Lantbruk

Tillväxtfastighet i Mörsil

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
177,9 ha
Skogsmark
79,7 ha
Myr/kärr/mosse
18,2 ha
Berg/hällmark
0,8 ha
Skog med restriktion
77,3 ha
Övrigmark
1,9 ha
Virkesförråd
3 985 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRE HÖGEN 1:12, del av

Adress

Uppland 675 83792 Mörsil

Om fastigheten

Ett välarronderat skifte med bra tillgänglighet belägen vid sjön Litens södra strand strax väster om Mörsil. Skiftet utgörs av totalt ca 177 ha varav 79,7 ha är produktiv skogsmark och 77 ha är naturreservat. Totalt virkesförråd om 3 985 m³sk. Jakt- och fiskerätt.

För frågor om fastigheten, kontakta Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2020. Försäljningsobjektet utgörs av södra skiftet av Åre Högen 1:12 och består av 79,7 ha produktiv skogsmark med ett bedömt totalt virkesförråd om 3 985 m³sk.

Södra delen av skiftet utgörs av naturreservat om ca 77,3 ha. Försäljningsobjektet omfattar totalt ca 177,9 ha.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 68 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog, ca 12 % av arealen är under 20 år. Ungefär 7 % (5,3 ha) av arealen är skog i huggningsklassen S2, och volymen uppgår här till ca 670 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Det finns behov av röjning i avd 9.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Tre avdelningar är föreslagna som NO/NS-bestånd.

Södra delen av skiftet utgörs av ett naturreservat om totalt 77,3 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga fornminnen eller kulturhistoriska objekt registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten Högen 1:12 ingår i Alsensbygdens kronhjortsskötselområde. Älgjakt på egen mark. Jakträtten är fn upplåten.

Fiske

Fastigheten ingår i Upplands fiskevårdsområde.

Vägar

Fastighetens har andelar i Litens vägsamfällighet.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2020-08-25. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund. Märk kuvertet "Del av Högen 1:12". Eller via mail till mikael.sillerström@ludvig.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren. Intressenter får själva låta besiktiga och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

För frågor om fastigheten, kontakta Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall ska tillträde ske enligt särskild överenskomelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter