fbpx

Lantbruk

Större skogsfastighet, Ragunda

Försäljningssätt

Anbud senast fre 31 jan kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
243,1 ha
Skogsmark
106,2 ha
Myr/kärr/mosse
24,2 ha
Inägomark
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,3 ha
Skog med restriktion
111,6 ha
Virkesförråd
38 176 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RAGUNDA NÄSET 2:75, del av

Adress

Näset Hammarstrand

Om fastigheten

Större skogsfastighet med en sammanlagd areal om 254 ha, belägen strax söder om Ragunda. Fastigheten består av 6 skiften. Försäljning gäller del av fastighet, lantmäteriförrättning pågår.

Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 203,8 ha med ett virkesförråd om 38 176 m³sk, varav 21 800 m³sk är G2- och S1-skog. Medelbonitet på 4,7 m³sk per ha. Grandominerad fastighet med en viss tyngdpunkt på skog runt 100 år. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är yngre gallringsskogar. Delvis kuperad terräng och ett vägnät som gör större delen av fastighetens skiften tillgängliga.

Jakt- och fiskerätt.

Stora delar av fastigheten ska ombildas till naturreservat, ca 111 – 113 ha. Arealen är redovisad i separat skogsbruksplan i prospektet. Då gränserna inte är satta kan arealen komma att justeras något. För reservatsbildningen finns ingen tidsplan satt i dagsläget men nya direktiv kommer troligen 2020. Ersättningen för reservaten tillfaller köparen.​

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en förenklad skogsbruksplan upprättad våren 2019. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2020 då tillträde sannolikt kommer att ske sommaren 2020 pga. pågående lantmäteriförrättning.

Fastigheten består av 6 skiften. På fastigheten finns flera nyckelbiotoper registrerade och en stor del av fastigheten ska bilda naturreservat. En separat skogsbruksplan finns upprättad över det område av fastigheten som skall bilda reservat. Uppskattad areal som påverkas är ca 111 -113 ha. I hänsynsmarken ingår även viss del myrmark. Se vidare under rubriken Naturvärden.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 203,8 ha med ett virkesförråd om 38 176 m³sk, varav 21 800 m³sk är G2- och S1-skog. Medelbonitet på 4,7 m³sk per ha. Medeltal 187 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 34 % tall, 60 % gran och 6 % löv med en något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på skog runt 100 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar försumpad mark och kuperad terräng. Dugligt vägnät som kan behövas byggas ut för att nå alla delar på fastigheten.

Alla fastighetens avdelningar som var föreslagna för avsättning till naturvårdsområden ingår i de områden som nu ligger under naturreservatsbildning.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning om 2,9 ha och plantering om 2,9 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Under planperioden finns inga övriga skogsskötselåtgärder föreslagna.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Mantal

Fastigheten har 5/56 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Jakt

Jakträtt är fri för köparen på tillträdesdagen. Det finns ett muntligt avtal om jakt på området som innefattar skifte 4 (skogsbruksplanens skiftesindelning).

Fiske

Samfällt fiske m m (AKT 23-RAG-2515)

Naturvärden

På fastigheten finns 5 nyckelbiotoper och 4 sumpskogar registrerade.

Nyckelbiotoperna berör sammanlagt en area om 111-115 ha på skifte 8 och 9. På skifte 8 finns Innerbergets 2 nyckelbiotoper med stavagranskog, barrnaturskog, urskogsartat objekt och rikligt med lågor, ca 18-19 ha är påverkat av reservatsbildningen. På skifte 9 finns Dalsberget-Näsets 3 nyckelbiotoper med rörligt markvatten, lövrik barrnaturskog, lövbränna, naturlig skogsbäck och rik förekomst av vedsvampar. Hela skifte 9, ca 94 ha, är påverkat för reservatsbildningen. Källa: Länsstyrelsen samt Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

För reservatsbildningen finns ingen tidsplan satt i dagsläget men nya direktiv kommer troligen under 2020. Ersättningen för reservaten tillfaller köparen.​

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten fanns en fornlämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. På skifte 8, nordöstra delen av avdelning 16 finns ett fäbodområde, Västerbodarna. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Brukningscentra ska styckas av och lantmäteriförrättning pågår. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljarna för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 31 jan kl 23:59

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter