fbpx

Skogsfastighet

Tillväxtskog i Leksand!

Utgångspris

675 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

En obebyggd skogsfastighet mycket lättillgängligt strax väster om Västanvik i Leksand. Ett skifte om 14,8 ha omfattar produktiv skog med ett virkesförråd om ca 950 m³sk. Jakt i viltvårdsområde och fiske i fiskevårdsområde. Investeringsfastighet!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LEKSAND VÄSTANVIK 55:1

Adress

Skogsfastighet

Totalareal
14,8 ha
Tomtområde
14,8 ha
Virkesförråd
961 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan 14,8 ha
Areal enligt fastighetskarta 14,8ha
Areal enligt fastighetsutdrag 14,86 ha

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Planen upprättades i april 2023 av Martin Spånberg. Enligt planen omfattar skiftet 14,8 ha produktiv skog med ett totalt virkesförråd om 961 m³sk med en trädslagsfördelning tall 31%, gran 47% , löv 22%. Boniteten uppskattas till 7,1 m³sk per hektar och år.

Övervägande ungskog med god tillväxt.

Skogsvård

Föreslagen skogsvård så snart som möjligt omfattar markberedning på 0,4 ha med efterföljande plantering på avdelning 1. Lövröjning om 6,6 ha på avdelning 3 och 10. Föryngringsavverkning om 0,5 ha på avdelning 9

Natur och kulturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ligger inom Västanvik-Granbergs VVO som omfattar 1 437 ha. Kontakta mäklare för uppgifter till styrelsen.

Fiske

Fastigheten ligger inom Leksand-Insjön fiskevårdsområdesförening. https://www.ifiske.se/fiskekort-leksand-insjon.htm

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har del i ett stort antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas inte av och innehar inte några rättigheter.

Inteckningar

Fastigheten innehar inga inteckningar

Taxeringsvärde

Då fastigheten genomgått lantmäteriförrättning och ännu inte åsatts något nytt taxeringsvärde kan inget taxeringsvärde presenteras.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Fatighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter