fbpx

Lantbruk

Tillväxtfastighet i Rätan på nästan 180 ha

Högsta bud

7 600 000 kr

Högstbjudande: 5 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 20 Nov

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 97 ton/ha

Om fastigheten

I Rätan, på gränsen mot Härjedalen, inte långt från Vemdalen, finns denna produktionsfastighet på nästan 180 ha till salu. Fastigheten ligger mot Mullbergs vindpark som är ett av de större vindkraftsparkerna i Jämtland. Denna skogsfastighet erbjuder en väldigt bra tillväxt, med hela 4,5 m³sk i medelbonitet. Mestadels av skogen är i högproduktiv ålder och virkesförrådet är uppskattat till totalt 18 499 m³sk. Utgångspris 5 300 000 kr. Anbud senast den 20 november.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BERG RÄTANSBYN 3:15

Adress

BERG RÄTANSBYN 3:15

Totalareal
177,2 ha
Skogsmark
164,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,6 ha
Väg och kraftledning
5,8 ha
Övrigmark
6,1 ha
Virkesförråd
18 499 m3sk
Total tillväxt/år
983 m3sk
Kolförråd/ha
97 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Skillnader i arealuppgifter mellan olika källor kommer inte utredas vidare:

Lantmäteriets siffror: 177,945 ha
Lantmäteriets kartor: 177,55 ha
Taxerade uppgifter: 177,945 ha
Skogsbruksplan: 177,2 ha

Finansiering

För att lägga bud på fastigheten behöver finansieringen av ett köp vara ordnad.

Arrende/nyttjanderätter

För fastigheten finns ett arrendeavtal skrivet med Mullbergs vindpark. Som ägare till fastigheten förbinder man sig att inte bedriva annan verksamhet än vad som följer under jakt, fiske och viltvård samt skog och vägar. Arrendeperioden löper på 30 år från år 2014.
Arrendeavgiften baseras på bruttoproduktionsintäkt per kalenderår. Föregående år uppgick denna intäkt till 37 000 SEK.
För mer information om arrendet kontakta mäklaren.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 15 926 ton vilket motsvarar 58 358 ton CO2e. Om skogsbruksplanens skötselförslag följs beräknas den produktiva skogsmarken på fastigheten årligen binda ytterligare 555 ton kol i genomsnitt under den närmaste tioårsperioden.

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i augusti 2019 av Rolf Ljungberg. Skogsbruksplanen har därefter tillväxtberäknats och ajourhållits med utföra åtgärder till oktober 2023 av Norra Skog samt Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 177,2 hektar varav ca 164,7 hektar utgör produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen inrymmer fastigheten ett virkesförråd om ca 18 499 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 112 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 4,5 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 983 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass G1 som utgör ca 76% av arealen produktiv skogsmark följt av R2 som utgör ca 20%.

För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen. Enligt skogsbruksplanen finns föreslagna skogsvårdsåtgärder i form av röjning om 29,7 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s.k. 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmarken inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alternativt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom i Bergs kommun sedan minst ett år tillbaka.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd sökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt. Ansvarig fastighetsmäklare medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 15 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning i anslutning till kontraktstecknandet och resterande vid tillträdet. Budgivaren ska efter avslutad budgivning vara beredd att omgående teckna köpekontrakt.

Forn- och kulturlämningar

Synlig fornlämning finns i området med de två mindre skiftena (drygt 1 ha).
(Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via anbud till ett utgångspris om 5 300 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Taxering, upplysning

Berg Rätansbyn 3:15 är idag samtaxerad med Berg Rätansbyn 3:53.

Vägar

Ett väldigt bra utbyggt vägnät i området och på fastigheten.

Jakt

Jakträtten är upplåten till Morans jaktlag (älgjakt) med tillsvidareavtal.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från inteckningar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 20 Nov

Högstbjudande: 5 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter