Lantbruk

Talldominerad fastighet i Ginka, Heby

Högstbjudande

3 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 2 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
66,9 ha
Skogsmark
58,6 ha
Myr/kärr/mosse
4,8 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
2,7 ha
Virkesförråd
8 900 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HEBY GINKA 14:1

Om fastigheten

Talldominerad fastighet om 67 ha med ett virkesförråd om 8 900 m³sk, varav 3 000 m³sk är av huggningsklass G2- och S2-skog. Medelbonitet om 6,7 m³sk per ha. Gallringsbestånd med god årlig tillväxt och ungskogar med visst röjnings- och gallringsbehov där kvalitetsträd av både tall och gran finns. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel.

Investeringsfastighet där den yngre växande skogen årligen bygger upp ett högre virkesförråd, och den äldre skogen med fördel används till löpande omkostnader. Fastighetens goda arrondering med två skiften och närhet till bilvägar samt kompletterande basvägar, ger goda möjligheter till en rationell skötsel.

Jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2020 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2020.

Fastigheten består av två skiften. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 58,6ha med ett virkesförråd om8 900 m³sk, varav 3 000 m³sk är G2- och S2-skog. Medelbonitet på 6,7 m³sk per ha. Medeltal om 152 m³sk per ha. Trädslagsblandning med 59 % tall, 29 % gran och 12 % björk. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog i åldrarna 100-119 år och tyngdpunkt på gallringsskogar i ålder 40-59 år.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. Av den produktiva skogsmarksarealen är 93,9 % (55 ha) frisk, 4,9 % (2,9 ha) torr och 1,2 % (0,7 ha) fuktig. Lättframkomlig terräng. Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 3 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 5,1 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns 3 avdelningar, sammanlagt 2,5 ha, där röjning är föreslaget och 1 avdelning om 0,7 ha, föreslagen för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Mantal

Fastigheten har 1/3 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och jakträtten övergår på ny ägare av fastigheten 2021-07-01. Jakträtterna ingår i ett attraktivt jaktområde med älg, vildsvin, kron- och dovhjort, rådjur, skogsfågel samt hare. Fastigheten ingår i Wåla Älgskötselområde (ca 16 000 ha) med stora sammanhängande skogar. Kronskötselområde är under bildning. Fastigheten ingår vidare i Ginka-Tängesbo jaktlag med ca 1 600 ha jaktmarker, jaktledare Hans Andersson, 070-692 98 99, ordförande Lars-Erik Eriksson.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en lämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. I avdelning 25 finns en kolningsanläggning. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. På fastigheten finns det 3 sumpskogar registrerade. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 134 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 2 Dec

Högstbjudande: 3 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter