fbpx

Lantbruk

Stort skogsinnehav i Härjedalen, 450 ha

Försäljningssätt

Anbud

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
459,2 ha
Skogsmark
425,7 ha
Myr/kärr/mosse
8,5 ha
Väg och kraftledning
11,1 ha
Övrigmark
13,9 ha
Virkesförråd
30 450 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN HEDE KYRKBY 29:3

Om fastigheten

Välarronderad och lättillgänglig fastighet om totalt 459 hektar, där hela 426 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt ca 30 450 m³sk, varav ca 23 150 m³sk är avverkningsbart.
Fastigheten har enskild jakt.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten Hede Kyrkby 29:3 består av ca 426 ha produktiv skogsmark beläget strax öster om Hede, Härjedalen. Innehavet är samlat i ett välarronderat skifte
med goda förutsättningar för att bedriva skogsbruk. Fastigheten är välskött och lättillgänglig genom ett väl utbyggt vägnät.

Utöver fina skogsmarker med en fantastisk utsikt över Sonfjället så erbjuds goda jaktmöjligheter efter både älg och småvilt.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 459,2 ha
Total areal enligt fastighetsutdrag: 457,873 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 459,4 ha

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2017 av Mellanskog. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2020.
Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken ca 425,7 hektar .

Uppskattat virkesförråd ca 30 450 m³sk varav cirka 23 158 m³sk är avverkningsbart.

Trädslagsfördelning 85 % tall, 12% gran, 4 % löv och contorta 8 %.

Beräknad medelbonitet 3 m³sk/ha/år.

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Naturvärden

På fastigheten finns ett fågelskyddsområde registrerat. Inom fågelskyddsområdet är ett biotopskydd beläget (ObjektId: SK 413-2006). Biotopskyddsområdet är i skogsbruksplanen redovisad som övrig mark och dess virkesvolym är inte medräknad i fastigheternas uppskattade virkesvolym.

Fågelskyddsområdet berör delar av avdelningarna 151, 157, 159, 160, 161, 162 och 163. Området har tillträdesförbud mellan den 15 februari och den 15 augusti. Tillträdesförbudet gäller inte ”markinnehavaren eller hans folk”. Området är markerat på bifogad fastighetskarta.

Även avdelning 142 berörs av en mindre nyckelbiotop.

(Källa: Länsstyrelsen Jämtland och Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två registrerade kulturlämningar
RAÄ-nummer: Hede 40:1, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn
RAÄ-nummer: Hede 49:1, Plats med tradition

(Källa: (Källa: Riksantikvariämbetet Fornsök))

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Jakt

Enskild jakt på fastigheten för både småvilt och älg. På markerna förekommer bla älg, björn, räv, hare, rådjur samt skogsfågel såsom orre och tjäder.

Jakten är upplåten till 2023-06-30​.

Husbergsmasten

På fastigheten är 2 master uppförda. Den ena masten är uppförd av Telia och ger ingen ersättning utöver den som betalades vid installationen, avtalet om 49 år upphörde 2016. Den andra masten ägs av Comviq som betalar ett årligt arrende. 2019 inbringade masten ett arrende om 9 900 kr.

Vägar

Fastigheten har del i vägsamfällighet för Vitdalsvägen och Tröskmyrvägen. Vägarna som är belägna på fastigheten i norra delen av skiftet samt vägen som leder
in till vändplanen vid avdelning 162 är privata och underhålls av fastighetsägaren.

Fastigheten har troligen även outredda andelar i Hede Kyrkby GA:14 - Husbergsvägens vägsamfällighet.

Vägen som leder från stugorna vid Husberget till masten anlades av Telia i samband med att de uppförde masten på berget. Telia upplät rätt till fastighetsägaren att nyttja den nya vägsträckningen.

Flera av vägarna till skiftet är försedda med vägbom, som normalt sett är låsta. Kontakta mäklaren Åsa Eriksson 070 550 91 27 om ni önskar få dessa bommar upplåsta.​

Byggnad

På fastigheten finns en enklare stuga / rastkoja uppförd i anslutning till avdelning 96, denna kommer transporteras bort av tidigare ägare.
I övrigt är fastigheten obebyggd.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Bilder

Arkivbilder från 2019.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 789 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter