fbpx

Lantbruk

Större skogskiften Åre Bodsjöedet

Försäljningssätt

Anbud senast ons 27 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
389,6 ha
Skogsmark
304,0 ha
Skogsimpediment
78,0 ha
Övrigmark
7,6 ha
Virkesförråd
26 491 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÅRE VIK 1:15

Om fastigheten

Med knappa två mil till pulsen i Åre och med en härlig och vacker miljö, ligger dessa granskogsdominerade skogsskiften. Fastigheten har en för området bra tillväxt med en bonitet om 3,4 m³sk/år.
Bud kan läggas antingen på hela fastigheten alternativt på enskilt ett av skiftena. Av den totala arealen om 382 ha utgörs 304 ha av produktiv skogsmark, 76 ha av impediment och 2 ha av övrig mark. Virkesförråd om 26 500 m³sk där 4 600 m³sk utgörs av skog äldre än 100 år. Fastigheten ingår idag i ett jaktområde om ca 2400 ha där jakt bedrivs i vacker fjällmiljö.

Fastigheterna försäljs genom skriftligt anbud och mer om detta finns i prospektet.

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan över fastigheten finns upprättad under 2015 av Folke Lindblom, LRF Konsult. Denna är framräknad till dagens datum av
Per Moberg, Ludvig & Co.

Totalt beräknas virkesförrådet till 26 491 m³sk vilket innebär 87 m³sk/ha. Skogens åldersfördelning har en tyngdvikt mot yngre och medelålders skog ,
26 % av arealen är under 20 år. Ungefär 37 % av arealen är skog i huggningsklassen G1 volymen uppgår här till ca 7 045 m³sk.

Årlig tillväxt uppgår enligt planen till 1283 m³sk.

Skogsvård

Enl. skogsbruksplanen finns inga eftersläpande och lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det kan dock finnas åtgärder som krävs för att befrämja beståndens framtida utveckling. Köparen övertar ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i ett område med jaktlag om ca 2400 ha som i sin tur ingår i Kolåsen-Häggsjöns älgskötselområde och kronhjortsskötselområde. Småviltjakt jagas idag på samma areal. Älgtilldelningen var för 2021 5 vuxna plus 5 kalv.
En ny ägare kan önska att marken får fortsätta att ingå i området vilket prövas av nuvarande jaktlag.

Fiske

Fastigheten har ingen fiskerätt.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden. (Källa: SeSverige)

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning.

Bud kan lämnas på hela fastigheterna alt. enskilt på vardera skifte.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-10-27. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Åre Vik 1:15" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre Kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i skogsbruksplanen avviker från den i fastighetsregistret registrerade arealen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 425 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 27 okt

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter