fbpx

Lantbruk

Strömsund Ede 10:47

Högsta bud

1 300 000 kr

Högstbjudande: 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
8,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Betesmark
4,0 ha
Skogsmark
1,0 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
150 m3sk
Boyta
108 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND EDE 10:47

Adress

Fyrsjön 260 83348 Hammerdal

Om fastigheten

Vackert belägen gård med fantastisk sjöutsikt över Fyrsjön! Fastigheten återfinns ca 8 km sydost om Hammerdal och ca 45 minuter från Östersund. Här omges ni av skog och natur i storslagen miljö. För den fiskeintresserade återfinns erkända vatten i direkt närhet, såsom Ammerån med alla dess flyar och inte minst närmast Fyrsjön med dess skärgårdsliknande vatten. För den jaktintresserade lockar kanske jakt på drygt 8 000 ha i viltrika marker inom Ede Viltvårdsområde.
Fastigheten är bredbandsförberedd med fiber dragen till tomtgräns. Boningshuset kräver dock en rejäl renovering innan inflyttning kan ske.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppförd på torpargrund. Plåttak. El- och oljeelement. Luft/luft värmepump. Vatten från egen brunn. Vedkamin i köket. Två-glasfönster.
Huset kräver en ordentlig översyn och renovering då det stått tomt en längre tid. Föreläggande finns om ny tre-kammarbrunn. Säljarna har till viss del påbörjat renovering/utrivning på övre plan.

Ladugård

Ladugård i resvirke med jällbro. Plåttak. El indraget.

Garage

En-bilsgarage i resvirke med plåttak.

Jordkällare

Vindskydd vid vattnet

Vindskydd vilket nyttjas av fler i byn.

Skogsuppgifter

Fastighetens produktiva skogsmark uppgår till ca 1 ha enligt taxeringsuppgifter och virkesförrådet bedöms till ca 150 m3sk. Skogens åldersfördelning domineras av skog i åldersklassen 100-110 år. Impedimentsarealen om ca 2 ha består av skogs-beklädd försumpad mark med hög lövandel.

Skogsvård

Enligt skogsbeskrivningen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga ev. skogsvårdsåtgärder som finns på skiftet per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga avdelningar som klassats som nyckelbiotoper eller är naturvärdesklassade. (Källa: SeSverige)

Jakt

Fastigheten Ede 10:47 skifte två ingår i Ede viltvårdsområde som omfattar 8 143 ha, som i sin tur ingår i Skallsjöns älgskötselområde om 116 790 ha. Kontaktperson för Ede jaktlag är Gunnar Glantz, 070-325 97 01. Älgtilldelning hösten 2020 var 20 vuxna och 20 kalvar. Jaktlaget består totalt av ca 40 jägare som under septemberjakten delas upp i två sektioner för att senare i oktober åter slås samman. Förvärv av fastigheten medger full köttlott för en jägare.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen hösten 2021.
Småviltsjakt får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal.

Fiske

Fastigheten har ingen egen fiskerätt.

Visning

Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren.
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur samt eventuell pågående jakt eller liknande.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inventarier

Fastigheten försäljs med diverse befintliga inventarier.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 55 700 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter