fbpx

Lantbruk

Stuga med skog, jakt och egen strand

Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 24 Nov kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
6,2 ha
Tomtområde
6,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN BENGTSHEDEN 36:4

Adress

Sundänget 42 79015 Sundborn

Om fastigheten

Prästänget- på en udde i norra delen av Toftan hittar du denna gömda lilla fritidsstuga med den egna skogen inpå knuten. Fastigheten omfattar ca 6 ha skogsmark samt en liten inäga med en enkel stuga och timmerlada. Tomten är igenväxt och här finns möjlighet att röja fram gården precis så öppen eller avskild som önskas. Egen båtplats och strandlinje mot sundet. Finn ro i det enkla och naturnära! Jakträtt i Bengtsheden VVO om 6868 ha medföljer.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Sundänget ligger mitt mellan Sundborn och Svärdsjö ca 2 mil från centrala Falun.

Från Falun: Kör på väg W850 i riktning mot Svärdsjö. När du passerat Kårtäkt tag vänster efter busshållplatsen Ruptjärn. Kör 110 meter och sväng höger. Fortsätt i 600 m och tag av en svag vänstersväng. Kör 1 km och sväng vänster igen i en T-korning vid Hobergssveden. Fortsätt i 2,2 km tills du har en ladugårdsida mot vägen på vänster sida, då tar du av till höger på en mindre väg. Efter knappt 400 m tar du vänster på den skogsväg som leder ned till försäljningsobjektet nere på udden.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 6,17 ha
Areal enligt fastighetskarta: 8,23 ha inklusive vattenareal

Prästänget byggnader

En bit upp från strandlinjen ligger ett enkelt fritidshus av två sammanbyggda timmerstommar med ett vidbyggd lider. Plåt på taket. Stugan rymmer en sovkammare och ett kök med liten gasolspis och gasolkylskåp samt diskho. En öppen spis i okänt skick finns bevarad. Träveranda med tak. Det finns varken vatten eller el indraget. Med lite omsorg och pyssel på hus och tomt kan detta bli en liten avskild pärla med utsikt över den egna inägan och udden ned mot vattnet.

Nedanför fritidshuset ligger en gammal timrad lada med eternittak.
Båtplats vid vattnet.

Skogsuppgifter och inägomark

Skogsuppgifterna har räknats fram med hjälp av laserdata och flygfoton i en Skogsrapport. Enligt beräkningarna har fastigheten 6,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt ca 800 m³sk, medelbonitet 4.8 m³sk/ha/år. Trädslagsblandning 51 % tall, 21 % gran och 28 % löv.

Uppgifterna har inte kontrollerats i fält och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skoguppskattningen. Skogsrapport, ett helt automatiskt uttag av skogliga grunddata på fastighetsnivå, från Foran Fabriken. Till grund för analysen ligger
skogliga grunddata från Skogsstyrelsen, ett rutnät om 12.5x12.5 meter som innehåller värden för: Höjd (grundytevägd), Grundyta, Volym och Diameter (grundytevägd). Det här rutnätet kompletteras även med nya höjdmätningar från Foran som bygger på bildmatchning av Lantmäteriets flygbilder.

I anslutning till ladan finns en liten inäga som är igenväxt ned mot vattendraget.

Skogsuppgifterna har räknats fram med hjälp av laserdata och flygfoton i en Skogsrapport. Enligt beräkningarna har fastigheten 6,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt ca 800 m³sk, medelbonitet 4.8 m³sk/ha/år. Trädslagsblandning 51 % tall, 21 % gran och 28 % löv.

Uppgifterna har inte kontrollerats i fält och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skoguppskattningen. Skogsrapport, ett helt automatiskt uttag av skogliga grunddata på fastighetsnivå, från Foran Fabriken. Till grund för analysen ligger
skogliga grunddata från Skogsstyrelsen, ett rutnät om 12.5x12.5 meter som innehåller värden för: Höjd (grundytevägd), Grundyta, Volym och Diameter (grundytevägd). Det här rutnätet kompletteras även med nya höjdmätningar från Foran som bygger på bildmatchning av Lantmäteriets flygbilder.

I anslutning till ladan finns en liten inäga som är igenväxt ned mot vattendraget.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ligger inom Bengtshedens Viltvårdsområde (VVO) om 6 380 ha. kontaktperson Thomas Wiik. En jakträtt medföljer. Möjlighet att lösa älgjaktskort och småviltskort.

Vägar

Fastigheten har andel i Riset-Bengtheden Samfällighetsförening gällande vägen som går runt Sundänget. Andelstal 28/14498. Årlig vägavgift betalas till Samfällighetsföreningen för skötsel och underhåll.

Det finns ingen organiserad samverkan på skogsvägen som går ned till fastigheten. Vägen har skötts av de fastigheters ägare som berörs av vägen efter underhållsbehov och användning. Denna väg kan ha dålig tillgänglighet med liten personbil.

Naturvärden och forn- och kulturminnen

Inga fornminnen eller kulturlämningar är registrerade på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller sumpskogar på försäljningsobjektet.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Undersökningstillstånd Svärdsjö nr 201

Fastigheten berörs av ett beviljat undersökningstillstånd från Bergsstaten som ger Viad Royalties AB ensamrätt att kartlägga geologin i området med syfte att söka efter fyndigheter av zink, koppar, guld och bly i berggrunden.
(Källa: Sveriges geologiska undersökning, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-mineralrattigheter.html)

Taxeringsvärden

Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet varför inget eget taxeringsvärde redovisas.

Städning

Byggnaderna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Bostadsbyggnaden kommer att överlåtas i ostädat skick. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad med annan fastighet. Säljaren ansvarar för att befria fastigheten från gemensamma lån och inteckningar. Fastigheten kommer att överlåtas fri från lån och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. För visning av husen kontakta mäklare.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 24 Nov kl 13:00

Utgångspris: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter