fbpx

Lantbruk

Stora Skälhem

Utgångspris

16 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 4 Dec

Anmäl intresse

  • Kolförråd 113.7 ton/ha

Om fastigheten

Gård/jord/skog. 37-180 hektar.
Stora Skälhem i Odensvi socken ligger naturskönt med öppna marker i dalen och skogsmark med en rik variation. Gårdscentrum med två bostadshus, ladugård och övriga ekonomibyggnader bjuder på vacker utsikt över hagmark och åkermark. Hela gården omfattar ca 180 hektar varav 124 ha skog och 35 ha inägomark. Virkesförrådet är enligt den nya skogsbruksplanen ca 20 000 m³sk. Ca 60 % tall, 30 % gran och 10 % löv. Boniteten varierar, medelvärdet är ca 6,6 m³sk/ha. Fina möjligheter till jakt och fiske.

Här erbjuds flera försäljningsalternativ:
1. Gård med gårdscentrum inklusive byggnader, 35 ha inägomark och 50 ha skog. Total areal 91 ha.
2. Skogsfastighet om 37 ha, obebyggd.
3. Skogsfastighet om 51 ha, obebyggd.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VÄSTERVIK ODENSVI-SKÄLHEM 1:25

Adress

Stora Skälhem 5 59492 Gamleby

Totalareal
179,5 ha
Övrigmark
4,0 ha
Inägomark
35,1 ha
Skogsmark
124,6 ha
Berg/hällmark
10,0 ha
Skog med restriktion
3,2 ha
Väg och kraftledning
2,6 ha
Virkesförråd
20 079 m3sk
Boyta
196 kvm
Total tillväxt/år
606 m3sk
Kolförråd/ha
113.7 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Bostadshus i 1,5 plan med 5 rum och kök plus källare. 105 kvm boyta och 61 kvm biyta enligt taxering. Se planskisser med rumsindelning samt bilder.

Byggnadssätt
Stomme: Trä, plankor
Bjälklag: Trä
Fasadtyp: Plattor
Fönster: 3-glas isolerglas från 2015.
Grundkonstruktion: Källare
Takbeklädnad: Tegel
Uppvärmning: Vedpanna från ca år 2010 samt värmepump luft/vatten på 17 kW. Vattenburet system. Gemensamt med bostadshus 2.
Avlopp: Trekammarbrunn från ca 1970 gemensam med bostadshus 2. I nuläget även gemensamt med Skälhem 2:17.
Vatten: Djupborrad brunn till ladugård och bostadshus 2. I nuläget tas vatten från brunn på Skälhem 2:17.

Drängstuga, på tomten nära bostadshuset, timrad stuga med en kammare. Tillbyggt uterum med vacker utsikt.
Utedass.

Bostadshus 2

Bostadshus 1,5 plan. Vardagsrum, kök och badrum på nedre plan. Två rum på övre plan. Plus vind. 91 kvm boyta och 63 kvm biyta enligt taxering. Se även planskisser med rumsindelning samt bilder.

Byggnadssätt
Stomme: Trä, timmer
Bjälklag: Trä
Fasadtyp: Plattor
Fönster: 2-glas kopplade
Grundkonstruktion: Torpargrund, delvis jordkällare.
Takbeklädnad: Tegel
Uppvärmning: Gemensam med huvudbyggnaden via kulvert. Egen varmvattenberedare.
Avlopp: Gemensamt med huvudbyggnad.
Vatten: Djupborrad brunn gemensam för gården.

Ladugård

Äldre ladugård byggd i trä med plåttak. Rymlig loge med gjutet golv. Stalldel med gjutet golv och foderbord, mekaniskt ventilationssystem. Fd mjölkrum, gjutet. Höskulle ovanpå stalldelen inklusive torkanläggning. Båsplatser för 16 kor. Har stått tomt sedan 2017. Tryckutgödsling. Gödselplatta. Urinbrunn ca 84 m³ plus behållare under gödselplattan om ca 20 m³.

Gårdsverkstad

Träbyggnad med plåttak på betongplatta. Skjutport. Plats för två traktorer.

Övriga äldre ekonomibyggnader

Ladugård byggd i trä med i huvudsak plåttak, helt omodern, belägen ca 70 m väster om bostadshuset, invid vägen mot Hysinge. Sämre skick. El finns.
Mindre svinhus intill. Träbyggnad med tegeltak. El finns.

Fd magasin, nu snickarverkstad. Träbyggnad med tegeltak. Belägen nära gamla ladugården, på motsatt sida om vägen. El indragen.

Magasin i trä med tegeltak. Beläget vid tomten. Garage i bottenvåning. Övervåning med spannmålstork, kalluft. Två fack. El finns.

Svinhus/hönshus/vedbod i trä med tegeltak. El indraget. Beläget bakom nyare ladugården.

Brygghus/bykstuga byggd i trä med tegeltak.

Garage, träbyggnad på gjuten platta. Beläget invid vägen norr om gårdscentrum.

Ladugård vid Myskahult. Träbyggnad med tegeltak. Trägolv. Dåligt skick.

Skogsuppgifter

Skogsbrukplanen upprättade i juli 2023 av Södra. Det totala virkesförrådet bedömdes till ca 20 079 m³sk. Varav 11 752 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Det finns skog i alla ålderklasser från 0-120+. Medelbonitet 6,6 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är ca 62 % tall, 28 % gran, 9 % löv och 1 % ek.

Mer detaljerad information finns i bilagorna från skogsbruksplanen. Önskar du den kompletta skogsbruksplanen så ringer eller mailar du mäklaren. Uppdelad skogsbruksplan med sammanställningar för respektive delområde/försäljningsalternativ finns också att erhålla.

Skogsvård

Skogsbruksplanen visar att 2,6 ha behöver markberedas och planteras. Det avser avdelningarna nr 38 och 42. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Planen föreslår röjning av 12 ha och plantröjning av 10 ha under 10-årsperioden. Samt en dikesrensning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är upplåten via skriftligt avtal som löper tillsvidare från den 1 juli 2015 med 6 månaders uppsägningstid. Här finns älg, rådjur, vildsvin, dovvilt och kronvilt.

Fiske

Fiskerätt i Hyttegöl och Billsjön.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygd i Västerviks kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Fastighetsbildning

Avstyckning av de två skogsområdena vid Myskahult respektive Billsjön pågår och är i slutfasen. Med andra ord kan en köpare tillträda ett ägande av dessa nybildade fastigheter relativt snabbt. Säljaren står kostnaden för fastighetsbildningen.

Arrende/nyttjanderätter

Åker- och betesmark enligt arrendekontrakt 29 ha respektive 7 ha är upplåten via skriftligt 3-årigt avtal tecknat 2017-03-17.

Inägomark

Enligt taxeringen är ca 33 ha åkermark och ca 4 ha betesmark. Skogsbruksplanen visar ca 35 ha inägomark.

Naturvärden

Korpberget, avd nr 69 på skogskartan, är biotopskydd sedan år 2001. Biotoptyp bergbrant. Biotopkaraktär: Spärrgreniga grova träd, Stort inslag av senvuxna träd, Rik förekomst av skrymslen, Blockrikt eller storblockigt, Rikligt med död ved. Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.se.
Ett bestånd som gränsar mot Biotopskyddet i nord är delvis Nyckelbiotop. Inga övriga Nyckelbiotoper eller Naturvärden finns registrerade på fastigheten.

Försäljningsalternativ

Fastigheten erbjuds förvärvas i sin helhet eller i tre mindre delar. Kontakta mäklaren för mer detaljerad info och uppdelad skogsbruksplan gällande respektive område.

Område 1: Stamfastigheten/hemskiftet med byggnader och mark samt området med åkermark vid Myskahult (avd 66-68). Total areal enligt skogsbruksplan ca 91 ha varav 50 ha skog och 35 ha inägor. Virkesförråd ca 8 000 m³sk. Bonitet 6,1 m³sk.

Område 2: Skiftet vid Billsjön, avd nr 30-49. Ca 37,7 ha varav 30,7 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3400 m³sk. Bonitet 7,7 m³sk.

Område 3: Myskahult; två närliggande skogsskiften, avd nr 50-76. Ca 51 ha varav ca 44 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 8 800 m³sk. Bonitet 6,8 m³sk.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns flera fornminnen dokumenterade, varav två fornborgar. Det finns även gravar/stensättningar. Dessa lämningar är skyddade enligt lag. De är markerade med ett Run-R i skogskartan. Det finns flera torplämningar, kolbottnar, odlingsrösen. Dessa är markerande med ett K i kartan samt beskrivna i
avdelningsregistret. Källa: Skogsbruksplan samt Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök.

Vägar

Fastighetens andelar i vägar följer med fastigheten.

Områdesbeskrivning

Vägen till Överum är ca 8 km och till Gamleby är det ca 17 km.

Vägbeskrivning

Se bilagda kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 570 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 4 Dec

Utgångspris: 16 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter