Skogsfastighet

Ungskogsskiften med bra vägtillgång

Utgångspris

2 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 8 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
69,9 ha
Skogsmark
51,6 ha
Myr/kärr/mosse
17,9 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
4 419 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Områden av BOLLNÄS SIMEÅ 2:77

Om fastigheten

Tre obebyggda skogsskiften med bra tillgång till väg belägna vid Simsjön mellan Simeå och Sidskogen ca 35 km nordväst om Bollnäs.

Försäljningsobjektet har en totalt areal om 69,6 hektar, varav ca 51,6 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 4 400 m³sk, medelvolymen per hektar är 86 m³sk med en medelbonitet på 5,4 m³sk. Åldersfördelningen har sin tyngdpunkt på växande ungskogar.

Jakt i Undersvik viltvårdsområde.

Försäljningen gäller områden av fastighet. Markområden kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till en av köparen ägd lantbruksfastighet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Försäljningsobjektet omfattar tre skogsskiften av fastigheten Bollnäs Simeå 2:77 belägna vid Simsjön mellan Simeå och Sidskogen ca 30 km nordväst om Bollnäs.

Områdena har en total areal på 69,6 hektar, varav ca 51,6 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 400 m³sk. Jakt i Undersvik viltvårdsområde.

Areal

Arealen för försäljningsobjektet enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 69,9 hektar.

Vägar

Försäljningsobjektet har del i gemensamhetsanläggning Bollnäs Vallsta GA:2 som avser vägar. Anläggningen förvaltas av Arbrå-Galven Samfällighetsförening.

Skogsuppgifter

Till försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad i september 2013. Planen är tillväxtberäknad och uppdaterad i fält, med utförda åtgärder till och med september av Nils Persson, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 51,6 hektar med ett uppskattat virkesförråd om 4 400 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 2 400 m³sk. Medelvolymen per hektar är 86 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,4 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 224 m³sk/år (4,3 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 61 % tall, 31 % gran och 8 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på växande ungskogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektet gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Undersvik viltvårdsområde som bedriver jakt på ca 12 900 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på områdena som berör försäljningsobjektet (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på områdena som utgör försäljningsobjektet. Ett naturvärdesobjekt, Å eller bäckmiljö berör försäljningsobjektet som utgör ett mindre område mellan avdelning 19 och 21 i skogsbruksplanen (Källa: Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet omfattar område av fastighet. Markområdena kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till en av köparen tidigare ägd lantbruksfastighet. Kostnaden för fastighetsbildningen betalas av köparen. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Inteckningar

Försäljningsobjektet överlåtes fri från penninginteckningar.

Taxeringsvärde

Försäljningen gäller område av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga skogsskiftena på egen hand eller genom konsult därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridiskt person.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter