fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet, Ransäter

Utgångspris

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 19 jun kl 16:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet strax norr om Ransberg som domineras av tall och med stor del avverkningsmogen skog. Produktiv skogsmark utgör 66 hektar med drygt 12 000 m³sk och därtill några hektar med gammal inägomark och 13 ha mosse.
Välkommen att själv besöka fastigheten och ta gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta.
Gå in på www.ludvig.se/fastigheter/ med dina mobila enhet och klicka upp Gårdskartan så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MUNKFORS TJÄRNE 1:5 och 1:69

Adress

Tjärne 68493 Ransäter

Totalareal
85,5 ha
Skogsmark
66,0 ha
Inägomark
6,3 ha
Myr/kärr/mosse
13,0 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
12 303 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2023 av Henrik Ynger.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 66 ha med ett totalt virkesförråd om hela 12 303 m³sk varav 6 417 m³sk är S1 och S2 skog. Därtill 1 632 m³sk i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är 6,2 m³sk/ha i snitt och årlig tillväxt 247 m³sk/år i medel under planperioden (med hänsyn till föreslagna åtgärder). Virkesförrådet är i medeltal 186 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där tall utgör 57%, gran 33% och löv 10%. Avverkningsförslag under planperioden (2023-2032) är totalt 7 690 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 5 727 m³sk samt gallring 1 963 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i ett hos Länsstyrelsen Värmland registrerat licensområde för älgjakt. Här bedrivs gemensam älgjakt på ca 1 400 ha. Småviltjakt enskilt på egen fastighet.
Fastigheten ligger inom Syd-Östra Sunne/Ena kronhjortsskötselområde.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen 6,3 hektar inägomark, Avdelning 39. Marken är inte betad eller brukad på flera år och buskar har börjat växa.

Forn- och kulturlämningar

Finns registrerad Torplämning inom avd. 27-28.
RAÄ-nummer: Ransäter 210
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller reservat finns registrerade på fastigheten. De antecknade naturvärden som finns vid sökning är några sumpskogar vid Allmänningmossen, Vabergsmossen och Häggstödmossen.
Källa: Skogsstyrelsen Skogens pärlor.

Skattetal

Tjärne 1:5 - Öre, penningar 30
Tjärne 1:69 - Öre, penningar 8:5 6/7

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom Munkfors kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.
Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.
Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till pågående jakt, grannar mm.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 19 jun kl 16:00

Utgångspris: 6 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter