fbpx

Lantbruk

Stort skogsinnehav i Frostviken

Högstbjudande

50 000 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2 435,5 ha
Övrigmark
10,0 ha
Skogsmark
1 528,0 ha
Skogsimpediment
721,8 ha
Skog med restriktion
114,0 ha
Vatten
61,7 ha
Virkesförråd
177 285 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND JORM 1:294, del av och LILLA BLÅSJÖN 1:8, del av.

Adress

Klumplidklumpen Jorm

Om fastigheten

Unika skogsfastigheter om 2435 ha, med en sällsynt god arrondering i norra Jämtland och omedelbar närhet till Jormvattnet. Fastigheten hyser både god produktion med en bonitet om 3,4 m³sk samtidigt som den ligger vackert belägen omgiven av fjäll.
Här kan en köpare kombinera en god virkesproduktion tillsammans med ett jakt- och rekreationsvärde utöver det vanliga.

Av den totala arealen utgörs 1528 ha av produktiv skogsmark, 731 ha av impediment, 114 ha fjäll samt 62 ha vatten. Virkesförrådet är imponerade dryga 177000 m³sk där 116000 m³sk utgörs av skog äldre än 100 år.

Sätt Er bekvämt i fåtöljen och titta på bifogad flygfilm över området för att se fastigheternas enorma potential.

Fastigheterna försäljs genom skriftligt anbud med en prisidé om 50.000.000 kr. Mer om detta finns i prospektet.

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020 av Högarna skog vilken är uppdaterad per dags datum.

De utbjudna markområdena består av två skiften med totalt ca 1528 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet bedöms till ca 177285 m³sk.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 60 % av virkesförrådet. Av det totala virkesförrådet utgör 105260 m³sk skog i huggningsklass S1, S2 och S3. Andelen skog yngre än 20 år är 2 %.

Skogsvård

På fastigheterna finns det lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering om 1,9 ha. Under 2021 har ett antal bestånd kompletteringsplanterats varefter återväxtkontroll bör utföras inom några år.

Det kan också på fastigheterna finnas områden med icke lagstadgade skogsvårdsåtgärder som krävs för att befrämja framtida tillväxt och utveckling i bestånden.

En köpare övertar ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Båda fastigheterna ingår i Jorms Viltvårdsområde som omfattas av drygt 16000 ha på vilken både småvilt- och älgjakt ingår. Tilldelningen för årets älgjakt var
7 vuxna och fri kalvavskjutning.

Fiske

För Jorm 1:294 är fisket samfällt vilket förvaltas av Jormvattnets FVO.
Inom fastigheten finns två fiskrika tjärnar i vilka det finns Öring och Röding.

I Lilla-Blåsjön 1:8 ingår inget fiske.

Fastighetsbildning

Avsett markområde kommer att avskiljas genom lantmäteriförättning enligt bifogad karta för att bilda egen fastighet. Köparen svarar för lantmäterikostnader härrörande förvärvet. Säljaren kommer i samma förrättning överföra kvarvarande del av Jorm 1:294 till annan fastighet, kostnaderna för denna reglering belastar säljaren.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Byggnader

Inga byggnader ingår i försäljningen. Det finns några stugor samt ett vindskydd uppförda på ofri grund inom fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- och kulturlämningar finns på fastigheterna. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Inga registrerade höga naturvärden eller nyckelbiotoper finns på fastigheten. Däremot finns några sumpskogar registrerade i södra delen av
Jorm 1:294. (Källa: SeSverige)

På fastigheterna är 700ha är klassade som S3-skog, dvs skog som ej bör föryngrings avverkas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygd.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta ankommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-10-29 Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Jorm 1:294" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Vägar

Säljaren äger befintliga skogsbilvägar på fastigheten vilka övertas av en köpare.

Köpare

Fastigheterna försäljs enligt krav från säljaren, endast till privatperson och kan ej förvärvas av bolag.

Visning

Ingen planerad organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare. Kontakta gärna fastighetsmäklaren i händelse av att Ni önskar biträde vid visning.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Arealuppgifter

En avvikelse finns mellan areal i skogsbruksplanen och den hos Lantmäteriet registrerade arealen.

Friåkningsområde

Fastigheterna ligger för närvarande inom friåkningsområde för snöskoter.

Övrigt

Fastigheterna ligger i området vad som kallas Frostviken. Namnet Frostviken betyder den frostutsatta viken och avser en vik i västra delen av Kvarnbergsvattnet som fryser till tidigt på säsongen. Den fasta bosättningen härstammar från 1700-talet, och den förste fastboende invånaren i Frostviken hette Jon Olofsson och flyttade in från Nordli i Norge till nuvarande byn Frostviksbränna omkring 1750.

På sydsamiska heter Frostviken Frööstege.
Idag finns tre samebyar i området, Voernese sameby (tidigare Frostvikens norra sameby), Ohredahke sameby (tidigare Frostvikens mellersta sameby) och Raedtievaerie sameby (tidigare Frostvikens södra sameby)

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss