Lantbruk

Tilltalande skogsfastighet, Östra Deje

Högstbjudande

7 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 20 jul, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
99,6 ha
Skogsmark
81,8 ha
Myr/kärr/mosse
6,6 ha
Åkermark
10,4 ha
Övrigmark
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
18 792 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FORSHAGA ÖSTRA DEJE 1:14 och 1:17

Adress

Östra Deje 66791 Forshaga

Om fastigheten

Mycket tilltalande skogsfastighet med utmärkta drivningsförhållanden och tillgänglighet. Totalt ca 100 ha med 82 ha produktiv skogsmark samt 10 ha åker. Virkesförråd enligt skogsbruksplan om 18 700 m³sk och medelbonitet på 7,5. Bebyggd med en ekonomibyggnad med möjlig maskinförvaring.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Uthuslänga

Ekonomibyggnad i mycket gott skick med en ladugårdsdel samt loge. Ladugården har kvar den gamla inredningen för 14 uppbundna nötdjur. Byggnaden är uppförd i trä under ett bra plåttak. Byggnadens ungefärliga mått är 34*10 meter.
Intill byggnaden ovan finns även ett äldre fähus tidigare använt som hönshus. Träbyggnad under tak av plåt.

Skogskoja och jakttorn

På fastigheten finns en enklare skogskoja vid viltåkern avd. 95. Denna ingår ej i överlåtelsen och förbehålls säljarna. Detsamma gäller ett jakttorn placerat vid nämnda viltåker. I överlåtelsen kommer avtalas att säljarna har rätt att låta skogskojan och jakttornet stå kvar och nyttjas på marken de kommande tio åren. Med rätt att frakta därifrån när så önskas.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Rolf Ljungberg, Skogsrolf AB. Denna har inför försäljningen räknats upp med ett års tillväxt av Martin Persson, Jägmästare Ludvig & co.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 81,8 ha med ett totalt virkesförråd om 18 792 m³sk varav hela 14 279 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Beräknad medelbonitet är 7,5 m³sk/ha och årlig tillväxt 518 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 230 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där 47% utgörs av gran, 42% tall och 11% löv. Skogens åldersfördelning är jämn och med en god andel äldre avverkningsbar skog. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 5 980 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 5 020 m³sk samt gallring 960 m³sk.

Skogsvård

En välskött och på alla sätt mycket tilltalande fastighet där delar är före detta inägomark vilket ger god bonitet och utmärkta drivningsförhållanden i relativt flack terräng. Gott om diken och ett flertal traktorvägar som genomkorsar i stort sett hela fastigheten. Nödvändig skogsvård att ta tag i är som vanligt röjning och i detta fall är det ca 6 ha ungskogsröjning samt ca 2 ha underröjning i kommande gallringsskog. Finns en del vindfällen att omgående upparbeta för den nya ägaren. Det är i första han i södra skiftets norra delar runt avd. 4 och 17 samt i trakterna runt avd. 51 och 56.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Åkermark

Åkermarken ligger till största del samlad i anslutning till ekonomibyggnaden i fastighetens norra del. Enligt skogsbruksplanen utgör marken 10,4 hektar (av dessa är 0,7 ha viltåker belägen i det södra skogsskiftet) och är för närvarande gräsbevuxen. Marken nyttjas av annan brukare men är tillgänglig för köparen om den så önskar från och med kommande årsskifte. Stödrätterna är brukarens egendom och ingår inte i fastighetsköpet.

Jakt

Fastigheten ingår i Östra Deje Älgjaktsområde som omfattar ca 1 100 ha.
Enskild småviltjakt på egen fastighet.
I överlåtelsen av fastigheten kommer avtalas att en av de säljande delägarna äger rätt att jaga småvilt på fastigheten under sin återstående livstid.

Fiske

Med fastigheten följer fiskerätt i Blysjön, Bergstjärnen, Skarsjön samt Tjunken.
I överlåtelsen av fastigheten kommer avtalas att en av de säljande delägarna äger rätt att nyttja fiskerätt under sin återstående livstid.

Forn- och kulturlämningar

Inte många registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten men som det även uttrycks i skogsbruksplanen utgörs kulturvärden i dessa områden ofta av gamla vägar, stigar, odlingsrösen, torplämningar och spår efter kolning som inte alltid är utmärkta och registrerade. Vid avd. 107 finns en registrerad lämning i form av en milsten invid vägen.
Källa: Riksantikvarieämbetet fornsök.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller reservat. Finns dock en del sumpskogar där hänsyn bör tas intill myrar.
Källa: Skogsstyrelsen skogens pärlor.

Planer, bestämmelser mm

Inga detaljplaner berör fastigheten. Området kring Bergstjärnen i fastighetens norra del berörs av Landskapsbildskydd 17-gv-65/23a "Bergstjärn". Registreringsdatum 2013-08-30. Berört område är östra delen av åkermarken intill Bergstjärnen som i skogsbruksplanen finns inom avd. 107.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom distrikt Nedre Ullerud, Forshaga kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Skattetal

Östra Deje 1:14: Öre, penningar - 111:8
Östra Deje 1:17: Öre, penningar - 31

Nyligen avstyckad mark

Den skogsholme med ett fritidshus som finns vid åkermarken i fastighetens norra del i skogsbruksplanens avd 107 är nyligen avstyckad. I visst förekommande kartmaterial har avstyckningen ännu inte ritats in men holmen med stugan ingår således inte i denna försäljning utan utgör numera en egen fastighet. Detsamma gäller en mindre justering av tomtgränsen vid Östra deje 1:68, även den i anslutning till åkermarken i norra delen. Här har fastighetsgränsen justerats några meter.
Ekonomibyggnaden samt intilliggande hönshus är det som nu ingår i försäljningen.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten. Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till grannar mm. Det finns väg till samtliga skiften, dock är sista biten av vägarna som går in på det södra, stora skiftet, mer av karaktär "traktorväg" varför man kan behöva gå den sista biten. Finns vägbom ute vid landsväg som kan vara stängd, kontakta i så fall mäklaren.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutlige köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 30 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter