fbpx

Skogsfastighet

Stort skogsinnehav vid Ströms-Vattudal

Högstbjudande

42 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 20 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
1 774,7 ha
Skogsmark
1 542,5 ha
Skogsimpediment
175,3 ha
Väg och kraftledning
16,6 ha
Vatten
38,0 ha
Berg/hällmark
2,3 ha
Virkesförråd
157 123 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND GÄRDNÄS 2:16

Adress

Gärdnäs 2:16 83394 Strömsund

Om fastigheten

Unik välskött tillväxtfastighet ca 5 mil nordväst om Strömsund, belägen vid Ströms-Vattudal. Inom fastigheten finner du ett antal tjärnar och vattendrag samt platser i höjdlägen med vidunderliga utsikter.
Totalareal om ca 1 775 ha varav ca 1 543 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 157 000 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 4,2 m3sk/ha.
Det här är en fastighet för den jakt- och friluftsintresserade samt för den som söker en stark förräntning av insatt kapital. Tillväxten/år ligger på närmare 5 500 m3sk vilket borgar för en framtida bestockning.
Här kan köparen verkligen kombinera en god virkesproduktion med ett jakt- och rekreationsvärde utöver det vanliga!
På fastigheten finner du en möblerad jaktstuga med historia kring fastigheten samt fotodokumentationer från forna- och nutida älg- och björnjakter. Omgivningarna är för övrigt också kända för sitt fiske, sina stora älgtjurar, samt är därtill utpekat som trakter med Europas tätaste björnstam.
Försäljningsobjektet är en del av ett större skogsinnehav som till största delen förvärvades redan i slutet av 20-talet av en i länet välkänd person och profil, ”Guldkalle”. Skogarna förvaltades av honom framtill sin bortgång då efterföljande generationer tagit vid.

Gärdnäs 2:16 har ett väl utbyggt vägsystem förlagt på mestadels skiffergrund. Då terrängen delvis är kuperad har vägarna i stor utsträckning dragits för att uppnå rundkörningsmöjligheter, de allra flesta är grusade och underhållna och tillåter transporter under barmarksperioden. Samtliga vägar, större stigar och betydelsefulla platser har också fått sina egna namnskyltar för att underlätta orienteringen.

Ägna gärna en stund åt att se på bifogade flygfilmer och fotografier då de till del belyser fastighetens potential!

Foto och flygfilm , Kalle Lennartsson Skogsinventeringar samt säljarens egna bilder.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2021 av Kalle Lennartsson Skogsinventeringar.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 1 542,5 hektar, med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 157 100 m³sk varav ca 92 800 m³sk är slutavverkningsmogen skog i huggningsklasserna S1 och S2 skog. Trädslagsmässigt är granen förhärskande med ca 87%.
Övrig areal fördelar sig framförallt på impediment (177,6 hektar) samt vatten (38 hektar).
Medelboniteten uppgår till 4,2 m³sk per hektar och år.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Fastigheten är enligt skogsbruksplanen i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande; återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering av 110,1 ha.
Säljaren fullföljer ansvaret för de lagstadgade återväxtåtgärderna i form av markberedning och plantering av ovannämnd areal samt står kostnaden för densamma.

Det finns för närvarande ett röjningsbehov på endast ca 12 ha.(ej lagstadgat)

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter som är större än 1 000 hektar produktiv skogsmark gäller utöver den begränsning som anges i 12 § skogsvårdsförordningen att den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år sammanlagt inte får överstiga fem årsarealer.
Avverkningsarealen är brukningsenhetens produktiva areal (1542 ha) x arealfaktor 0,011 x korrektionsfaktor 1,8 = 30 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är uppröjda och färgmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Gärdnäs 2:16 har hittills ingått i Ögelströmmens jaktlag/licensområde för älg. Jakten har bedrivits enskilt av ägarna tillsammans med grannfastigheten i norr på en areal om ca 3 580 ha.
För en köpare finns möjligheten att endera kvarstå med marken i jaktlaget, alternativt fortsätta i enskild form. I bifogad jaktkarta finner du befintliga postställen såsom de är utplacerade i dag.
Älgtilldelningen har senare år legat på ca 3,5 älgar/1000 ha.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen per den 1/7 2022.

Fiske

Strömsund Gärdnäs 2:16 har fiskerätt.

Byggnader

På fastigheten finns en jaktstuga i närheten av Vattudalen med tillhörande förråd/dass, hundgård, samt även ett större redskapsförråd centralt placerat på skogsskiftet.

Jaktstuga

Uppförd i timmer från Västerbotten med en boyta om ca 40 kvm, stående på plint. Två-glasfönster, trägolv och med yttertak av plåt.
Bord och stolar, två bäddsoffor, våningssäng samt köksdel med gasolkök.
Uppvärmning: dieselkamin, Jötul vedkamin och öppenspis.
Vatten: kallkälla
El: solcellsanläggning
Förråd och dass i resvirke.
Stugan överlåts med befintliga inventarier.

Redskapsförråd

Större förråd uppfört 2004, beläget strax nordost om Stor-Rishöjden innan "Ebbas väg" och strax innan kaffepannposten. Byggarea ca 115 kvm med ca fyra meters takhöjd. Förrådet står på impregnerat virke med en stomme i trä och med tak- och väggar i plåt. Höga portar. Förrådet inrymmer även en låsbar fartygscontainer.
Vid förrådet finns ett mindre parti av oanvända vägtrummor och ett par valvbågar som medföljer vid försäljningen.

Naturvärden

Det finns för närvarande inga registrerade nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden registrerad hos Skogsstyrelsen på fastigheten, däremot har tidigare ett reservatsförslag diskuterats som omfattar ett utpekat kalkbarrskogsområde beläget mellan landsvägen norrut och Ströms- Vattudal. Omfattningen är ännu inte utredd och fastställd.
Kommentar från planläggaren: i sydvästra delen (avdelning 5, 6, 7, 9 och 17) finns det höga naturvärden som bör bevaras.

Forn- och kulturlämningar

Ett fyrsidigt gränsmärke ska finnas nära strandlinjen invid sydöstra rågången på fastigheten, exakt punkt finns dock inte angiven.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Arealuppgifter

Avvikelse kan finnas mellan areal i skogsbruksplanen och den hos Lantmäteriet registrerade arealen.

Vägar

Säljaren äger befintliga skogsbilvägar på fastigheten vilka övertas av köparen.
Där väg dragits över större fiskförande bäckar har till del valvbågar nyttjats för att möjliggöra fortsatt bottenliv och fiskvandring.

Ett avtal finns mellan fastigheterna Gärdnäs 2:15 och Gärdnäs 2:16 om att skogsbilvägarna på nämnda fastigheter får samnyttjas vid virkestransporter. Nyttjaren av vägarna återställer och bekostar eventuellt uppkomna skador efter varje tillfälle.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 42 000 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna, fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Mats Kullström, tel 063-157160, e-mail mats.kullström@ludvig.se, tillhanda senast den 20 december 2021. Använd gärna bifogad anbudsblankett med konkret anbud.

Visning

Ingen planerad organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.
För budgivare erbjuds visning av jaktstugan och övriga byggnader samt en guidad bil- eller snöskotertur inom fastigheten.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 522 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 20 Dec

Högstbjudande: 42 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss