fbpx

Skogsfastighet

Stort skogsinnehav i Malung. 300 ha

Utgångspris

12 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 14 jun kl 14:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Drygt 300 ha skog med bra vägnät utbjuds här till försäljning. Fastigheten består av sex skogsskiften belägna några mil väster om Malung, mellan byn Jägra och sjön Åskaken vid gränsen till Värmland.

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 235 ha, med ett virkesförråd om ca 27 900 m³sk. Medeltal 119 m³sk/ha. Beräknad medelbonitet 4,7 m³sk/ha/år. Fastigheten är dominerad av ung- och medelålders skog.

Innehavet erbjuder härliga naturupplevelser med möjlighet till jakt, fiske och övrigt friluftsliv, som bär- och svampplockning.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MALUNG-SÄLEN JÄGRA 1:6

Adress

Skogfastighet i Malung

Totalareal
317,4 ha
Skogsmark
235,1 ha
Myr/kärr/mosse
79,9 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
1,1 ha
Vatten
0,5 ha
Virkesförråd
27 890 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 316,89 ha.
Enligt fastighetsregistret: 317,10 ha.
Enligt skogsbruksplan: 316,9 ha landareal och 0,5 ha vatten.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättades i oktober 2022 av Foran Forest AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 235,1 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 27 890 m³sk. Medeltal 119 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 85 % tall, 9 % gran och 6 % löv. Beräknad medelbonitet 4,7 m³sk/ha/år.

Fastigheten är dominerad av ung- och medelålders skog. Terrängen är överlag måttligt kuperad, ställvis blockrik mark och däremellan några stora myrar. Skogarnas tillgänglighet är tämligen god tack vare ett väl utbyggt vägsystem.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 7,8 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Natur- och kulturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället.
(Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen/ www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Av den produktiva arealen har ca 11,2 % (26,3 ha) klassats med naturvårdsmål orört (NO) i skogsbruksplanen. Skifte 3 gränsar till Klambergets naturreservat.

Avdelning 2, skifte 1, berörs av en registrerad fornlämning:
RAÄ-nummer: Malung 542:1 - Fångstgrop
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Malungs Mellersta Viltsvårdsområde, VVO.
För mer information se länk nedan.

Fiske

Fastigheten ligger inom Malungs Fiskevårdsområde, FVO.
För mer information se länk nedan.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har andel i nio gemensamhetsanläggningar, vilka samtliga förvaltas av Petsjövägens samfällighetsförening. Vägavgift varierar mellan 10 000 kr och 15 000 kr per år, 2022 var vägavgiften 11 222 kr.

Fastigheten har även andel i nio samfälligheter, med ändamål vägar samt skiftessamfälligheter, som förvaltas av Jägra Samfällighetsförening. Förutom skog och vägar ingår bland annat tillgång till en timmerstuga i fäboden på Bredsjöberget för samfällighetens föreningsmedlemmar. Stugan är ca 40 m², byggd för ca 20 år sedan av samfällighetsföreningen. 1 rum med kök, vedspis och fyra sovplatser. En brunn med dricksvatten och ett utedass finns i närheten.

Därutöver har fastigheten andel i Malungs Jordägares samfällighetsförening genom fyra samfälligheter (ändamål vägar, skiftessamfälligheter samt övrigt), och ytterligare två mindre samfälligheter i Jägra gällande vägar.

Taxeringsvärde

Typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd

Totalt taxeringsvärde är: 2 671 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Åkermark: 10 000 SEK
Skogsmark: 2 456 000 SEK
Skogsimpediment: 205 000 SEK

Inteckningar

Fastigheten överlåts fri från lån och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning och vägbeskrivning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med fastighetsgränser, indelning, avdelningsdata som GPS-position i fält. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Gå på virtuell visning med Gårdskartan. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.

I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 14 jun kl 14:00

Utgångspris: 12 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter