Skogsfastighet

Torpardröm i behov av kärlek

Högsta bud

550 000 kr

Utgångspris: 750 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • fre 5 jun, kl 13:00 - 14:00

    Läs villkor

    Anmäl dig gärna till visningen genom att maila
    tina.olsson@ludvig.se alt jennie.palsson@ludvig.se

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,5 ha
Skogsmark
27,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,7 ha
Åkermark
3,0 ha
Betesmark
1,8 ha
Övrigmark
0,9 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
2 053 m3sk
Boyta
100 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRE MÄLLBYN 1:5, 1:25, 1:26

Adress

Åssved 115 83596 Trångsviken

Om fastigheten

Perfekt projekt att sätta tänderna i i sommar istället för utomlandssemestern! Avskilt belägen skogsfastighet om ca 34 hektar norr om Mattmar. På Åssved finns ett Per Albin-torp som behöver någon som vill ta sig an uppgiften att slutföra den omfattande renovering som påbörjades under 1990-talet. Här får ni 27 ha skogsmark, 5 ha åker och bete, fiskerätt i Kvitsleströmmarna och Ockesjön, möjlighet till jakt, samt framförallt en rofylld och garanterat trängselfri tillvaro.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Torp

Torpet är ett projekt för den renoveringssugna. Byggnaden är uppförd på torpargrund och timmerstomme med fasad av stående locklistpanel under plåttak som lades nytt ca 2005. Det finns en gammal fuktskada i taket vid skorstenen.

På 1990-talet renoverades murstocken och då togs även golvet på hela nedervåningen ut och har sedan dess inte lagts tillbaka.

Vattensystemet till huset gjordes om i samband med den påbörjade renoveringen 1990. Enligt uppgift från säljarna är ledningarna till brunnen trasiga. Det finns en hydrofor i jordkällaren men även där har förmodligen pumpen rostat sönder. Enskilt avlopp till tvåkammarbrunn som ej använts sedan 1990-tal.

Det finns ingen el indragen i huset. Nuvarande ägare har haft ett bensindrivet elverk i jordkällaren (elverket ingår ej i försäljningen).

Det finns en oanvänd varmvattenberedare i badrummet. Badrummets inredning är uttagen i samband med den påbörjade renoveringen.

Planlösningen på nedervåningen utgörs av hall, trapphus, badrum, kök samt två rum.
På övervåningen finns hall, ett rum samt två kattvindar.

Ekonombyggnader

LADUGÅRD
Gammal ladugård i timmer under plåttak. Används som förråd. Södra långsidan buktar ut och har satt sig. En del av timmerstockarna på baksidan är ruttna.

HÄRBRE/KORNLADA
Timmerbyggnad i bra skick.

JORDKÄLLARE
Jordkällare som huserar elverk (ingår ej) och hydrofor.

Skogsuppgifter

Fastigheten Mällbyn består av ett skifte med totalt ca 27,7 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet bedöms vara ca 2 053 m³sk. Det dominerande trädslaget är gran. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre och medelålders skog.

Större delen av fastigheten har ett bra vägnät.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga fornlämningar registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Det finns en registrerad fornlämning i form av en milstolpe i järn vid fastighetsgränsen vid infarten till gården.

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens åkermark till 4,8 hektar. Marken är upplåten enligt ett muntligt avtal till en jordbrukare som under de senaste åren odlat spannmål.

Jakt

Fastigheten ingår i Västjämtlands älgskötselområde samt Alsenbygdens kronhjortsskötselområde. Det krävs ett markinnehav om 135 ha för att tilldelas en egen jaktlott. Möjlighet att arrendera upp mark för att få en jaktlott kan finnas. Samtliga markägare inom älgskötselområdet erbjuds att ingå.

Fastighetens jakträtt är för närvarande utarrenderad till det lokala jaktlaget.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt och ingår i Kvitsleströmmarna/Ockesjöns FVO.

Väg

Fastigheten ingår i Åslägdens vägsamfällighet. Ingen årlig avgift utgår. Delägande fastigheter debiteras enligt andel i föreningen vid ev upprustning av vägen eller vid utförsel av virke.

Åre Mällbyn 1:25 & 1:26

I försäljningen ingår fastigheterna Åre Mällbyn 1:25 & 1:26 som är belägna på Mällbyn 1:5 (se fastighetskartan). Dessa är otaxerade och har en areal om ca 1 500 kvm vardera. På den ena står ett förfallet fd fritidshus.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell om t.ex skogens ålder och virkesvolym. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs via öppen budgivning till ett utgångspris om 750 000 kr. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Budgivaren är medveten om att ID-kontroll kommer att ske med hänvisning till "Lag om åtgärder vid penningtvätt" före köpeavtalets undertecknande.

Visning

Visning av byggnader sker efter överenskomelse med Ludvig & Co Vänligen kontakta någon av handläggarna för att boka visning.
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till natur, grannar, djurliv, ev pågående jakt och liknande.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson bosatt inom Åre kommun. förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Förvärvstillstånd ansökes om av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall skall tillträde ske 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen har erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 251 300 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter