fbpx

Lantbruk

Trevlig skogsgård – Hjortsjö

Prisindikation

5 100 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 12 Dec kl 12:00

Visning

  • Välkommen på visning. Kontakta på dan.gustavsson@ludvigfast.se
    alt 0730359414 för bokning av visning.

    Besiktning av mark kan ske på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare.
    Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välkommen till Hjortsjö Östragård 3 och en mycket trevlig skogsgård. Fastigheten ligger vackert belägen mellan Lillasjön, Hjortsjö damm och Helgasjön. I Helgasjön har fastigheten cirka 360 m strandrätt. Med dessa förutsättningar ges möjlighet till en fantastisk kvällspromenad på egen mark. Gårdscentra med mindre bostadshus som har ett renoveringsbehov. Här finns också en ladugård. Totalt omfattar fastigheten 36,2 ha varav 31,5 ha produktiv skogsmark med drygt 5 300 m³sk.
Fastigheten säljs via skriftligt budförfarande. Prisidé 5 100 000 kr. Bud skall vara mäklaren tillhanda senast 12 december 2023. Skickas till dan.gustavsson@ludvigfast.se eller per post till Ludvig & Co, att. Dan Gustavsson, Box 536, 331 25 Värnamo

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VÄRNAMO HJORTSJÖ 4:4

Adress

Hjortsjö Östragård 3 33177 Rydaholm

Totalareal
36,2 ha
Skogsmark
31,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,4 ha
Inägomark
1,2 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
2,8 ha
Virkesförråd
5 310 m3sk
Boyta
120 kvm
Antal rum
5 st

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är i äldre skick och har stått obebott de senaste 40 åren. Stomme och tak bedöms vara ok. Taket är omlagt omkring 78-80.
Grävd vattenbrunn finns på fastigheten men är ej indraget i huset. Avlopp saknas.

Ladugård

Konventionell högbyggd ladugård. Ladugården har inte använts för sitt ursprungliga ändamål under lång tid. Den är dock väl användbar som förrådsutrymme med lång återstående livslängd. Stomme trä. Tak belagt med plåt.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad i oktober 2021 över Värnamo Hjortsjö 4:4 omfattar produktiv skogsmark 31,5 ha. Virkesförrådet är bedömt till 4922 m³sk vilket ger ett medeltal om 156 m³sk/ha. Tillväxten under planperioden bedöms till 194 m³sk/år vilket torde ge ett virkesförråd uppräknat med två års tillväxt om 5310 m³sk och ett medeltal om cirka 169 m³sk/ha. Skogsmarken är fördelad till 4 skiften, varav ett långsmalt skifte. Skogsmarken är välskött med bra beståndsindelning och ett tillfredsställande vägnät vilket ger god tillgänglighet. Medelbonitet på fastigheten är bedömd till 7,6 m³sk/ha och år. För mer info se bifogad skogsbruksplan.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två registrerade forn och kulturlämningar i form av hällristning och fossil åkermark. Källa: SeSverige

Inägomark

Inägomarken på fastigheten ligger i anslutning till brukningscentrum och uppgår enligt skogsbruksplanen till cirka 1,2 ha. Normal beskaffenhet som för området. Inägomarken är muntligt upplåten.

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop (Gransumpskog med stort inslag av senvuxna träd och värdefull kryptogamflora) I övrigt finns inga områden med höga naturvärden registrerade. Källa: SeSverige

Bergtäkt

Brytning av berg (diabas) pågår på del av fastighetens skiften. Årlig garanterad intäkt för bergtäkt. ca 42 450 kr exkl. moms. För mer information om bergtäkten kontakta ansvarig mäklare.

Jakt

Jakträtten fri för ny ägare från tillträdesdag. Inom fastigheten ges möjlighet till jakt på småvilt, älg och vildsvin. Marken ingår idag i gemensamt älgjaktlag.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvigfast.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Taxeringsvärde

Fastigheten är idag samtaxerad med Värnamo Hjortsjö 3:14 som inte ingår i försäljningen. Försäljningsobjektet saknar eget åsatt taxeringsvärde.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 12 Dec kl 12:00

Prisindikation: 5 100 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter