fbpx

Fritid, tomt & övrigt

Obebyggda tomter vid Siljan, Nusnäs

Utgångspris

895 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 18 maj

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fantastisk möjlighet att förvärva en eller fyra tomter knappt 100 meter från Siljans strand i attraktiva Nusnäs. Som fastighetsägare i Nusnäs medges man arrende av båthus då sådan möjlighet ges. Fyra unika tomter i ett sammanhängande område som försäljs tillsammans eller var och en för sig. Nusnäs 514:8 ligger inom 100 meter från strandlinjen och har beviljats strandskyddsdispens. Området är inom LIS.

På bifogad karta markerad med rött finns två områden tillhörande fastigheten Nusnäs 514:1. I bygglovsbeslutet framgår att den marken skall vara tillgänglig för allmänheten. Samtliga tomter innehar ett så kallat utsiktsservitut på den marken vilket innebär att härskande fastighet får hålla marken fri från uppväxande träd och annan växtlighet.

Tomterna omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger inom antagen översiktsplan för Mora kommun antagen 2006.

Utgångspriset om 895 000 kr gäller per tomt. Anbud skall vara inne senast 2022-05-18

Vi förhåller oss till ett bestämt datum då bud skall lämnas in. I det här fallet kan det bli så att vi få in ett bud på alla fyra tomterna gemensamt och även bud på tomterna var för sig. Hur försäljningen sedan kommer att genomföras bestäms av säljarna efter anbudsdagen.

Som intressent lämnar du in ett anbud skriftligt eller muntligt (gärna mail eller via hemsidan) innan anbudsdagen. Efter anbudsdagen redovisas anbuden för säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MORA NUSNÄS 514:5

Totalareal
0,2 ha
Tomtområde
0,2 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Tomtbeskrivning

På bifogad karta mostvarar 514:5 tomt D om 1 643 m² enligt fastighetsutdraget. Det röda området omfattas av ett servitut som ger rätt till att hålla ned växtligheten. Området skall hållas tillgängligt för allmänheten och får inte avgränsas med staket eller dylikt.

Byggrätt, anslutningar m.m.

Förhandsbesked har beviljats (beslut 2021-05-17) för tre enbostadshus utanför strandskyddsområde och ett förhandsbesked för enbostadshus inom strandskyddsområde med dispens (514:8). För att kunna påbörja byggnation krävs att bygglov beviljas och startbesked ges. Förhandsbeskedet gäller i två år.

Strandskyddsdispensen för 514:8 upphör att gälla om byggnation inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år.

Tomterna omfattas inte av någon V/A plan.
Anslutningsavgift för el 30 500 kr.

Områdesbeskrivning

Nusnäs skulle kunna sägas vara en av Dalarnas trevligaste byar. Förutom ett mycket rikt kulturliv så är närheten och tillgängligheten till Siljan fantastisk. Unikt är att strandlinjen om ca 30 meter och ca 3400 ha av Siljan tillhörande Mora Nusnäs s:1, en samfällighet som ägs av nästan 250 fastigheter och som förvaltas av Nusnäs Bys Samfällighetsförening. Längs Siljans strand ligger ett stort antal båthus i ett vackert pärlband på samfälligheten. Som fastighetsägare i Nusnäs kan man ställa sig i kö för att få ett arrende. Sommartid är det stor aktivitet på stranden då båthusen används till största delen som badhus med båtar och bryggor i direkt anslutning.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter