fbpx

Stort bolagsägt skogsinnehav med produktionsfokus

Försäljningssätt

Anbud senast tor 29 feb

Visning

  • Mer detaljerad information om varje delområde presenteras här på ludvig.se inom kort!

Anmäl intresse

Om fastigheten

I den Jämtländska klara höstluften erbjuds nu ett större välskött skogsinnehav i västra Jämtland. Markområdet har en areal om hela 9045 ha där 5141 ha utgörs av produktiv skogsmark. Enligt de nyligen upprättade skogsbruksplanerna framgår att fastigheterna har ett virkesförråd om totalt ca 635 200 m³sk.

Fastigheterna har genom åren brukats med en aktiv och professionell förvaltning vilken omfattar välriktade insatser i skogsskötsel och infrastruktur. Detta gör att innehavet kan erbjuda en för området bra tillväxt och ett bra kassaflöde. Vissa delar av området är dessutom belägna i ett attraktivt område för skidåkning och friluftsliv. Utöver detta så ligger flera av fastigheterna enastående vackert med en härlig vildmarkskänsla i en mix av fina jakt- och fiskevatten plus allt som följer med detta. Området håller god tillgång på älg, hjort samt småvilt, häribland ripa. I arealen återfinns även drygt 400 ha vatten på det egna innehavet.

I anledning av rådande förhållanden har vi FÖRLÄNGT ANBUDSDATUM till 2024-02-29.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

9 045 ha bolagsskog i Åre kommun, Jämtland

Totalareal
9 045,1 ha
Skogsmark
5 141,2 ha
Skog med restriktion
146,6 ha
Myr/kärr/mosse
1 457,9 ha
Impediment
20,3 ha
Inägomark
17,4 ha
Väg och kraftledning
28,2 ha
Övrigmark
1 811,2 ha
Vatten
422,3 ha

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Bolagsaffär

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Jämtland.

Företrädesvis kommer överlåtelsen ske av aktier i bolag som äger marken eller ingått bindande avtal om att förvärva marken.

Sju delområden

Innehavet är fördelat på sju delområden och kan säljas i sin helhet eller i delar. De olika områdena presenteras i detalj som egna objekt på vår hemsida ludvig.se/tjanster/fastighetsformedling.

Område A
Segerdalen: 1 283 ha. Produktiv skogsmark om 610 ha varav 380 ha över naturvårdsgränsen. Totalt virkesförråd om 82 000 m³sk och beräknad bonitet 3,9 m³sk per ha och år.

Område B
Kalls-Backen: 880 ha. Produktiv skogsmark om 482 ha. Totalt virkesförråd om 48 800 m³sk och beräknad bonitet 4,8 m³sk per ha och år.

Område C
Kösta: 2 578 ha. Produktiv skogsmark om 1 408 ha varav 1 333 ha över naturvårdsgränsen. Totalt virkesförråd om 163 200 m³sk och beräknad bonitet 4 m³sk per ha och år.

Område D
Vålla: 2 437 ha. Produktiv skogsmark om 1556 ha varav 740 ha över naturvårdsgränsen. Totalt virkesförråd om 223 800 m³sk och beräknad bonitet 4 m³sk per ha och år.

Område E
Huså: 697 ha. Produktiv skogsmark om 413 ha varav 30 ha över naturvårdsgränsen. Totalt virkesförråd om 58 900 m³sk och beräknad bonitet 4,2 m³sk per ha och år.

Område F
Högåsen: 306 ha. Produktiv skogsmark om 267 ha. Totalt virkesförråd om 22 000 m³sk och beräknad bonitet 4,4 m³sk per ha och år.

Område G
Sällsjö: 441 ha. Produktiv skogsmark om 405 ha varav 53 ha över naturvårdsgränsen. Totalt virkesförråd om 36 700 m³sk och beräknad bonitet 4,2 m³sk per ha och år.

Datarum

Datarummet uppdateras löpande med uppgifter och underlag om fastigheten.

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.

I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 8622 ha landareal och 422 ha vatten.

Försäljningsobjektet utgör ett flertal fastigheter som omfattar både land och vattenarealer. Det finns registrerade arealuppgifter att hämta från Lantmäteriets fastighetsregister och registerkarta som presenterar areal med varierande specifikation av vad som är inräknat och inte. Det är noterbart att det finns en differens mellan arealuppgifterna från olika datakällor. De arealuppgifter som presenteras fortsättningsvis är hämtade från skogsbruksplanen, vilka grundar sig på fastighetskartan.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 5 141 ha och har enligt skogsbruksplanerna ett virkesförråd om totalt 635 200 m³sk. Beräknad bonitet om 4,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning 81 % gran, 17 % björk och 2 % tall. Skogsbeståndet har en hög andel äldre skog, där 60 % av den produktiva skogsmarksarealen utgörs av skogsbestånd som är 100 år eller äldre. På resterande skogsmark är åldersfördelningen relativt jämn. Löpande tillväxt under planperioden beräknas till ca 16 600 m³sk per år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

På brukningsenheter som är större än 1 000 hektar produktiv skogsmark gäller utöver ovanstående begränsning att den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år sammanlagt inte får överstiga fem årsarealer.

Skogsbruk i fjällnära skogar regleras i Skogsvårdslagstiftningen. Skogsägare i fjällnära skog behöver ansöka om tillstånd för att avverka på områden ovan fjällskogsgränsen. Tillstånd behövs för all annan avverkning än sådan röjning och gallring som främjar skogens utveckling. Det finns ingen sexveckorsregel som vid ansökan i andra områden utan beslut skall fattas av Skogsstyrelsen och vinna laga kraft innan avverkning kan påbörjas. Den 1 september 2022 infördes en lagändring som syftar till att ge tydligare ersättningsregler vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog samt att tydliggöra att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område. Ersättningen som kan aktualiseras är så kallad intrångsersättning och motsvarar 125 procent av fastighetens marknadsvärdeminskning till följd av beslutet. Se mer om fjällnära skog i datarummet.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar inte för ytterligare markering av dessa.

Kolinlagring

Prognoser för framtida kolinlagring på fastigheten har beräknats utifrån data ur skogsbruksplanen där valet av brukningsmetod har inverkan på skogens förmåga att binda kol. Prognoserna är gjorda i SLU:s Heurekasystem för simulering av kolinlagring. En jämförelse har gjorts utifrån ett basscenario där skogen brukas med trakthyggesbruk i enlighet med skogsvårdslagstiftningen och ett scenario med ökad kolsänka som bygger på säljarens skogsbruksplan med miljömålsanpassning enligt certifieringsstandard.

Efter 10 år på de aktuella fastigheterna är skillnaden i kolförråd mellan basscenariot och skötsel för extra kolinlagring enligt den certifierade skogsbruksplanen nästan 16 procent. Ytterligare 40 år senare lagrar scenariot med extra kollager enligt skötsel enligt skogsbruksplanen in 9 procent mer kol än basscenariot.
Att sköta fastigheten med scenariot ökad kolsänka kommer år 2033 ge ett additionellt kolförråd motsvarande 35 000 ton CO²e jämfört med basscenariot. Efter 50 år ger detta scenarion en total ökad kolsänka motsvarande 32 000 ton CO²e.

Den nationella marknaden för skogliga utsläppsrätter är än så länge under utveckling och de internationella initiativ som finns är inte alltid anpassade för svenska förhållanden. Men marknaden för utsläppsrätter är under snabb utveckling där det inom kort kan komma fler möjligheter framåt för handel med utsläppsrätter som är anpassade för förhållandet i våra svenska skogar. Även EU jobbar med ett ramverk-A Union certification framework for carbon removals, vilket bland annat ska säkra långsiktig lagring och transparens.

Läs mer om skogens kolinlagring och beräkningarna i datarummet.

Vindkraftverk

Idag finns inga vindkraftparker eller verk i drift på fastigheten. På område C. Kösta är mark upplåten till ett vindkraftsprojekt som ännu inte påbörjats.

I ett tillägg till Åre kommuns Översiktsplan har möjligheten för vindkraft utretts i en vindkraftsplan. Enligt plankartan omfattas större delen av de fjällnära trakterna i Åre kommun av värdefulla naturlandskap där vindkraftparker bedöms riskera att skada rennäring, turismen och naturvården varför stora vindkraftverk inte har ansetts lämpliga. På ett antal områden kring bl.a. Tyckelvalen har ett tillägg till vindkraftplanen lokaliserat områden med möjlig potential för framtida vindkraft utifrån en kartering av vindförutsättningar i landskapet. Dessa områden bedöms kunna rymma intressanta förutsättningar för etablering av vindkraft men enligt rapporten krävs vidare avvägning mot allmänna och enskilda intressen för att ta ställning till vilka som bör vara fortsatt aktuella.

Jakt

På fastigheten finns fina jaktmarker med god tillgång på älg, hjort samt småvilt, häribland ripa. Jakten är enskild på hela området. Mer information om jakten kommer presenteras i varje delområdes objektsbeskrivning och i datarummet.

Fiske

Med fastigheten följer fina fiskevatten och exklusivt fiske av harr, röding och öring i såväl sjöar, vattendrag och tjärnar.

Fastigheten berörs av dessa fiskevårdsområden:
Anjan-Gråsjöns FVOF
Huså Smedjevikens FVOF
Hällsjöns FVO
Håckren FVOF
Sällsjöns FVOF
samt Juvulds fiskekortsområde.

Vidare information kommer att presenteras mer specificerat för varje delområde i objektsbeskrivningen.

Naturvärden

På fastigheten ligger Finningvalens naturreservat gränsande mot sjön Juvuln. Det finns även fyra naturvårdsavtal tecknade på området för områden med höga naturvärden som bedömts särskilt värdefulla att bevara. Utöver detta finns ett antal nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen. Mer information presenteras under varje delområdes objektsbeskrivning.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett flertal forn- och övriga kulturhistoriska lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet. Ytterligare information kommer presenteras i de enskilda fastighetsområdenas objektsbeskrivning.

Certifiering, naturvårdsgräns och gränsen för fjällnära skog

Ny ägare är inte bunden av säljarens certifiering. För att uppnå kraven för PEFC-certifiering krävs att 5 % av arealen avsätts i målklass NS och/eller NO. För att uppnå kraven i FSC nya standard krävs förutom de 5% i NS och NO ytterligare 5% i anpassad skötsel, oftast används då målklassningen PF.

I datarummet presenteras skogsbruksplanuppgifter där materialet är indelat i sammanställningar ovanför och under naturvårdsgränsen. Indelningen är ett led i certifieringskraven för FSC. Enligt certifieringsstandarden begränsas skogsbruket i området ovan naturvårdsgränsen varför kravet på 5% undantagen areal för miljöhänsyn och 5 % lövdominerad skog inte behöver uppfyllas på skogsmarken ovanför naturvårdsgränsen Avsättningar inom detta område räknas inte heller in i arealberäkningen utifrån kraven. Alla avsättningar under naturvårdsgränsen ingår i arealberäkningen. Merparten av skogsmarken som ligger ovanför naturvårdsgränsen ligger också ovanför gränsen för fjällnära skogar.

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget. Säljaren ombesörjer att förvärvstillstånd finns för bolagen.

Det är endast i den situation att juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheterna som det blir aktuellt för köparen att söka förvärvstillstånd. Då fastigheten ligger i glesbygdsområde, enligt jordförvärvslagen, krävs alltid förvärvstillstånd för juridisk person. För fysisk person krävs förvärvstillstånd bara i de fall köparen inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. I förekommande fall hjälper mäklaren till med ansökan om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. I glesbygdsområden tar länsstyrelsen ut en avgift för ansökan på 4 600 kr, detta gäller både för juridisk och fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Samtliga uppgifter som hänför sig till fastigheterna i försäljningsobjektet har hämtats från publika arkiv, statliga myndigheter eller lämnats av säljaren. Fastighetsmäklaren tar därför inte ansvar för dessa uppgifter vare sig i förhållande till säljaren eller köparen.

Köparen uppmanas därför att noga undersöka fastigheterna oavsett om fastigheten säljs i bolag eller säljs självständigt som fastighet. Det bud spekulant lägger på områden bygger på egen besiktning.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.

Budgiving

Det är fritt för budgivaren att ge bud på hela innehavet, ett enskilt område eller flera områden. Om budgivaren exempelvis är intresserad av tre områden, kan budgivaren lägga ett bud per område. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att samtliga tre områden får förvärvas ska bara ett bud läggas gemensamt för områdena.

Vissa områdena kommer att vara föremål för fastighetsbildning. Beroende på vilket/vilka budalternativ som kommer avseende förvärv av marken kommer det att bildas ett eller flera nya bolag till vilket/vilka marken överlåts. Åtgärderna som krävs för att tillskapa försäljningsstrukturen ombesörjs och bekostas av säljaren och kommer att påbörjas när det finns en slutlig köpare. Ingåendet av aktieöverlåtelseavtal sker när bolaget/bolagen ingått bindande avtal om att förvärva marken. I samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal ska köparen erlägga en handpenning. Om förvärvet är beroende av fastighetsbildning kommer avtalet att innehålla en återbetalningsklausul för handpenningen i händelse av att fastighetsbildning inte går att genomföra. I dessa fall kommer
inte heller tillträde och slutbetalning att ske förrän fastighetsbildningen har vunnit laga kraft.

När budgivare lägger bud ska budgivaren ha gjort tillräcklig besiktning av marken och tagit del av informationen i datarummet, vilket är en förutsättning för det lagda budet. För budet gäller också att ingen ytterligare granskning, verifiering eller liknande ska genomföras efter lagt bud. Inga ändringar av lagt bud på grund av senare inventerade brister i virkesförråd, miljövärden eller liknande kommer att accepteras.

Budgivarens bud på aktierna sker enligt de villkor som anges i aktieköpsavtalet (bud motsvaras av fastighetens värde). Aktieöverlåtelseavtal kommer att finnas tillgängligt i datarummet i god tid innan bud ska lämnas. Budet förutsätter att budgivaren accepterar villkoren i avtalet. Mindre förändringar i avtalet av praktisk karaktär kan accepteras men ska tydligt framgå tillsammans med lämnat bud.

Ett bud på aktier i bolag kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte vara bundna av bud eller accept förrän slutligt avtal undertecknats av båda parter.

Bud ska vara skriftligt och vara mäklaren tillhanda senast den 29 februari 2024. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, på e-post: mikael.sillerstrom@ludvigfast.se. Använd gärna bifogad budblankett.

Frågor

Företrädesvis ställs frågor till mäklarna
Mikael Sillerström, 063-157 122, mikael.sillerstrom@ludvigfast.se
Jan Bertholdsson, 070-676 58 85, jan.bertholdsson@ludvigfast.se
Erika Hellstrand, 023- 939 48, erika.hellstrand@ludvigfast.se

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 29 feb

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss