Skogsfastighet

Stuga vid Ljugaren och 19 ha mark, i Rättvik

Utgångspris

1 150 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 12 aug, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
18,9 ha
Skogsmark
17,8 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Inägomark
0,8 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
2 339 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK NEDRE GÄRDSJÖ 18:6

Adress

Ljugarvägen 166 79592 Rättvik

Om fastigheten

Charmig liten timrad stuga med lugnt och härligt läge, en liten bit från sjön Ljugarens strand, båtplats med slogbod vid vattnet. Ca 20 min till centrala Rättvik.
Totalt ca 19 ha mark fördelat på fem skiften runt Nedre Gärdsjö. Virkesförråd om ca 2 300 m³sk.
Jakt- och fiskemöjligheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan: totalt 18,9 ha, varav 0,1 ha vatten
Areal enligt fastighetsutdrag: totalt 18,3840 ha
Areal enligt fastighetskarta: 18,47 ha inkl. vatten

Byggnader vid Ljugaren

Liten timrad stuga och ett mindre förråd en bit upp från sjön Ljugaren. Skogsskiftet går ända ner till stranden, där det finns möjlighet att lägga i båten och ta sig ett dopp.

Stugan har en fin storstuga med öppen spis och en köksvrå med rostfri diskbänk och gasolkylskåp. Rymlig altan med utsikt ner mot sjön.
Utedass bakom stugan. Vatten fås genom självfall från brunnen en bit ovanför stugan. Slang till utediskbänk på baksidan av huset.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser, runt skiftet vid Ljugaren, där stugan ligger, är väl uppmarkerade i fält, men stämmer inte med fastighetskartan, utan är förskjutna i sidled. På kartan ser det ut som om byggnaderna ligger utanför. Rågrannarna är väl införstådda med detta och är helt med på att det är gränserna i fält som gäller. Detta gäller även juridiskt. Se länk till förklaring hos Lantmäteriet. (https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/stodsidor/Visar-granserna-ratt/)

Övriga skiftens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Bjesse Skog inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 17,8 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 2 339 m³sk och består av 76 % tall, 20 % gran, 4 % löv. Beräknad medelbonitet 5,8 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

På skifte 4, avd 1, föreslås, enligt planläggaren, förstärkt hänsyn i brukandet med anledning av riklig mängd död ved på delar av avdelningen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Kulturvärden som påträffats under planläggningen är spår av åker/ängsbruk på skifte 3, vilket till stor del utgörs av igenväxande inägomark. På skiftet finns en ålderdomlig timmerlada. Fler kulturlämningar kan förväntas att finnas och när dessa påträffas är det angeläget att de markeras ut för att inte riskera att skadas vid skogsbruksåtgärder. Vandringsled samt stigar finns på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ligger inom Gärdsjöbygdens viltvårdsområde, ca 12 000 h. Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlaget.

Fiske

Fastigheten ingår i Rättvik Boda Fiskevårdsområde. Fastighetsägare erhåller årsfiskekort till ett rabatterat pris. Många fina strömmande vatten för fiske med fluga och många tjärnar för fiske av allt från Ljusaxens fina rödingbestånd till inplanterade tjärnar med regnbågsöring. Mer finns att hitta om fisket på FVO- hemsida: www.rbfvo.se /se länk nedan.

Fastigheten har även del i bysamfällt fiske i Nedre Gärdsjö FS:102, som förvaltas av Nedre Gärdsjös samfällighetsförening, www.ifiske.se/fiske-skaftringen.htm

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har del i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.
Skiftessamfälligheten Rättvik Flysåsen S:1 förvaltas av Rättvik-Boda Sockensamfällighetsförening

Vägar

Fastigheten har del i Nedre Gärdsjö GA:2 som förvaltas av Enskvarnsvägens samfällighetsförening, Altsarbyn GA:1 som förvaltas av Österängarna-Mårtanbergs samfällighetsförening, samt Blecket GA:3 som förvaltas av Ljugaren-Långsjöns samfällighetsförening. Vägavgift om sammanlagt ca 827 kr/år.

Samfälligheten Nedre Gärdsjö S:101 gäller mestadels vägar, förvaltas av Nedre Gärdsjö samfällighetsförening.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter