fbpx

Lantligt boende

Stort tomtområde, ca 17 000 kvm – Ekerö/Svartsjö

Högsta bud

2 300 000 kr

Utgångspris: 2 800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Visning sker på egen hand. Välkommen att beträda marken när det passar dig. Vänligen visa hänsyn till grannar, natur och djur.

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Tomtmark om ca 17 000 kvadratmeter vackert beläget med utsikt över åkermark säljs efter avstyckning. Förhandsbesked om bygglov finns för enbostadshus. På marken finns en plan yta i form av ängsmark respektive skog för husbehovsvirke och rekreation. Det står köparen helt fritt att antingen söka bygglov enligt förhandsbeskedet, alternativt ansöka om bygglov för sin drömbostad.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

EKERÖ SÅNGA-SUNDBY 3:23, del av

Totalareal
1,7 ha
Tomtområde
1,7 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Inledning

Vid Plogvägen på lantbruksfastigheten Ekerö Sånga Sundby 3:23 finns ett markområde om ca 17 000 kvm, bestående av "ängsmark" och skog, beläget mellan befintlig bebyggelse och mitt emot stora arealer åkermark. På detta markområde har Byggnadsnämnden beslutat att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus i enlighet med 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Den som köper markområdet som efter avstyckning bildar en egen fastighet, väljer själv om man önskar söka bygglov enligt förhandsbeskedet eller om man själv ansöker om bygglov eller förhandsbesked för byggnation av sin drömbostad.

Lantmäteriförrättning avstyckning

Av förhandsbeskedet framgår tydligt att Byggnadsnämnden inte har tagit ställning till förslaget utifrån den blivande fastighetens storlek. "Detta får utredas i avstyckningsärendet hos Lantmäteriet. Byggnadsnämndens riktlinjer anger att en tomtplats med ett enbostadshus utanför detaljplan med enskilt avlopp ska ha en ungefärlig storlek på 2000 kvm." En ansökan om avstyckning av markområdet skall till Lantmäteriet härav skickas in och köpets giltighet kommer att göras beroende av att lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.

Kontroll

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade biotopskydd, fornlämningar, naturvårdsavtal, naturvärdesobjekt, nyckelbiotoper, planer, rättigheter, sumpskogar eller kulturhistorisk lämning på markområdet. Källa: SeSverige.

Inteckningar

Styckningslotten säljs utan inteckningar ( pantbrev).

Beslutets giltighetstid

Ett förhandsbesked är bindande om ansökan om bygglov görs inom två år från laga kraftdatum. Det går inte att förlänga beslut om förhandsbesked. Går förhandsbeskedet ut prövas åtgärden på nytt vid ansökan.

Gällande bestämmelser

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Riksintressen

Enligt 4 kap 1-2 §§ miljöbalken (MB 1998:808) framgår att området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ som innebär att Mälaren med öar och strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin helhet är av riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Kulturmiljöprogram

Ekerö kommun har antagit kulturmiljöprogram år 2015 och i samband med detta tagit fram råd och tips till dig som vill bygga nytt i gammal bygd och på landsbygden. Kulturmiljöprogrammet är av rådgivande karaktär och ett kunskapsunderlag som redovisar de värden man har att förhålla sig till vid en eventuell förändring av landskapet.

Inför en byggnation krävs eftertanke. Det är många frågor att ta ställning till, det gäller inte minst hur byggnaden påverkar närmiljön. Detta för att skapa ett bidrag till landskapet som gör närmiljöerna attraktiva. Att bygga nytt handlar ofta om stora ingrepp i landskapet och det är byggherrens ansvar tillsammans med kommunen att marken och landskapet förvaltas på bästa möjliga sätt. För att uppnå ett lyckat resultat vid ny- eller ombyggnad, att det passar in i
landskapet och samtidigt följer samhällets krav, följer här några råd.

- Utgå från tomtens och omgivningens förutsättningar och placera huset så att det blir en del av landskapet eller bidrar positivt till upplevelsen. Var observant
på omgivande husvolymers storlek, höjd- och djupverkan.
- Utnyttja naturliga nivåskillnader. En tumregel är att ju mindre markarbeten som krävs desto bättre kommer byggnaden passa in i landskapet. En väl
genomtänkt gestaltning bidrar ofta positivt till landskapet och helhetsintrycket.
- Anpassa skala och volym utifrån omgivande bebyggelse och undvik stora och anslående volymer. Dela hellre upp byggnaden i flera och mindre volymer (t.ex.
garage och förråd). Undvik höga murar och plank eftersom de utgör främmande inslag i kulturlandskapet.
- Anlita gärna en arkitekt. De kan gestalta ett hus efter dina önskemål och platsens förutsättningar.

Remisser

Ärendet har skickats till miljönämnden och Ellevio.

Miljönämnden anger i beslut, daterat den 1 december 2021, att man inte har något att invända mot förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Beslutet baserar sig på bedömningen att det finns förutsättningar att lösa avloppsfrågan för fastigheten. Sökanden har föreslagit att avloppsfrågan löses med ett reningsverk. Rörledning finns från fastigheten som ansluter dike.

Ellevio har inkommit med ett yttrande den 21 december 2021. Ellevio har en befintlig 20 kV luftledning i läge sydväst om anvisat område för ny bebyggelse, förlagd i jordbruksmark parallellt med Plogvägen. Avståendet till anvisat område i situationsplan är stort och
ledningen hamnar därmed utanför bedömning. Vid planerad infart till anvisat område samt i sydöstra hörnet av grönmarkerad yta i situationsplan finns 0,4 kV luftledningar som ansluter befintliga grannfastigheter. Ledningarna måste beaktas vid anläggning av byggnad samt vid arbeten i närheten av ledning. Ellevio kräver ett skyddsavstånd 4 m mellan ledningarna och närmaste byggnadsdel. Byggnad får ej uppföras under luftledning. Avstånd mellan luftledning och mark måste bibehållas. Mark får inte fyllas upp till annan nivå så att ledningens höjd över marken påverkas. Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt bekostas av beställare. Ellevio vill samtidigt framföra att flytt av ledning troligtvis innebär oproportionerlig konsekvens för byggaktör givet den planerade byggåtgärdens omfattning.

Vattenskyddsområde

Vid kontrolltillfället fanns liksom i stora delar av kommunen ett registrerat vattenskyddsområde på markområdet. Källa: Länsstyrelsen

Vägbeskrivning

Fortsätt på Sånga Säbyvägen förbi Sånga Kyrka och sväng efter ca 1 km höger in till Plogvägen . En bit in på Plogvägen på höger sida finns en till-salu skylt som vittnar om att du är framme.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter