Lantligt boende

Fiskeläge med anor från 1500-talet

Högstbjudande

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 19 okt

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
58,0 ha
Vatten
49,0 ha
Mark
9,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄSTERVIK ÅSLESKÄR 1:1

Adress

Åsleskär 59095 Loftahammar

Om fastigheten

Välkommen till Tjust yttre skärgård. Här ligger Åsleskär, Norrskär samt Aleskär, en mindre ö-samling som av hav och vind slipats till långsträckta släta hällar. Rik på historia med anor så långt bak som 1500-talets mitt. Här bodde människor ända till 1920-talets slut. Det vittnar de många lämningarna om på ön. vill du bli en del av Åsleskärs långa historia finns nu möjligheten.

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Byggnadssätt

Det finns två byggnader på fastigheten. en visthusbod om ca 30 kvm samt en sjöbod om ca 7 kvm. De är uppförda i trä med tegeltak. Båda byggnaderna har plintgrund. De är uppförda omkring 1986.

Jakt

Jakten står fri för köparen på tillträdesdagen

Fiske

Fisket står fri för köparen på tillträdesdagen

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas. Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Västerviks kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson och 7 100 kr för juridisk person.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ingår i naturreservatet Norra Tjust skärgård. Fastigheten ingår även i Natura 2000-område. För mer info vad det innebär gå till Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/natur-och-landsbygd/skyddad-natur.html#0.Ett område kring byggnaderna på fastigheten är undantaget från reservatet (se bifogad karta)

Utlåtande från Länsstyrelsen i Kalmar län angående fastighetens byggnader

Angående förfrågan om byggnader på fastigheten Åsleskär 1:1 i Västerviks kommun.

I skrivelse 1987-01-12, dnr 11.212-2614-85, noterade länsstyrelsen att det fanns två uthus på fastigheten varav en mindre byggnad (sjöbod om ca 7 m2) vid bryggan
och en större byggnad (visthusbod om ca 30 m2). Vid tillsynsbesök konstaterades att byggnaderna ersatts av nya byggnader.
Sjöboden hade något större mått än ursprunglig men avvikelsen ansågs obetydlig. Den större byggnaden (visthusboden) ansågs avvika så mycket från ursprungliga mått
att det var fråga om en helt ny byggnad. Länsstyrelsens bedömning var att byggnaderna krävde dispens från reservatsbestämmelserna.
Eftersom fastigheten numer inte ingår i naturreservatet och det inte har kunnat finnas någon uppföljning av ärendet från länsstyrelsens sida får byggnaderna,
enligt länsstyrelsens bedömning, anses lagligen uppförda.

Länsstyrelsen påminner om att byggnaderna är uthus och inte får användas för boende.

Om byggnaderna används i yrkesmässigt fiske kan det vara tillåtet med enstaka övernattningar i samband med näringsverksamheten.

Skickar också med vad som behöver beaktas eftersom området omfattas av strandskydd och Natura 2000-område.
Av 7 kap miljöbalken framgår bland annat följande;

15 § Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

18 a §
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl.

28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde …..

Arrende/nyttjanderätter

Sjöfartsverket har arrendeavtal ang. fyranläggning på Aleskär. Avtalet är daterat 2016 och löper på 20 år. Ersättning härom har utgått till nuvarande ägare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter