Skogsfastighet

Tillskottsmark 8 ha, Gamleby

Utgångspris

400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 7 okt kl 12:00

Visning

  • Det går bra att besöka marken på egen hand. Under sedvanlig hänsyn för natur, jakt osv. Det finns en låst vägbom ute vid bergtäkten/asfaltverket. Kontakta oss om ni vill passera med bil.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
8,0 ha
Skogsmark
7,5 ha
Impediment
0,2 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
187 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Västervik Heda 2:27, del av

Adress

Skifte 4, östra skiftet Gamleby

Om fastigheten

Heda, Gamleby

Skogsavdrag! Ett tillfälle för dig som tänkt avverka mogen skog att ersätta den, inte bara med ny plantering utan med växtlig ungskog och kanske en ny jaktmark. Förmånligt finansierat med hjälp av det utrymme för skogsavdrag som erhålls via detta tillköp.

Skogsmark i ett skifte om 8 ha med plantskog, ungskog och yngre gallringsskog.
Skötta och lättbrukade bestånd med bra skogsproduktion. Inga byggnader.
Jakt med bl.a. kronvilt, dovvilt och vildsvin.

Utgångspris: 400 000 kronor

Försäljningssätt: Bud senast 20-10-07

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av Ted Nilsson, under 2018. Uppdatering med utförda åtgärder och tillväxtberäkning är utförd av Ludvig & Co, Mattias Johansson, augusti 2020.

Skogsarealen är 7,5 ha. Virkesförrådet som är bedömt till 187 m³sk utgörs till stor andel av ungskogar. Medelboniteten är uppskattad till 6,6 m³sk/ha.

Goda möjligheter för skogsskötsel och skogsproduktion samt bra drivningsförhållanden.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning
gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt.
Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på främst dovvilt, rådjur, vildsvin och kronvilt.
Jakten är tillgänglig för köpare 2021-07-01.

Inteckningar

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader / lantmäterikostnader betalas av köparen.

Försäljningen gäller del av fastighet.
Lantmäteriförrättning krävs och köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen.
Objektet/markområdet kan inte bilda en egen fastighet via avstyckning utan måste överföras via fastighetsreglering till av köparen befintlig/ägd skogsfastighet.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.
Det finns en låst vägbom vid infarten vid bergtäkten/asfaltverket. Kontakta oss om du vill passera med bil.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 7 okt kl 12:00

Utgångspris: 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter