Skogsfastighet

Tillväxtskog i Rättvik

Högstbjudande

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 4 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
43,9 ha
Tomtområde
43,9 ha
Virkesförråd
4 708 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK NEDRE GÄRDSJÖ 14:11

Om fastigheten

Investeringsfastighet om totalt 46 ha i Nedre Gärdsjö med två fina skogsskiften vid sjön Tvärsen. Tallskogsdominerad med bra åldersstruktur och ett virkesförråd om ca 4 700 m³sk varav ca 2 100 m³sk är avverkningsbart. Jakt i viltvårdsområde som omfattar 12 000 ha och fiske i fiskevårdsområde. Anbud 4/11 2020. Utgångspris 1 500 000 SEK

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Fritidshus

Samma fastighetsägare säljer även det fina fritidshuset/jaktstugan som ligger avstyckad på skiftet som gränsar mot sjön Tvärsen. Titta gärna även på husen när ni undersöker skogen. Länk till beskrivningen https://ludvig.se/fastigheter/ljuvligt-fritidshus-i-rattvik-nara-vatten/

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i november 2017 av Mellanskog och därefter framskriven och uppdaterad med utförda åtgärder till och med 2021 i programmet PC Skog. Ingen kontroll har gjorts i fält. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 35,9 ha med ett virkesförråd om totalt 4 708 m³sk varav 2 124 m³sk är avverkningsbart. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Fastigheten har en bra åldersstruktur med skog i de flesta åldersklasser med tyngdpunkt på tillväxtskog i åldern 30 till 50 år. Större delen av skogen består av tall, 72 %.

Fastigheten omfattar totalt 8 skiften där de två större skogsskiftena ligger vid södra delen av Hemra Tvärsen som gränsar mot Ljugaren.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Rättigheter och belastningar

Det finns ett utsiktsservitut mot tjärnen som medger att ägaren till 14:25 får hålla marken fri från uppväxande trä och sly, ytan omfattar ca 0,25 ha. Det finns även ett servitut på gångväg ned till Tvärsen samt utrymme på udden för bad och båtplats. Se karta

Vägar

Rättvik Blecket GA:3 är en gemensamhetsanläggning som omfattar vägar och förvaltas av Ljugaren-Långsjöns Samfällighetsförening. Ordförande Lennart Haga, Rättvik.

Jakt

Fastigheten ligger inom Gärdsjöbygdens viltvårdsområde, ca 12 000 h. Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlaget.

Fiske

Fastigheten ingår i Rättvik Boda Fiskevårdsområde. Fastighetsägare erhåller årsfiskekort till ett rabatterat pris. Många fina strömmande vatten för fiske med fluga och många tjärnar för fiske av allt från Ljusaxens fina rödingbestånd till inplanterade tjärnar med regnbågsöring. Mer finns att hitta om fisket på FVO- hemsida: www.rbfvo.se /se länk nedan.

Fastigheten har även del i bysamfällt fiske i Nedre Gärdsjö FS:102, som förvaltas av Nedre Gärdsjös samfällighetsförening, www.ifiske.se/fiske-skaftringen.htm

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten.

Naturvärden

Två nyckelbiotoper är registrerade på fastigheten. De är belägna på avdelning 48 (brandfält) samt 45 (barrskog) och omfattar totalt 2,5 ha.

Det två små skiften i Gräsbergets fäbod ligger inom ett registrerat naturvärdesområde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Samfälligheter

Fastigheten innehar 2,49 % i Rättvik Nedre Gärdsjö S.103 med ändamålet Gemensam Ägovidd som förvaltas av Nedre Gärdsjös Samfällighetsförening. Ägovidden omfattar totalt ca 89,63 ha vägar och mark.

Fastigheten har även del i Rättvik Nedre Gärdsjö FA:104 som avser fiske.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 245 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter