fbpx

Skogsfastighet

Tillväxtskog i Säter

Utgångspris

200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 14 jun kl 14:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Mindre obebyggd skogsfastighet i Norbo Finnmark, bestående av ett skifte om ca 6,7 ha. Uppskattat virkesförråd ca 388 m³sk, mestadels ungskog. Beräknad medelbonitet 4,8 m³sk/ha/år. Jakt- och fiskerättigheter.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SÄTER NORBO FINNMARK 20:1

Adress

Skogsfastighet Säter

Totalareal
6,7 ha
Skogsmark
6,5 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
388 m3sk

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 6,66 ha
Areal enligt fastighetsregistret: 7,24 ha
Areal enligt skogsrapport: 6,7 ha

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna har räknats fram med hjälp av laserdata och flygfoton i en Skogsrapport, skapad av Foran AB 2023-03-24. Uppgifterna har inte kontrollerats i fält och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsuppskattningen.

Enligt skogsbruksrapporten omfattar den produktiva skogsmarken ca 6,5 ha med ett virkesförråd om totalt ca 388 m³sk. Tall är det dominerande trädslaget med ca 59 % följt av löv ca 24 % och gran ca 17 % . Beräknad medelbonitet 4,8 m³sk/ha/år.

Resterande mark bedöms enligt rapporten vara 0,2 ha övrig mark.

Skogsrapport är ett helt automatiskt uttag av skogliga grunddata på fastighetsnivå, från Foran Fabriken. Till grund för analysen ligger skogliga grunddata från Skogsstyrelsen, ett rutnät om 12.5x12.5 meter som innehåller värden för: Höjd (grundytevägd), Grundyta, Volym och Diameter (grundytevägd). Det här rutnätet kompletteras även med nya höjdmätningar från Foran som bygger på bildmatchning av Lantmäteriets flygbilder.

Natur- och kulturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor och RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Hyttornas Älgskötselområde och bedrivs av Norbo Finnmarkens Jaktlag, ersättning under 2022 var 350 kr.
Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlaget.

Fiske

Fastigheten ligger inom Gustafs Fiskevårdsområdesförening (FVOF). För mer information se länk nedan.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har andelar i Säter Norbo Finnmark Ga:1, vilken förvaltas av Finnmarkens-Millionvägens samfällighetsförening. Under 2022 betalade fastighetsägaren 410 kr i vägavgifter.

Fastigheterna har del i ett mycket stort antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Taxeringsvärde

Typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd

Totalt taxeringsvärde är: 110 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 110 000 SEK

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsrapporten är automatiskt upprättad med hjälp av laserdata och flygfoton och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Köparen är medveten om att det ej föreligger någon garanti för att uppgifterna i rapporten korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsuppskattningen för det fall de är av betydelse för köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Bilder

Bilderna i beskrivningen är exempelbilder.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 14 jun kl 14:00

Utgångspris: 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter