Skogsfastighet

Stort skogsinnehav i Härjedalen, 365 ha

Högsta bud

10 300 000 kr

Utgångspris: 8 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast ons 27 jan kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
435,3 ha
Skogsmark
296,4 ha
Myr/kärr/mosse
61,4 ha
Väg och kraftledning
3,3 ha
Övrigmark
3,8 ha
Vatten
70,2 ha
Mark
0,2 ha
Virkesförråd
31 233 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN GLÖTE 7:3 & 7:5

Adress

Skogsfastighet Härjedalen

Om fastigheten

Två skogsfastigheter i Glöte, ca 5 mil väster om Sveg.

Glöte 7:3 består av 3 skiften, ett skifte intill Röragssjön och de andra två i närheten av byn Dravagen. Arronderingen är god och har i dagsläget en stor andel avverkningsmogen skog.
Totalt ca 365 ha landareal, varav ca 296 ha är produktiv skog. VF ca 31 200 m³sk.

Glöte 7:5 är ett litet oinventerat skifte om ca 0,22 ha vid Glötesjön.

Jakt- och fiskerättigheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Mellanskog i juni 2020 inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 296,4 ha.

Avverkningsbar skog 17 986 m³sk.

Virkesvolymen är uppskattad till 31 234 m³sk och består av 46 % tall, 42% gran, 4 % löv och contorta 8 %.

Beräknad medelbonitet 3,2 m³sk/ha/år.

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Härjedalen Glöte 7:3
Total areal enligt skogsbruksplan: 435,10 ha inkl. vatten
Total areal enligt fastighetsutdrag: 429,5215 ha (vatten ej redovisat)
Total areal enligt fastighetskarta: 434,36 ha inkl. vatten

Härjedalen Glöte 7:5
Total areal enligt fastighetsutdrag: 0,224 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 0,22 ha

Inägomark

Ca 3,2 ha betesmark.

Naturvärden

Fastigheten berörs av en registrerad nyckelbiotop; N 4317- 1994 (avd. 20) och ett naturvärde; N 4316-1994 (avd. 19). Avdelningarna har målklassningen naturvård orörd (NO) i skogsbruksplanen. (Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen)

Även avdelning 64 har klassats som naturvård orörd (NO). Totalt föreslås 5,7 % av den produktiva skogsmarken till Naturvård Orörd (NO).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. Men avd. 62, Mellanåsvallen, är utpekad som Fäbod i Skogsstyrelsen Skog och Historia inventering. (Källa: RAÄ Fornsök och Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen)

Jakt

Fastigheterna ligger inom Glöte viltvårdsområde och bedrivs av bla. Dravagens och Glötnäsets jaktlag. Jakträttskort för älgjakt kostar 150 kr/år. Anmälan till årsmötet. Läs mer under länk nedan.

Jakträtten för 7:3 är upplåten till och med 2021-06-30.

2 st jakttorn belägna på fastigheten tillhör jaktlaget.
Intäkter för jakten ca 20 000 kr/år.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde. Fiskerättsbevis för markägare kostar 50 kr/år. Läs mer under länk nedan.

Vägar

Fastigheterna har del i:
Härjedalen Glöte Ga:3, som förvaltas av Röragssjöarnas vägsamfällighet, avgift 2019 var 679 kr ex moms.
Härjedalen Glöte Ga:8, som förvaltas av Dravagens samfällighetsförening, avgift 2019 var 736 kr ex moms.

Enskilda vägar på fastigheten underhålls i samband med avverkning.
Samfällda vägar underhålls kontinuerligt.

Fastighetsbildning

Det kan vara lämpligt att fastighetsreglera Glöte 7:3 till Glöte 7:5.

Inteckningar

Det finns ett gammalt skriftligt pantbrev om 5 000 kr, vilket är förkommet. Pantbrevet är utsträckt över totalt fyra fastigheter och måste dödas innan nya pantbrev kan tas ut. Ansökan om dödning har gjorts.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Byggnad på ofri grund

På skifte 3 avdelning 55 finns en liten stuga på ofri grund. Stugan ingår inte i försäljning, den kommer att flyttas i samband med försäljningen av fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 27 jan kl 14:00

Utgångspris: 8 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss