fbpx

Lantbruk

Tolvmansgården i Näckenbäck

Pris

4 500 000 kr

Visning

  • fre 27 maj, kl 15:00 - 16:00

    Anmäl via hemsida. Välkomna!

Anmäl till visning

Om fastigheten

Gård i södra Dalarna med plats för en stor familj. Mangårdsbyggnaden med anor från 1800-talet rymmer nio rum och kök. Flera stora renoveringar såsom yttertak, avlopp- och bergvärmeanläggning har utförts nyligen. På gården finns gamla ekonomibyggnader i varierande skick. Fastigheten omfattar totalt ca 69 ha varav ca 52 ha produktiv skogsmark och 10 ha inägomark. Jakträtt i By Folkärna Södra VVO om 6351 ha och fiskerättighet i flera sjöar ingår i överlåtelsen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

AVESTA NÄCKENBÄCK 5:1

Adress

Näckenbäck 17 77499 By kyrkby

Totalareal
68,8 ha
Skogsmark
52,5 ha
Impediment
2,5 ha
Inägomark
11,6 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
1,7 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Tolvmansgården

Du är välkommen till By socken- hälsar en skylt invid vägen uppsatt på fastighetens ladugårdsvägg. Tolvmansgården ligger i den gamla byn Näckenbäck strax söder om Dalälven och består av en ståtlig mangårdsbyggnad, undantagsstuga och ekonomihuslänga som omgärdar gårdsplanen. Tomten är stor och ligger insynsskyddat från vägen med skogen bakom knuten. En trivsam gård med stora ytor för liten som stor.

Mangårdsbyggnad
Byggår: 1895 enligt säljarens uppgift
Boarea: 270 kvm enligt taxerad uppgift. Byggnadens yttermått är 15 x 9 m, samt tillbyggnad om ca 4 x 9 m. Nio rum och kök med två hallar, toalett och badrum.
Grund: delvis källare, delvis torpargrund
Dränering 2021
Stomme: timmer i ursprungliga huset och trä i utbyggnad
Tak: sadeltak med betongpannor 2020
Fasad: stående träpanel, målad 2020
Fönster: englas med insättning, målade 2020
Skorsten: en ny skorsten 2020 och en gammal skorsten renoverad 2020
Uppvärmning: vattenburet system. Bergvärmepump IVT (2020), två borrhål dimensionerat för båda bostadshusen på gården
Vedspis i köket är godkänd att elda i. Flera kakelugnar som behöver renoveras för att få sättas i bruk
Vatten: egen brunn. Pump från 2015. Inget vattenprov har tagits inför försäljningen
Avlopp: enskilt avlopp, slambrunn och markbädd godkänt av kommunen 2020
El: nydraget i hela bostadshuset 2019
Fiber: Finns

Rejält tvåplanshus med rymlig takhöjd och stora englasfönster på båda våningar som skapar en luftig känsla i husets många rum. Många bevarade detaljer i interiören som påminner om byggnadens ursprung i ett annat århundrade.

Nedre planet rymmer huset hjärta- ett stort lantligt kök med modern köksutrustning och vitvaror från 2019/2020 samt vedspis och väl tilltagna skafferier.
Fyra rum och badrum med toalett, handfat och duschkabin. En del av ytskikten är nya men det finns också kvar gamla brädgolv, papptak med takmålning, gamla tapeter och spegeldörrar.

På övervåningen kommer du upp till en hall och vidare till en liten toalett, fyra sovrum och en stor sal. Trapp upp till övre vind.

Undantagsstuga
På gården står ett mindre bostadshus med timmerstomme i 1 1/2-plan på torpargrund. Boyta 108 kvm enligt taxerad uppgift. Huset rymmer fyra rum och kök med vedspis och bakugn. Byggnaden är i behov av större renoveringar för att göra huset beboeligt. Utvändigt har renoveringen påbörjats av nuvarande ägare. Sedan 2018 har flera omfattande åtgärder gjorts i form av ny tilläggsisolering och fasad i stående träpanel. Taket är omlagt med tvättade lertegelpannor. Avlopp är förberett till huset. Nytt gjutet betonggolv i del av byggnaden. Kulvert till bergvärmeanläggningen i mangårdsbyggnaden förberedd. Vatten och el saknas. Den som fortsätter renoveringen har möjlighet att färdigställa ett jättecharmigt bostadshus till generationsboende, uthyrning eller gäststuga.

Uthuslänga
Bakom mangårdsbyggnaden står en enklare uthuslänga som rymmer vedbod, snickarbod och en liten lägenhet med ett rum och kök. Förberett för avlopp till bostadsdelen. Ny el. Plåttak på hela byggnaden. Byggnadsmått 176 kvm enligt uppgift i försäkringsbrev.

Ladugård och Loge
Gårdsplanen inramas av en äldre ekonomibyggnad sammanbyggd i u-form. Byggnaden rymmer ladugård, loge, lider och verkstad samt överbyggnad med höskulle. Stomme av timmer och brädväggar i eftersatt skick. Huvudsakligen lertegeltak i varierande skick. Byggnadens totala area 986 kvm enligt uppgift i försäkringsbrev.

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsregistret: 66,18 ha
Total areal enligt fastighetskartan: 68,63 ha
Total areal enligt skogsbruksplan: 68,8 ha

Skogsuppgifter

Det finns en skogsbruksplan upprättad av Kjell Pettersson i juli 2017. Planen har ajourhållits enligt uppgifter från Stora Ensos virkesköpare och tillväxtberäknats av FORAN Forest AB i februari 2020. Planen är sedan framskriven till och med 2021 i planprogrammet PCSkog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 52 ha med ett virkesförråd om ca 4 900 m³sk. Trädslagsfördelning 49 % tall, 28 % gran, 18 % björk och 5 % övrigt löv. Beräknad medelbonitet 6,5 m³sk/ha/år. Medeltal 94 m3sk/ha. Åldersfördelningen är ojämn och ca 40 % av den produktiva skogsmarken utgörs av föryngringsavverkade bestånd där det saknas uppgift om säkerställd föryngring. Arealen är beskriven som K1-bestånd i planen och är enligt säljarens uppgift självföryngrad. Avverkning utfördes före juli 2017. Inventering av föryngringens status rekommenderas. Resterande skogsbestånd består av röjnings- och gallringsskog i åldersintervallet 20-70 år.

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av inventering av föryngring och eventuell hjälpplanering på 21,6 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken omfattar ca 12 ha enligt skogsbruksplanen. Blockareal uppgår till 9,69 ha åkermark enligt Jordbruksverkets uppgifter. Stödrätter ingår i överlåtelsen och överförs vederlagsfritt på köparen så snart det är möjligt efter tillträde.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. Ett område registrerat som biotop med höga naturvärden i form av barrskog finns registrerat av Skogsstyrelsen. Området är 1, 7 ha varav ca 0,4 ha berör försäljningsobjektet.
Källa: Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor https://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en möjlig fornlämning registrerad på fastighetens skifte vid Dammsjön. Lämningen utgörs av en gammal dammvall.
Källa: Riksantikvarieämbetet, https://app.raa.se/open/fornsok.

Jakt

Fastigheten ingår i By-Folkärna Södra Viltvårdsområde (VVO) om 6351 ha. Kontaktperson VVO Bengt Fageräng, Krylbo.

Fiske

Fastigheten har andel i Näckenbäck FS:9 som ger del i samfällt vatten och fiskerätt i intilliggande Dammsjön (Näckenbäck S:7) och Mellansjön (Näckenbäck S:8) samt fiskerätt i neder delen av Dalälven vid Bysjön. Fisket tillhör By Fiskevårdsförening (FVO). För mer information om fisket i By FVO se https://avesta.se/gora-och-uppleva/natur-och-friluftsliv/fiske/by-fvo/.

Samfälligheter och vägar

AVESTA NÄCKENBÄCK S:1 Procent 16,85714- samfällt vatten i Dalälven
AVESTA NÄCKENBÄCK S:2 Procent 16,85714- byväg i Näckenbäck
AVESTA NÄCKENBÄCK S:3 Procent 16,85714- kvarnområde i Näckenbäck
AVESTA NÄCKENBÄCK S:4 Procent 16,85714- markområde för bysåg i Näckenbäck
AVESTA NÄCKENBÄCK S:5 Procent 16,85714- bykes- och båtplats
AVESTA NÄCKENBÄCK S:6 Procent 16,85714- avloppsdiken
AVESTA NÄCKENBÄCK S:7 Procent 16,85714- samfällt vatten i Dammsjön
AVESTA NÄCKENBÄCK S:8 Procent 16,85714- samfällt vatten i Mellansjön

Fastigheten har del i den blivande gemensamhetsanläggningen Möklinta-Forsbo GA:1. Andelstal 11/13 518.

Rättigheter och belastningar

Belastning: Möklinta-Forsbo GA:1. Gemensamhetsanläggningens sträckning går över fastigheten hemskifte. Se bilaga med förrättningskarta från beslut om bildande av gemensamhetsanläggning.

Last: Avtalsservitut D-2019-00151009:1 gällande kraftledning
Last: Avtalsnyttjanderatt 14/11042 gällande fiberledning
​Last: Officialservitut 20-1980/196.1 gällande väg

Inteckningar

Fastigheten är intecknad till 1 487 000 SEK. Fastigheten säljs fri från lån. Datapantbrev överlåts på köparen vid tillträde.

Driftskostnader

Försäkring: 14 166 kr varav 6 978 kr för bostadshuset
Elförbrukning: 12 605 kWh
Avlopp: 1 370 kr
Sophämtning: 2 160 kr
Sotning: 600kr
Fiber: 3 200 kr

Energideklaration

Energideklaration är utförd.
Energiprestanda: 58 kWh/m²/år
Energiklass: B
Besiktningsman: Lars Norström, OBM-Gruppen

Lösöre och städning

Fastigheten säljs i befintligt skick. En stor del möbler och annat lösöre i bostadshuset kommer ingå i överlåtelsen. Ekonomibyggnaderna överlåts i det ostädade skick de är på kontraktsdagen. Allt lösöre i ekonomibyggnaderna som är kvar på kontraktsdagen ingår i överlåtelsen om inte annat överenskommits.

Vedlager, virkeslager och maskiner som står kvar på fastigheten på kontraktsdagen kan köpas enligt separat överenskommelse.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs enligt reglerna i jordförvärvslagen om förvärv av lantbruksfastighet inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Avgift för ansökan är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastigheten är inte besiktigad. En köpare får, om denne så önskar, på egen bekostnad genomföra en besiktning av fastigheten, antingen innan anbudsstopp alternativt när man vunnit budgivningen men innan man undertecknat ett bindande köpekontrakt.

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna gällande skogen.

Visning

Marken kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilden när du befinner dig i fält via GPS för att se fastighetensgränser.

Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent. Anmälan krävs.

Välkommen!

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter beviljat förvärvstillstånd.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter