fbpx

Skogsfastighet

Mark med havsläge på vackra Alnö

Försäljningssätt

Anbud senast tis 16 jan

Anmäl intresse

  • Kolförråd 101.5 ton/ha

Om fastigheten

Skogsmark på vackra Alnö, utanför Sundsvall. Med havsnära läge och dsaf

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL KALVARNA 1:9 och SLÄDA 3:1, del av

Adress

SUNDSVALL KALVARNA 1:9 och SLÄDA 3:1, del av ALNÖ

Totalareal
54,5 ha
Skogsmark
42,4 ha
Skogsimpediment
8,6 ha
Övrigmark
3,5 ha
Virkesförråd
4 957 m3sk
Total tillväxt/år
270 m3sk
Kolförråd/ha
101.5 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheterna består av fyra skiften med totalt ca 42,4 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 4 950 m³sk, med en större andel gallrings och röjningsskog. Tre skiften nås vattenvägen.

Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. I många avdelningar finns det dessutom insprängt berg.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 77 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är förskjuten mot gallringsskog.
Ungefär 3 %, (1,1 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen för dessa huggningsklasser uppgår ca 126 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 13 %, (5,4 ha).

Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 0 m³sk under planperioden, föreslagen gallringsvolym uppgår till ca 440 m³sk.

Skogsvård

Det finns ett relativt stort behov av röjning och underväxtröjning på fastigheterna.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna är hämtade från skogsbruksplanen och eventuella skillnader mellan olika areakällor kommer inte utredas vidare.

Undantaget område från försäljning

Ett mindre markområde är undantagen från försäljningen. Se dokumentet "Tomtområde som undantas". Avstyckningen är under förrättning hos Lantmäteriet.

Taxeringsuppgifter

Redovisade taxerade uppgifter avser skogsmark och skogsimpediment för båda, hela, fastigheterna.

Jakt

Jakträtt följer med till ny ägare av fastigheten, den är ej upplåten.
Fastigheten ingår i Alnö VVO.

Forn- och kulturlämningar

Ett fornminne finns på fastigheten. Objektet är utmärkt på kartan (avdelning 14).

Fiske

För fastigheter med strandlinje vid havet kan en del av vattnet anses som enskilt, Även i enskilt vatten behöver bestämmelser kring fiske följas och du kan fördjupa dig gällande enskilt vatten och gällande fiskeregler i länkarna till Havs-och vattenmyndigheten längre ner i annonsen.
En del av vattnet är att anses som enskilt för båda fastigheterna och det har genom åren fiskats med fasta redskap såsom nät.

Naturvärden

Det finns i nuläget inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten.

Kolbalans

Svenska skogen är viktig för att begränsa vår klimatpåverkan:
- Tar upp mer växthusgaser än vad som släps ut
- Bidrar med förnyelsebara råvaror
Skogens nettoupptag av koldioxid kan öka genom åtgärder som ökar tillväxten eller minskar avverkningarna. Ungefär 40% av lagrat kol i skogen finns i trädbiomassan, resten finns i humuslagret och mineraljorden.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheterna sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Lämna ditt anbud i första hand genom formuläret i webbannonsen.
Du kan också lämna anbud via post till: Ludvig & Co, Birgitta Löthman, Trafikgatan 11, 856 44 Sundsvall, märk kuvertet med "Kalvarna".
Anbudet ska vara oss tillhanda enligt angivet datum i webbannonsen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning i anslutning till kontraktstecknandet och resterande vid tillträdet. Budgivaren ska efter avslutad budgivning vara beredd att omgående teckna köpekontrakt.

Finansiering

För att lägga bud på fastigheten behöver finansieringen av ett köp vara ordnad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person för dessa fastigheter. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.

Delförsäljning

Försäljningen avser del av fastigheten Släda 3:1. Denna del går inte att tillträda förrän lantmäteriförrättning vunnit laga kraft. Köparen står förrättningskostnaden. Det åligger köpare och säljare att snarast efter tecknat köpekontrakt medverka till att ansökan om fastighetsreglering lämnas in till Lantmäteriet.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alternativt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Tillträde

För fastigheten del av Släda 3:1 kommer tillträdet att ske när Lantmäteriförrättning vunnit laga kraft. För fastigheten Kalvarna 1:9 som säljs i sin helhet skall tillträde ske 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 16 jan

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter