Skogsfastighet

Investera i fin skog – Burs

Högstbjudande

2 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 17 apr, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,2 ha
Tomtområde
33,2 ha
Virkesförråd
5 900 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Gotland Burs Sigdes 1:11

Om fastigheten

Tilltalande och välskött skogsfastighet med en medelbonitet om 4,6 m³sk per ha. 30,1 ha produktiv skogsmark samt 2,4 ha åker och 1,6 ha bete enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet bedömt till ca 5 550 m³sk vid skogsbruksplanens upprättande 2018-02-13 av Mellanskog. Sannolikt är virkesförrådet idag omkring 5 900 m³sk. Mindre gallring för uttag av ved har skett efter planens upprättande. Fastigheten har en relativt jämn åldersfördelning och omkring 1/3 av virkesförrådet är avverkningsbart. Skogen är lättframkomlig och har bra traktorvägar för genomfart i skiftet. Ypperlig skog för rekreation och blir man trött efter skogsarbete eller promenad kan man slå sig ner på någon av de bänkar som finns i skogen. Här finns även en grillplats, utedass och en bod på hjul. Boden ingår inte men kan eventuellt köpas till av köparen. En unik möjlighet och skogen måste upplevas i fält!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2018-02-13. Då bedömdes medelboniteten till för Gotland fina 4,6 m³sk per hektar och virkesförrådet till omkring 5 550 m³sk. Efter tillväxt bedöms virkesförrådet ligga på omkring 5 900 m³sk. Mindre gallring för veduttag har gjorts efter planens upprättande. Relativt jämn åldersspridning och ett medelförråd på omkring 190 m³sk/hektar. Produktiv skogsmark om knappa 30 hektar och därtill åker om ca 2,4 hektar och betesmark om ca 1,6 hektar som delvis planterats. En mycket fin skogsfastighet om med omkring 75 % tall, 18 % gran och 6 % löv. Avdelning 4 är ett bestånd med gran med G26 och i övrigt finns det gott om avdelningar med T24. Avdelning 15 är i skogsbruksplanen avsatt för naturvård med skötsel med naturvårdshuggning. Avdelning 17-19 i skogsbruksplanen ingår inte i försäljningen och tillhör en annan fastighet.

Skogsvård

Markberedning och plantering kommer som följd på föryngringsavverkningarna det är sedan viktigt att utföra
återväxtkontroll och ev hjälpplantering för att sedan röja i slutet av kommande planperiod (om ca: 5-10 år) i övrigt är
det underröjningar före gallring och föryngringsavverkning som behövs, se åtgärdsbeskrivningen i skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Omkring 2,4 ha åker. Marken är utarrenderad men arrendet är uppsagt till att upphöra 2021-03-14. Stödrätter ingår inte i försäljningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 3700 kr.

Naturvärden

Avdelning 15 om 1,6 ha har äldre skog på 140 år och är enligt skogsbruksplanen föreslaget för naturvård skötsel. Naturvårdshuggning.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 3 registrerade fornlämningar enligt fastighetsutdrag. Fyndplats och stensättningar. Vid inventering år 2013 hittades omkring 10 fornlämningar till men dessa finns inte registrerade på fastighetsutdraget.
Se mera om fornlämningarna på: https://app.raa.se/open/fornsok/

Försäkring

Skogen är försäkrad hos Länsförsäkringar.

Vägsamfällighet

Fastigheten har del i Lyeskogars vägsamfällighet. Andel om 4,5 %.

Dikningsföretag

Fastigheten har del i Stora och Lilla Gläfves torrläggning av mark upprättad 1913-1914. Andel om 15,08 %.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen. En jägare har muntligen jakten idag.

Bod

I skogen finns idag en arbetsbod som nyttjats för matraster och vila. Boden står på hjul och ingår inte i försäljningen. Eventuellt kan boden köpas separat av köparen efter diskussion med säljaren.

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Ta gärna hjälp av den aktiva gårdskartan som du finner via hemsidan ludvig.se

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter