Skogsfastighet

Sjönära fastighet vid Russfjärden

Säljs via anbudsförfarande

525 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 12 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,7 ha
Skogsmark
9,8 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Inägomark
20,3 ha
Virkesförråd
1 972 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TULLINGSÅS 18:1, 7:7

Adress

Tullingsås 915 83392 Strömsund

Om fastigheten

Skogsfastighet strax söder om Strömsund. På Ånäset, vackert beläget, står ett äldre bostadshus i dåligt skick. Resterande mindre skogsskiften som tillhör fastigheterna ligger längs väg E45 strax söder om byn Tullingsås. Fastigheterna har en total areal om 30,7 ha, varav 9,8 ha skog, 20,3 ha inägomark och ett virkesförråd om 1 972 m3sk. Övervägande andel gran och all skog är 70 år och äldre.

Prisidé: 525 000 kr
Försäljningssätt: Skriftligt anbud Ludvig & Co, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2020-11-12.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Hus

Äldre bostadshus i mycket dåligt skick. Bostadsbyggnaden är inte tjänlig som bostad i nuvarande skick.

Ladugård

Ladugård uppförd i lösvirke med plåttak.
Vid ladugården finns det två förrådsbyggnader uppförda i lösvirke med plåttak.

Garage

Mindre garage uppförd i lösvirke med plåttak.

Förrådsbod

Förrådsbod med liggande träpanel och plåttak.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-06. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 9,8 ha med ett virkesförråd om 1 972 m³sk varav
1 754 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten 18:1 ingår i Tullingsås VVO med areal om ca 8 800 ha.
Jaktlaget heter Tullingsås jaktlag. Tilldelningen 2020 på älg är: 12 st vuxna och 10 st kalv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt senast per 2021-07-01, förutsatt att tillträde har skett.

Fiske

Fastigheten har del i Russfjärdens FVO.

Natur & kultur

På fastigheten finns idag inga registrerade naturvärden/kultur/fornminnen (Källa: Se Sverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 29 500 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter