fbpx

Lantbruk

Tätortsnära skogsskifte i Aspås

Högstbjudande

2 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 24 okt

Anmäl intresse

  • Kolförråd 62 ton/ha

Om fastigheten

Strax norr om Aspås och med endast två mil från Östersund ligger denna skogsfastighet om 152 ha med enskilt läge och egen fäbodvall. På fastigheten finns en tidstypisk timrad fäbodstuga med kojplatser för övernattning med en härlig känsla att nyttja för rekreation och som jaktstuga. Fastigheten som har en god bonitet om 4 m³sk och med ett virkesförråd om 5 528 m³sk där volymen i huvudsak återfinns i växtliga gallringsskogar. Frisk till fuktig skogsmark med en jämn trädslagsfördelning mellan tall, gran och löv. Goda jaktmöjligheter i viltrika marker inom Gräfte-Aspås viltvårdsområde.

Fastigheten försäljs genom skriftligt anbud med en prisidé om 2.250.000 kr. Mer om detta finns att läsa i prospektet.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KROKOM GRÄFTE 1:2.

Adress

Övre Gräftevägen 16 83594 Aspås

Totalareal
152,2 ha
Tomtområde
152,2 ha
Virkesförråd
5 528 m3sk
Total tillväxt/år
365 m3sk
Kolförråd/ha
62 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2023 av Rikard Eriksson på Ludvig & Co. Fastigheten har en total areal om 152,2 ha varav 110 ha produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen finns ett virkesförråd om 5 528 m³sk, fördelat på 44 % tall, 28 % gran, 28 % löv och mindre än 1 % cont. Fastigheten har en medelbonitet om 4 m³sk/ha/år.

Skogsvård

Det finns enligt skogsbruksplanen inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheterna. Det kan dock finnas icke lagstadgade åtgärder som krävs för beståndens framtida utveckling. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Kolbindning

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 2,02 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 6 875 ton vilket motsvarar 25 191 ton CO2e.

Fäbodstuga

Mitt på fastigheten finns en timrad fäbodstuga i gott skick. Stugan, som är utmärkt som jaktstuga, har eldstad och kojplatser för övernattning.

Inteckningar

Inga inteckningar medföljer i försäljningen.

Avstyckning

Försäljningen avser del av fastigheten Krokom Gräfte 1:2. En ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad till Lantmäteriet och försäljningen gäller markområde vilket framgår av karta.

Området ska bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet.

-Säljaren ansvarar vid fastighetsbildning för genomförandet och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.
- Vid en fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet ansvarar köparen för kompletteringar till Lantmäteriet samt står kostnaden för förrättningen.
Säljaren skall då bistå köparen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Välkommen ut i skogen

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 2.250.000 kr.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2023-10-24. Antingen via post till Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Mikael Sillerström,
Storgatan 4 E, 831 30 Östersund, märk kuvertet med "Gräfte 1:2" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvigfast.se.

Jakt

Fastigheten ingår med småvilt- och älgjakt i Gräfte-Aspås viltvårdsområde om 1422 ha vilken i sin tur ingår i Nedre Långans storlicens.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Naturvärden

Det finns områden med sumpskog registrerat på fastigheten. Inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns i övrigt på fastigheten.
(Källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns en fornlämning registrerad på fastigheten (källa: SeSverige).

Vägar

En köpare övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Jaktstuga

Timrad jaktstuga invändigt är det panel på väggarna och trägolv. Enkelt kök/pentry inget vatten. Kamin. Ingen el.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 24 okt

Högstbjudande: 2 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter