Lantbruk

Trivsam gård om ca 42 ha

Högstbjudande

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • tis 11 aug, kl 16:00 - 17:30

    Läs villkor

    Visning av byggnaderna sker den 11 augusti. Välkommen!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,2 ha
Tomtområde
42,2 ha
Virkesförråd
3 621 m3sk
Boyta
109 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LEKEBERG NORRA VISSBODA 1:4 samt LEKEBERG NORRA VISSBODA 1:7

Adress

Norra Vissboda 5B 71993 Vintrosa

Om fastigheten

Trivsam gård högt belägen om ca 42 ha med välvårdad huvudbyggnad inrymmande bla 5 rum och kök. Gammal ladugårdsbyggnad finns liksom gäststuga mm. 2 Fastigheter ingår i försäljningen belägna i närheten av varandra.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Huvudbyggnad i 1½-plan om 109 m² med byggår 1909 (enl. tax, info.) med stomme och bjälklag i trä. Fasad: stående panel. Torpargrund. Betongpannor. 2-glasfönster. Vatten: Borrad brunn. Avlopp: 3-kammarbrunn med infiltration omgjord år 2020. Vattenburen värme genom spispanna (ved/el). Ventilation: självdrag.

Första plan inrymmer en hall med plastmatta, garderob, trapp upp till övervåning.
Vardagsrum med plastmatta öppet mot ytterliggare rum bredvid.
Kök med plastmatta, spis, diskmaskin, kyl/frys, micro, spispanna, skafferi/garderob.
WC-rum med våtmatta på golvet och panel på väggar, wc, tvättställ och duschblandare finns.
Duschrum med våtmatta, duschkabin, wc och tvättställ samt tvättmaskin och torktumlare.

Övervåning/Hall med plastmatta, kattvind/garderob.
Sovrum med plastmatta.
Sovrum med plastmatta.
Sovrum med plastmatta, 2 garderober och kattvind.

Övriga byggnader

Gamla ladugården med garagedel, loft, gamla ladugårdsdelen, förrådsutrymme, vedbod.

Gäststuga med ett rum där Bergslagskamin finns, kök med vedspis, bänkspis, kyl/frys. Inredd vind/loft med stege upp. Sommarvatten (okänd kvalité). Eldstäder bör besiktigas av sotare innan eldning sker i byggnaden. Eget elabonnemang som tas över av köpare av fastigheterna. Förrådsbod, utedass och lekstuga finns vid sidan av gäststugan.

Jaktstuga med ett rum och kök, inventarier ingår.

Växthus.

Jordkällare.

Container ca 3x7 m, el finns indraget.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Lars Lindbäck, Foran.

Två skiften i nära anslutning till varandra. Enligt skogsbruksplan omfattas den produktiva skogsmarksarealen 32,5 ha med ett virkesförråd om 3621 m3sk, varav 838 m3sk är S1-skog. Medelbonitet på 8,1 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning om 10 % tall, 50 % gran och 40 % löv.

Den största delen av virkesförrådet utgörs av G1-skog, 1832 m3sk.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Enligt lantmäteriutdraget har fastigheterna Lekeberg Norra Vissboda 1:4 en areal om 386 907 m², och Norra Vissboda 1:7 har en areal om 34 671 m², totalt 421 578 m²..
Enligt skogsbruksplanen har fastigheterna en areal om 41,6 ha totalt.
De taxerade areorna är: För Norra Vissboda 1:4, Skogsmark 24 ha, impediment 3 ha, skog med restriktion 7 ha, betesmark 3 ha, övrig mark 1 ha samt småhusmark på lantbruk 3 000 m² + 1 000 m². För Norra Vissboda 1:7 , skogsimpediment 3 ha.

Naturreservat

I fastighetens nordligaste del finns ett naturreservat med en areal om 7,8 ha. Denna areal är ej inkluderad i den produktiva skogsmarksarealen.

Jakt

Jakten övertas av köparen på tillträdesdagen. Med innehavet av fastigheten ges möjlighet att gå med i Södra Vissboda jaktlag, där ca 8 jägare är med.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten Lekeberg Norra Vissboda 1:7 berörs av två fornlämningar. Se bifogad karta. Dessa lämningar avser gruvområden.

Byggnad på ofri grund

Det finns en byggnad (gul stuga) på ofri grund på fastigheten som ägaren till stugan arrenderar marken till. Arrendet gäller ett område om ca 800 m². Arrendeavgiften utgör 1 700 kr / år. Kopia av arrendeavtalet bifogas köpekontraktet.

Nyttjanderättsavtal

Ett nyttjanderättsavtal finns upprättat där det framgår att en granne har rätt att nyttja ett område om ca 3,5 ha av fastigheten Norra Vissboda 1:4, nyttjanderättshavaren äger rätt att ta bort sly och utföra gllringar på den öppna marken för att bibehålla den i sitt nuvarnade skick. Avverkning av döda eller skadade träd i skogsmarken och/eller gallring i de mera igenvuxna hagmarkspartierna kan ske under förutsättning att samråd skett och att båda parter är överens därom. Jakträtten disponeras av markägaren och han får fritt passera och vistas i området för jakt. Nyttjanderätten gäller från 2004-07-01 och 25 år framåt till 2029-06-30. Nyttjanderättshavaren ska varje år betala 10 000 kr / år fram så länge avtalet gäller. Kopia av nyttjanderättsavtalet kommer att bifogas köpekontraktet. Köparen kommer att i köpekontraktet förbinda sig att överta avtalet som ägare av fastigheten Norra Vissboda 1:4.
Enligt ett tillägg till nyttjanderättsavtalet så äger samma nyttjanderättshavare rätt att bygga en monteringsbar CarPort om ca 25 m² + ungefär lika stor yta tillfartsväg, även att jämna till marken och grusa. Byggnaden ska avlägsnasinkl grunddelar av nyttjanderättshavare om nyttjanderättshavaren flyttar eller inte längre behöver CarPorten. Detta om inte nyttjanderättshavaren och markägaren kommer överens med markägaren att behålla byggnaden.
Se bifogd kartbild: Bilaga till NYTTJANDERÄTTSAVTAL.

Visning

Visning av byggnaderna på fastigheten sker tisdagen den 11 augusti kl 16:00 - 17:30. Välkomna! Skogen kan besökas för besiktning när det passar, dock ska hänsyn och respekt visas mot djur och natur och även mot jägare som ka n vistas i området.

Friskrivningsklausul

Då säljaren utgörs av ett dödsbo kommer en generell friskrivningsklausul skrivas in i köpekontraktet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 450 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter