fbpx

Skogsfastighet

Tillväxtfastighet i Ytterberg

Högsta bud

7 300 000 kr

Säljs via anbudsförfarande: 9 800 000 kr

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 94.9 ton/ha

Om fastigheten

Skogsfastighet om 240 ha belägen i Ytterberg, strax utanför Sveg i Härjedalens kommun.
Produktiv skogsmark om ca 228 ha med ett virkesförråd om ca 25 700 m3sk.
Fastigheten består i huvudsak av skog i tillväxtålder där 85% av arealen består av skog i ålder upp till 70 år.
Skogen utgörs av ett sammanhängande skifte med bra vägnät. Till fastigheten hör även en mindre gårdsfastighet i byn Ytterberg.
Fastigheten har jakträtt som idag ingår i Grövsjöbergets licensområde.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN YTTERBERG 22:6

Adress

Ytterberg 200 84292 Sveg

Totalareal
240,4 ha
Skogsmark
227,6 ha
Skogsimpediment
7,7 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Väg och kraftledning
2,5 ha
Vatten
2,0 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
25 668 m3sk
Total tillväxt/år
1 029 m3sk
Kolförråd/ha
94.9 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av MB Forest 2023.
Fastigheten har en total areal om 238,4 ha varav 227,6 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet uppgår till ca 25 668 m3sk. Fastigheten domineras av skog i tillväxtålder där 85% av arealen består av skog upp till 70 år.
3 582 m3sk av virkesförrådet återfinns inom huggningsklass S1.
Fastigheten bestå av 67 % tallskog och 24 % gran samt 9 % löv.
Medelboniteten är beräknad till 4,1 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Avdelning 18 är klassad som K1 och markberedning utförs augusti 2023. Avdelningen innehåller fröträd för självföryngring. Köparen övertar ansvaret för återväxtkontroll och ev. hjälpplantering av denna avdelning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och marken ingår idag i Grövsjöbergets licensområde.
Jakträtten övergår till köparen 2024-07-01.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag alt registrera marken själv.

Fiske

Fastigheten ligger inom Ytterbergs fiskevårdsområde.
På fastigheten finns Lillåstjärnen med bl.a. inplanterad röding. Vid Lillåstjärnen finns även ett vindskydd.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre fornminnen registrerade, dessa fornminnen är belägna i avdelning 16 och avdelning 22.
L1945:6420 Blästplats - RAÄ-nummer: Sveg 1629
L1945:6722 Blästplats - RAÄ-nummer: Sveg 1624
L1945:6428 Blästplats - RAÄ-nummer: Sveg 1631
Källa: Fornsök.

Vägar

Fastigheten har andel i Djupdalsvallens vägförening, därtill finns två enskilda vägar på skogsskiftet. Se bifogad karta för översikt av skogsbilvägar.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd.
Vi använder PcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans.
Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 21 599 ton vilket motsvarar 79 144 ton koldioxid.
Om skogsbruksplanens skötselförslag följs beräknas den produktiva skogsmarken på fastigheten årligen binda ytterligare 533 ton kol i genomsnitt under den närmaste tioårsperioden.

Naturvärden

På fastigheten finns inga höga naturvärden registrerade. Källa: SeSverige

Byggnader

BOSTADSBYGGNAD
1½-plans villa om 108m2 uppförd i trä 1936 på murad grund, delvis källare.
Tillbyggnad av bostadshuset är utförd under 1970-talet.
Fasaden är beklädd med stående träpanel. 2-glas fönster. Plåttak.
Uppvärmning via luftvärmepump och vedpanna till vattenburna element samt elpatron.
Solpanel på tak.
Enskilt vatten och avlopp.
Grannfastigheten nyttjar fastighetens vatten enligt muntlig överenskommelse.

Planlösning entréplan:
Hall
Kök utrustat med vedpanna, spis, diskmaskin samt kyl.
Två sovrum
Vardagsrum
Badrum med WC, dusch och tvättmaskin
Badrum med dusch och WC
Uterum

Planlösning övre plan:
Två sovrum

Säljaren upplyser:
Skorsten behöver ses över.
Vedpannan är i behov av att besiktigas innan användning.
Dräneringen runt bostadshuset bör ses över.
Styrenhet till solpanel ur funktion.
Inre förbättringar av huset är utförda 2007-2008
Husets fasad målades om 2007.

Driftskostnader per år:
Försäkring 14 962 SEK
Vatten och avlopp 1 000 SEK
Sophämtning 1 100 SEK
El 40 000 SEK
Driftkostnader baseras på nuvarande ägares brukande, som har nyttjat fastigheten som fritidsboende med underhållsvärme året runt från luftvärmepump och elpatron.

LADUGÅRD
Äldre ladugård, delvis murad. Plåttak. Vatten och el indraget. Loge på hela övre plan.

GARAGE
Timrat garage med plåttak.

STALL
Timrat stall med plåttak. El finns indraget.

FÖRRÅDSBYGGNAD
Förrådsbyggnad uppförd i trä under plåttak.

Fastighetens ekonomibyggnader är i behov av underhåll.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren.
Undersökning av fastighetens skogsmark kan ske på egen hand. Vederbörlig hänsyn skall tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.
Var extra uppmärksam i samband med vistelse i skog och mark då älgjakt kan förekomma på fastigheten from. 1 september.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

För visning av fastighetens byggnader, kontakta mäklaren.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Prisidé 9 800 000 SEK.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling , Ida Steffansson, Postgatan 13A , 840 93 Hede, tillhanda senast 2023-10-06 .
Märk kuvertet eller mail med Ytterberg 22:6.
Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 871 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud

Säljs via anbudsförfarande: 9 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter