Skogsfastighet

Tillväxtskog i Falun

Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 11 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,8 ha
Tomtområde
10,8 ha
Virkesförråd
1 335 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av Falun Skuggarvet 17:4

Adress

Skogsskifte

Om fastigheten

Välskött gallringsskog i ett skifte om ca 10 ha 7 km norr om Falun. Virkesförråd om ca 1 300 m³sk övervägande tall. Försäljning avser del av fastighet och skall fastighetsregleras till köparen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Delförsäljning

Försäljningen omfattar ett skogsskifte om ca 10 ha tillhörande Falun Skuggarvet 17:4 (skifte 3) samt 2 obebygda tomter belägna på skogsskiftet. Se tomterna på vår hemsida https://ludvig.se/fastigheter/untitled-15/

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i augusti 2020 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skiftet 10,5 ha produktiv skog med ett virkesförråd om totalt 1 335 m³sk gallringsskog till största delen tall. Bonitet 4,7 m³sk/ha och år.

Tomter

Försäljningen omfattar även två tomter som ligger ute till försäljning som eget objekt. Huruvida tomterna skall ingå i försäljningen av skogen förhandlas med säljaren. Tomterna kan alltså säljas separat eller ingå i försäljningen av skogsskiftet. https://ludvig.se/fastigheter/untitled-15/

Vägar

Skiftet ligger lättillgängligt längs med Riksväg 50.

Rättigheter, belastningar, samfälligheter, servitut

Endast de andelar i samfälligheter, eventuella gemensamhetsanläggningar, nyttjanderätter, servitut och inskrivningar som är nödvändiga för förrättningens genomförande kommer att överföras vilket bestäms av förrättningslantmätaren.

15:3 har servitut på väg akt 20-1979/366.1
15:4 har servitut på väg akt 20-1979/1034.1
15:5 har servitut på väg och avlopp akt 20-1980/681.3
15:6 har servitut på väg och avlopp akt 20-1980/681.3

Det finns även ett servitut på kraftledning

Inteckningar

Inga inteckningar eller pantbrev följer med i försäljningen.

Fiske

​Fastigheten ligger inom Toftan-Hosjöns fvo

Jakt

Fastigheten ligger inom Sundborns västra viltvårdsområde 3 864 ha. Kontaktperson Stefan Sundberg, Falun

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan 10,7 ha
Areal enligt fastighetskarta 10,79 ha

I arealerna ingår tomterna som uppskattas bli ca 0,42 ha tillsammans.

Taxeringsvärde

Inget taxeringsvärde redovisas då försäljningen avser del av fastighet.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna är enligt planläggaren väl utmärkta. Tomtgränserna kommer att utstakas i förrättningens slutskede.

Forn- och kulturlämningar

Enligt skogsbruksplanen går en gammal färdväg över fastigheten.

Naturvärden

Inga höga naturvärden är registrerade på skiftet.

Tillträde

Sker enligt överenskommelse dock ej tidigare än att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft och registrerats.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Interaktiv gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter