fbpx

Skogsfastighet

Stuveryr Aspekärr

Utgångspris

18 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 3 Dec kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
208,8 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Skogsmark
160,1 ha
Inägomark
10,8 ha
Skogsimpediment
36,8 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
30 700 m3sk
Boyta
55 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FÄRGELANDA STUVERYR 1:8+1:20

Adress

Stuveryr Aspekärr 45892 Färgelanda

Om fastigheten

I södra Färgelanda ligger Aspekärr, en stor skogsgård med enskilt läge. Totalt ca 209 ha varav ca 160 ha produktiv skogsmark och 11 ha jordbruksmark. Virkesförråd om ca 30 000 m³sk varav ca 7 400 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Gårdscentrum med bostadshus, ladugård, magasin mm. Jakträtt i jaktlag samt fiskerätt i flera sjöar. Fastighetsgräns mot Uddevalla kommun och militärområde i söder.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1930 i 1½ plan. Timrad stomme, träfasad och yttertak av lertegel. Liten murad källare under allrummet. De flesta fönster är av typen 3-glas. Bostaden värms upp av direktverkande el samt en kökspanna och öppen spis i vardagsrummet. Vatten tas från grävd brunn (vattenanalys finns - otjänligt) och avloppet leds till en trekammarbrunn med infiltration, allt från 90-talet. Säljarna har inte mottagit något föreläggande från kommunen angående avloppet men som köpare av fastigheten får man vara beredd på att uppdatera avloppsanläggning till av kommunen godkänd status. Boyta om 55 m² samt biyta om 65 m² enligt fastighetstaxeringen.

Huset totalrenoverades -91/-92 och har under flera år endast använts som jaktstuga.

Entréplan med inglasad veranda och klinkergolv, hall, kök med köksspis (godkänd) och matplats (golvvärmen är ur funktion), groventré med rymlig hall, matsal, vardagsrum med öppen spis (godkänd) samt badrum med dusch.

Trapp upp till övervåning med allrum/sovrum samt två separata sovrum varav ett med balkong. Tre rymliga förrådsutrymmen. Under hösten 2021 inträffade en vattenläcka i ett av förrådsutrymmena. Felet är åtgärdat.

En mindre källare nås via trädgården. Här finns pumprummet till inkommande vatten.

Ladugård

Ladugård från 1930-talet med träfasad och yttertak av lertegelpannor. Loge med trägolv, vagnsbod, maskinhall med gjuten platta och 4 m höga portar. Fd stall, numer verkstad. Vatten och el finns. Byggnadsyta om 521 m² enligt fastighetstaxeringen.

Magasin

Magasin uppfört 1970 med stående träfasad och yttertak av plåt (-13). Ca 80 m² i 1½ plan med förråd och verkstad i bottenplan och spannmålsförvaring på loftet. El är indraget.

Bod med jordkällare

"Spikboden" är en stenlagd jordkällare med förråd uppepå. Träfasad och yttertak av plåt. Byggnadsyta om ca 18 m². El är indraget.

Vedbod

Vedbod uppförd på 1930-talet. Träfasad och yttertak av lertegelpannor. Liten byggnad som används som vedbod och fd utedass.

Övrigt

Timrat vindskydd i avdelning 39. Eldstaden ingår inte i försäljningen.

Äldre jaktstuga i avdelning 64. Tidigare utarrenderad, men uppsagt per 2021-12-31. Utan el och VA.

Jordbruksmark

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten ca 10,8 ha jordbruksmark. Taxeringsuppgifterna uppger 13 ha åkermark. Marken är inte brukad på flera år och putsades senast 2010. Inga stödrätter finns.

Skogsuppgifter

Enligt en skogsbruksplan upprättad av Per Moberg, Ludvig & Co, under hösten 2021, omfattar fastigheten 160,1 ha produktiv skogsmark och 36,8 ha skogligt impediment och/eller myr. Den totala virkesvolymen beräknas till ca 30 700 m³sk varav ca 7 400 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Markerna är barrdominerade med ca 67% gran och 25% tall.

Samtliga åldersklasser finns representerade på fastigheten, ungefär två tredjedelar av virkesförrådet är gallringsskog. Markerna varierar från högproduktiva granmarker med höga volymer, delvis på före detta inägor, till svagare tallmarker där berg- och myrmarker kommer i dagen. Inga nyckelbiotoper finns i dagsläget på fastigheten. Delar av skogsmarken är sumpskogar. Fastigheten har en för området hög medelbonitet om 6,7 m³sk/ha/år och en beräknad tillväxt om 7,3 m³sk/ha under första tillväxtsäsongen. Under planperioden föreslås föryngringsavverkning om ca 7 000 m³sk och gallring om ca 3 500 m³sk, d.v.s. i snitt drygt 1 000 m³sk/år. Vägnät finns till större delar av skogsmarken men kan i framtiden behöva byggas ut, ett antal större bäckar med bredd om 1,5-4 meter löper igenom fastigheten och i anslutning till dessa kan broar behöva byggas vid eventuell utbyggnad av vägnätet. För mer information om skogen, se bifogat utdrag ur skogsbruksplanen. Fullständig skogsbruksplan inklusive avdelningsbeskrivning finns hos fastighetsmäklaren samt på ludvig.se/fastigheter. För frågor om skogen kontakta Per Moberg, Jägmästare på 0521-57 24 15 alt per.moberg@ludvig.se.

Jakt och fiske

Egen småviltsjakt, älgjakt i lag (Stuveryr 6) som ingår i Frände/Lane Älgskötselområde. Jaktlag om 352 ha med tilldelning om en vuxen och en kalv per år. God förekomst av småvilt, älg, kronhjort och vildsvin. All jakträtt är muntligen upplåten till jaktledaren jaktåret ut. Åtlar kommer flyttas från fastigheten i samband med att jakträtten övergår till fastighetsägaren. Jakträtten tillfaller köparen 1 juli 2022.

Fastigheten gränsar till flera sjöar och ingår i Ellenö-Östersjöns fiskevårdsområde. Fiskerätt tillfaller köparen från tillträdesdagen.

Fiberförening

Fastigheten är ansluten till och medlem i Torp-Ellenö Fiberförening. Femårigt gruppavtal med Telia t o m 2024-10-31 vilket köparen förväntas ta över.

Arealuppgifter

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok, ändrats genom olika lantmäteriförrättningar och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Markareal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 223,1 hektar. Areal enligt Metria karttjänst uppgår till 222,99 hektar. Areal enligt fastighetsutdraget uppgår till 2 021 600 m². Areal enligt fastighetstaxeringen uppgår till 202 hektar. I fastighetsutdraget och taxeringsuppgifterna räknas inte vattenareal med. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. I det fall det behövs, bekostas det av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Undersökningsplikt och friskrivning mot dolda fel

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

I köpekontraktet kommer säljaren friskriva sig från ev dolda fel i fastigheten. Spekulanter uppmanas att noggrant bilda sig en egen uppfattning om fastighetens skick före bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 122 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 3 Dec kl 12:00

Utgångspris: 18 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter