fbpx

Skogsfastighet

Större skogsfastighet i Kärrnäset, Jämtland

Säljs via anbudsförfarande

13 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 24 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
399,9 ha
Skogsmark
329,5 ha
Myr/kärr/mosse
57,6 ha
Inägomark
5,7 ha
Väg och kraftledning
7,1 ha
Virkesförråd
49 151 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND KÄRRNÄSET 1:81, 1:63, 1:62, 1:54, 1:110

Adress

Kärrnäset 83394 Strömsund

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen i Kärrnäset, ca 2,5 mil väster om Strömsund med en areal om ca 400 ha varav 329,5 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 50 500 m³sk med årets tillväxt inräknad varav ca 15 000 m³sk är S1 och S2 skog.
Virkesförrådet är i huvudsak fördelat på yngre tillväxtskog samt skog över 55 år eller äldre vilket ger möjlighet till tidig avkastning, samt stora arealer med tillväxtskog som tryggar framtida virkesförråd. Fastigheten är välskött och har en hög årlig tillväxt om 1 460 m³sk! Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 13 500 000 kr senast 2021-09-24. Mer information kring detta finns i prospektet.
Fastigheten ger utöver de rent skogliga aspekterna stora möjligheter till jakt och fiske i naturskönt område.
Gårdscentrat med byggnader och inägomark är en egen nybildad fastighet som tillförts servitut för att uppnå en mångsidigare användning. (Kärrnäset 1:110)
Servitut för vatten i källa samt mulbete.
Se Flygfilm!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Timmerbyggnad uppförd på stenfot. Stående träpanel, enkel-glasfönster med plåttak. Ett större renoveringsbehov föreligger.
Byggnadsmått ca 60 kvm. El är indraget men ny matarledning krävs mellan gården och kopplingsstationen på andra sidan landsvägen. Enskilt vatten, och avlopp. (bör ses över) Vattnet kommer från en källa med självtryck där servitut upprättats.

Bryggstuga

Timmerbyggnad uppförd på stenfot. Enkel- glasfönster och plåttak. Byggnadsmått ca 30 kvm. Byggnad med potential för gäst- och jaktstuga.

Vagnslider

Träbyggnad med plåttak. Byggmått ca 45 kvm.

Pumphus

Jordkällare

Byggnadssätt

Ny el-ledning krävs mellan huset och kopplingsstationen vid landsvägen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2015 av Kalle Lennartsson. Planen är uppdaterad i juni 2021.
Fastigheten består av totalt ca 329,5 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är 49 151 m3sk med en stor andel gallrings och slutavverkningsskog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är fastigheten i behov av markberedning och plantering på avdelning 100 om ca 4,7 ha, markberedningen kommer att utföras sommaren 2022 och bekostas av säljarna.
Avdelning 100, ca 4,7 ha kräver plantering sommaren 2023.
I övrigt krävs inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns däremot behov av återväxtkontroll och röjning.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår i Byvattnets Älgskötselområde om totalt 44 585 ha.
Fastigheternas marker arrenderas idag av Renålandet-Kärrnäsets Viltvårdsområde vilken har tre sektioner, fastigheterna ingår i sektion C som jagar på ca 1 500 ha. Sektion C hade hösten 2020 en älgtilldelning på 5 vuxna och 3 kalvar.
Köparen får själv ansöka om inträde i jaktlaget.
Jaktledare för sektion C är Mikael Kärnlund 072-219 63 08.
Jakträtten övergår till köparen per den 2022-07-01.

Fiske

Enligt kontaktperson för Öns fiskevårdsområde har fastigheterna Kärrnäset 1:54, 1:62, 1:63 och 1:81 fiskerätt.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad hos SKS på fastigheten (Källa: Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller kulturhistoriska objekt finns registrerade på fastigheten (Källa: Se Sverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.
Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Kallkälla och mulbete

På fastigheten Kärrnäset 1:81 finns en kallkälla där ett servitut upprättats där gårdscentrat på Kärrnäset 1:110 föreskrivs rätten att ta vatten. Kärrnäset 1:110 har även tillskrivits servitut från samma fastighet att nyttja området mellan landsvägen och Kärrnässjön för djurhållning avseende bete och tillgång till vatten ur sjön. Härskande fastighet har även rätt att underhålla betesmarken genom att röja området och ta bort hindrande träd och uppväxt.
En grannfastighet nyttjar kallkällan som ligger på fastigheten Kärrnäset 1:54. Säljaren har gett denne rätt att enligt avtal upprätta ett servitut för detta.

Inventarier

Fastigheten Kärrnäset 1:110 försäljs komplett med ev. befintliga inventarier. Ingen slutstädning och ev. bortforsling av inventarier kommer att genomföras under säljarens försorg eller bekostnad.

Friskrivningsklausul Kärrnäset 1:110

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.
Visning av byggnaderna på Kärrnäset 1:110 sker enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Vägar

Fastigheterna har andelar i skogsbilvägar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 24 sep

Säljs via anbudsförfarande: 13 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss