fbpx

Lantbruk

Strömsund Täxan 1:9

Högsta bud

1 625 000 kr

Högstbjudande: 1 200 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
23,7 ha
Övrigmark
2,1 ha
Åkermark
1,4 ha
Skogsmark
19,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Vatten
0,9 ha
Virkesförråd
2 027 m3sk
Boyta
165 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TÄXAN 1:9

Adress

Täxan 425 83393 Strömsund

Om fastigheten

Charmig skogsgård med naturen direkt utanför dörren, och därmed stora möjligheter till alla former av uteaktiviteter såsom jakt, fiske, skid- och skoteråkning mm. Belägen i ytterkanten av byn Täxan, ca 25 km sydost om Strömsund fint i närhet till Faxälven. Totalareal om ca 23 ha varav ca 19 ha skog med ett totalt virkesförråd om ca 2 100 m3sk med årets tillväxt inräknad, av detta ca 750 m3sk klassat som S2 skog. Till fastigheten hör även ett antal ekonomibyggnader för olika användningsområden.
För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus från ca 1890-tal med timmerstomme uppförd på torpar/stengrund med liggande träpanel. Vatten från vattentäkt som delas med grannfastighet (servitut finns). Avlopp egen två-kammarbrunn . Två-glasfönster. Uppvärmning: Vedspis, elradiatorer delvis defekta, 3 kakelugnar (som samtliga 3 måste ses över innan användande), luft/luft värmepump (ca 15 år). Plåttak.
Huset genomgick en större renovering ca 1985 som omfattade bl.a. ommålning, byte av tak och fönster, om-isolering av ytterväggar utom väggen mot trappan, golvbyten nedre plan.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad med renoveringsbehov som inrymmer vedbod, vagnslider, utedass, verkstad och stall-del. El- och vatten inkopplat, dock saknas elledning till ladugården.

Bryggstuga

Bryggstuga helt i timmer med öppen spis och bakugn, samt i norra ändan med utgrävd jordkällare. El inkopplat, dock saknas matarkabel till byggnaden. Bakugnen och öppen spisen är inte använd på många år och bör ses över samt provtryckas.

Lador

Hölador varav en i sämre skick.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2021 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 19,2 ha med ett virkesförråd om 2 027 m³sk varav 658 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder, däremot finns några mindre avdelningar som bör röjas.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Täxan 1:9 ingår i Täxan-Mårdsjöns Jaktklubb om totalt ca 7 100 ha. Köpare av fastigheten får själv ansöka om medlemskap i jaktklubben och i mån av plats antas medlemmar. Älgtilldelningen i år är 14 vuxna och 5 kalvar.
Småviltsjakt upplåts till medlemmar dels av jaktklubben samt även direkt av SCA på SCA:s egna markinnehav inom Täxan-Mårdsjöns Jaktklubb.

Fiske

Fastigheten Strömsund Täxan 1:9 har fiskerätt inom Faxebygdens fiskevårdsområde samt i de sk. Stamselevattnen som omfattas av 5 sjöar/tjärnar.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller naturvärden på fastigheten registrerade hos Skogsstyrelsen

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten.

Andelar i vindkraftpark

Fastigheten har andelar i Stamåsens Vindkraftpark (2/155) och genererar årligen en mindre summa pengar i enlighet med arrendeavtal, senaste åren ca 120 - 160 kr/år. Arrendeintäkten baseras på intäkten för elförsäljning, elcertifikat och ursprungsgarantier. Arrendeersättningen uppgår till 3 % av intäkten fördelat på markägarens andel i parken.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.
Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren, Mats Kullström 070-141 55 27, mats.kullstrom@ludvig.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Servitut, arrenden och nyttjanderätter

Utöver redan befintliga rättigheter och belastningar är följande servitut och nyttjanderättsavtal upprättat:
Muntligt avtal bostadsarrende, fritidshus beläget mellan landsvägen och Faxälven, inom Strömsund Täxan 1:9.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter