fbpx

Lantbruk

Större produktionsfastighet i Stugun.

Högstbjudande

22 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 26 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
495,2 ha
Tomtområde
495,2 ha
Virkesförråd
60 603 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RAGUNDA HÖGLUNDA 1:80,

Adress

Bergebodarna 84496 Stugun

Om fastigheten

Produktionsfastighet med god bonitet i Höglunda, söder om älven vid Stugun, ca fem mil från Östersund. Fastigheten består av två skiften med ett väl utbyggt vägnät där tall är det dominerande träslaget.
Total areal om 497,8 ha, varav 471,2 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 60 603 m3sk, varav 22 010 m3sk i huggningsklasserna S1 och S2. Fastigheten ingår i Höglunda-Borglunda viltvårdsområde och Håsjö-Ragunda älgskötselområde.

Fastigheten försäljs genom skriftligt anbudsgivning med en prisidé om 22 000 000 kr Mer om detta finns beskrivet i prospektet.

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Det totala virkesförrådet är bedömt till 60600 m3sk, eller 129 m3sk/ha. Fastigheten har en ungdomlig karaktär.
Åldersklassfördelningen har en tonvikt på skog mellan 10 år och 50 år som utgör 58% av virkesförrådet, 21% utgörs av skog mellan 40
och 49 år och 23% är över 100 år. Tallandelen är 47%, gran 39% och löv 14%. Om de i skogsbruksplanen föreslagna åtgärderna utförs
ökar virkesförrådet från 60600 m3sk, dagens läge, till 77200 m3sk inom planperioden.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder men hyggen som uppstår efter föryngringsavverkning skall markberedas och planteras, eller bara markberedas om fröträd ställts. De senast uppkomna ungskogarna har en god slutenhet. Fastigheten är i stort behov av
ungskogsröjningar, ca 140 ha, de flesta i början av planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Höglunda 1:80 ingår i Höglunda-Borglunda viltvårdsområde som i sin tur ingår i Håsjö-Ragunda älgskötselområde. För att delta i älgjakten krävs 150 ha vilket gör att denna fastighet ger tre jakträtter plus ca 50 ha. Säljaren förbehåller sig en av dessa under hela sin livstid.

Fiske

Inget fiske medföljer försäljningen av skogen.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten (Källa: SeSverige)
Några kojruiner och kolbottnar har av planläggaren återfunnits i området, liksom basvägar. De bör bevaras så länge det är
möjligt. Annat som kan finnas i området är tjärdalar som bör märkas ut.

Naturvärden

28,5 ha eller 6% utgörs enligt skogsbruksplanen av skog med höga naturvärden, (NS ochNO) Ett område, avd 89 i planen utgörs av ett Natura
2000 område. Där gäller speciella regler vid avverkning i och omkring det området och den rara och fridlysta orkiden Nornan finns i detta område. Dessutom finns några blommor, synliga även i början på juni 2021, i ett mindre bestånd med nr 90:1. Knappt 4% utgörs i dagsläget av lövdominerande
bestånd, men andelen kan höjas rejält om lövet som sagt prioriteras vid framtida röjningar.

Avstyckning

Försäljningen avser del av fastigheten och ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad till Lantmäteriet. Gårdscentrat på fastigheten, som bjuds ut i mitten av augusti, kommer att behålla nuvarande fastighetsbeteckning och den här utbjudna delen kommer att avskiljas och bilda ny fastighet.

Stuga

Vid fäbodvallen finns två stugor. En av dessa (Sorselestugan) kommer att flyttas från platsen och ingår således inte i försäljningen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 22 000 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-08-26. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Höglunda 1:80" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 26 aug

Högstbjudande: 22 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss