fbpx

Lantbruk

Talldominerad skogsgård strax söder om Dorotea

Säljs via anbudsförfarande

1 400 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast fre 19 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,6 ha
Skogsmark
28,9 ha
Myr/kärr/mosse
2,6 ha
Inägomark
0,4 ha
Småhusmark lantbruk
0,4 ha
Övrigmark
2,3 ha
Virkesförråd
5 750 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

DOROTEA BERGVATTNET 3:19

Adress

Rockvattnet 23 91799 Dorotea

Om fastigheten

Äldre skogsgård belägen i Rockvattnet ca 5 km söder om Dorotea. Fastigheten ligger avskilt belägen med totalt ca 29 ha produktiv skogsmark och ett totalt virkesförråd om ca 5 650 m3sk, medelbonitet 4,1 m3sk/ha/år. Fastigheten har stor andel slutavverkningsmogen skog där merparten, 60 % av virkesförrådet består av tall. Resterande del fördelar sig på 32 % gran och 8 % löv. Fastigheten försäljs med diverse inventarier i form av delvis möblerat boningshus samt annat som företrädelsevis hör ett torpställe till. Till fastigheten hör även en ekonomibyggnad i form av ladugård. Jakt i Bergvattnets jaktlag om ca 3 000 hektar. Fiskerätt. Prisidé 1 400 000 kr.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1 1/2 plan. Huset är uppfört tidigt 1900 tal. Uppfört i trä med tegeltak på grund av natursten. Fönster av typ enkelglas.
Inrett med 3 rok . Huset håller invändigt mycket enkel standard.
Kök på entréplan är utrustat med elspis, kyl, skafferi och diskbänk.
Vardagsrummet har öppenspis, trägolv samt tapet på väggarna.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök , vardagsrum.
Övervåning med två sovrum, 2 skrubbar med snedtak som förvaringsutrymmen. Plastmatta, tapet vägg.
Oisolerat tak i trappen från hallen. Plankgolv.

Uppvärmning:
Direktverkande el.
Elpannan ur funktion.

Vatten: Vattenkälla vid E45:an vägen.
Avlopp: Ej fungerande

Delvis källare under byggnaden.

Övriga kommentarer
Utedass i ladugården.

Driftskostnader totalt ca 4 600 kr årligen.
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Säljaren har upplyst om följande kända fel och brister i frågelistan samt övrig information:
I vardagsrummet är pipan ur funktion i spisen. Ett av sovrummen har vattenskada i vägg. Fastigheten har stått obebodd i 25 år. Ej fiberanslutet.

Ladugård

Större äldre ladugårdsbyggnad uppförd i trä/resvirke med plåttak på delvis murad grund. Fönster av typ enkel glas. Klassiskt inredd med fd djurdel, dass, garage, stall samt verkstadsdel och övriga förrådsutrymmen . Bryggstuga med defekt bakugn. Loge på övreplan.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad Juni 2021 av Thomas Sandin. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 34,6 ha med ett virkesförråd om 5 750 m³sk varav 4 996 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av föryngringsåtgärd om 0,3 ha på fastigheten avd 2.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten tillhör Bergvattnets Viltvårdsområde som omfattar ca 3000 ha, som i sin tur ingår i Dorotea älgskötselområde med en total areal om ca 140 000 ha. Höstens älgtilldelning är 3 vuxna och 3 kalvar. Köparen får själv ansöka om medlemskap i Bergvattnets jaktlag.
Småviltsjakten får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal.

Fiske

Fastigheten har fiskrätt.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. En avdelning har fått målklassen NO (Naturvård Orört).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.
Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren, Mats Kullström 070-141 55 27, mats.kullstrom@ludvig.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Dorotea kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västerbottens län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheterna sker via skriftlig budgivning till en prisidé om 1 400 000 kronor och ska vara fastighetsmäklare Mats Kullström, 072-141 55 27, mats.kullstrom@ludvig.se till handa senast 2021-11-19. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Servitut, arrenden och nyttjanderätter

Utöver redan befintliga rättigheter och belastningar är följande muntligt nyttjanderättsavtal upprättat:
Tillfartsväg till intilliggande fritidshus beläget strax söder om bostadsbyggnaden.

Andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Fastigheten har andelar i följande.: Dorotea FS:15 fiske, S:1 vägar, S:3 grustäkt, S:6 båtlänning, S:7 myrtag med väg, S:9 dammplats vid Krokvattnet med väg (kvarn), S:10 dammplats vid Vallsjön med väg, S:11 Korseldammen, S:13 kvarnplats (såg), S:14 myrtag med väg, S:4 diken, S:8 kvarn och sågplats, S:12 båthusplats och sandtag.

Pantbrev

Det finns ett skriftligt men förkommet pantbrev om totalt 6 500 kr, ansökan om dödning av detta är inskickad till Lantmäteriet.

Övrigt

Breddning av befintlig kraftledning är planerad där ett uttag kommer att ske om ca 180 m3sk enligt stämplingslängd. Säljaren har tidigare blivit kompenserad för detta och ingen ytterligare ersättning för detta kommer därför att utgå till köparen av fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 19 Nov

Säljs via anbudsförfarande: 1 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter