Skogsfastighet

Mindre obebyggd skogsfastighet

Försäljningssätt

Anbud senast fre 12 jun, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
49,3 ha
Skogsmark
42,6 ha
Skogsimpediment
4,5 ha
Inägomark
1,7 ha
Vatten
0,5 ha
Virkesförråd
3 182 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND SOLBERG 5:36

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet belägen kring byn Solberg med omnejd, ca 6 mil norr om Östersund. Fastigheten är uppdelad i 4 skiften varav 2 ligger i kloss med varann, med en total areal om ca 48 ha varav 42 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 3 200 m³sk där volymen för huggningsklasserna S1 och S2 uppgår till ca 2 200 m3sk. Större andel yngre skog med god tillväxt. Skogsbilvägar finns till större del.
Jakt i VVO om 6500 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Fredrik Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 42,6 ha med ett virkesförråd om 3 182 m³sk varav 2 198 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning samt plantering. Säljaren har ett avtal med Norrskog som innebär att de sköter markberedningen, säljaren står kostnaden för markberedningen. Ansvaret för plantering övergår på köparen.

Det finns även behov av röjning på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten tillhör Furusjöarnas viltvårdsområde (tre av fyra skiften, skiftet längst till NÖ tillhör inte detta VVO) med ca 6500 ha. Fastigheten har jakträtt och älgjakten är uppdelad på tre jaktlag. Första veckan i september jagar alla tre lag var för sig. Andra veckan i september har två av de tre jaktlagen tillgång till ca 5000 ha mark och i oktober har man tillgång till det tredje området. Tilldelningen brukar ligga på ca 25 st älgar.
Småvilt.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i samfälld.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller kulturhistoriska objekt är funna på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter