fbpx

Lantbruk

Skövde 107 ha

Utgångspris

17 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 15 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
107,5 ha
Åkermark
79,6 ha
Skogsmark
24,3 ha
Småhusmark lantbruk
3,6 ha
Virkesförråd
2 121 m3sk
Boyta
178 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Skövde Stora Björstorp 1:21 del av

Adress

Stora Björstorp 6 541 92 Skövde

Om fastigheten

Strax utanför Skövde ligger Stora Björstorp 6. En välarronderad gård på 107 ha med ekologisk köttdjursproduktion. Gårdens byggnation är väl omhändertagen och utgörs av bostadshus, djurstall och maskinhallar. Arealen fördelar sig över ca 73 ha åkermark, ca 6 ha betesmark och ca 24 ha skogsmark.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Rymligt 1,5-plans bostadshus uppfört 1929 och som är om- och tillbyggt 1973. Huset har timrad stomme och fasad av mexisten. Fönstren är av typen tvåglas isoler och på taket ligger betongtegel. Uppvärmning sker via jordvärme installerad 1998 med värmepump Thermia Diplomat från 2014. Vatten från borrad brunn och avlopp till trekammarbrunn med åläggande.

Fastigheten är ansluten till fiber via Östra Sventorp Fiber ekonomisk förening. Andelarna ingår i överlåtelsen och ny ägare övertar medlemskap och ägarandel i föreningen i samband med tillträdesdagen. Mer info finns att läsa på föreningens hemsida https://sventorpdotnet.wordpress.com

Boarean uppgår till ca 178 m² och biarean till ca 32 m² enligt fastighetstaxeringen. ​

Planlösning
Huvudentré med hall och trappa till övre plan. Till höger från hallen nås sovrum och vidare vardagsrum med spiskassett. Till vänster från hallen nås kontor med kakelugn och vidare kök. Köket som är fullutrustat har snickerier från Tibrokök och utgång till altan på husets baksida. Från köket nås groventré med utrymme för värmepump. Badrum med wc, handfat och dusch. Fd. pannrum med förvaring och tvättmaskin, allt i tillbyggd del. Övre plan fördelar sig över hall, tre sovrum, liten toalett samt snedgarderober för förvaring.

Renoveringar
Huset har renoverats i olika omgångar genom åren med en större ombyggnation 1973 då huset bl.a. fått ny fasad och tak. Badrummet renoverades i slutet av 1990-talet. 2011-2012 byttes samtliga fönster och flera av rummen fick nya ytskikt.​

Driftskostnad
Total driftskostnad: 26 951 SEK/år​
I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning & hushålls el: 18 000 SEK/år
Vatten och avlopp: 2 400 SEK/år
Renhållning: 2 085 SEK/år
Försäkring bostad: 3 700 SEK/år
Sotning: 766 SEK/år

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med 5 person i hushållet.

Tillkommer fastighetsskatt om 8 524 SEK/år.​​

Energideklaration är ej utförd. ​

Ladugård

Ladugårdsbyggnad ursprungligen uppförd 1936 och tillbyggd 1997 samt 1999. 2011 anpassades djurdelen för dikor med lösdrift på ströbädd. Hela djurdelen har gjutet golv och ett foderbord. Samtidigt byggdes en kall lösdrift på byggnadens baksida ca 38x15 meter med ströbädd, skrapgång och foderbord. Totalt ca 120 platser. Loge med gjutet golv för foderhantering och halmlagring. Här finns även spannmålshantering med ca 200 tons lagringskapacitet i träfickor. Övriga utrymmen såsom personalrum med pentry, badrum med wc, handfat och dusch dock ej i funktion samt fd. mjölkrum. Byggnaden är uppförd med murad djurdel, överbyggnad och loge i trä under tak av eternit och plåt.​

Plansilo från 2011, 7x40x2,8 meter.
Gödselbrunn om 1 050 m³ och gödselplatta.​

Maskinhall

Maskinhall uppförd 1991 med trästomme, gjutet golv och plåt på väggar och tak. Total yta 288 m² varav 72 m² utgörs av isolerad verkstadsdel. Vidbyggd carport från 2013.

Maskinhall

Maskinhall uppförd 2008 med stålstomme, gjutet golv och plåt på väggar och tak. Total yta 648 m².

Byggnader Kavelbron

På Kavelbron finns två byggnader av enklare beskaffenhet. En byggnad nyttjas till maskin/halm förvaring och är uppförd i trä med plåttak. Den andra är ett gammalt skjul uppfört i trä med tegeltak.

Åker- och betesmark

Gårdens stödberättigande åkerareal uppgår till 73,3 ha varav ca 62 ha är belägen vid Stora Björstorp och har mycket bra arrondering. Resterande areal är belägen vid Kavelbron. Marken utgörs huvudsakligen av lättlera/mo men även sandig lättlera. All areal på Stora Björstorp är systemtäckdikad där merparten dikades på 1960-talet. Från 2012-2015 har ca 9 ha täckdikats.
Åkermarken på Stora Björtsorp har brukats ekologiskt sedan 2012 och på Kavelbron sedan 2019 och är KRAV godkänd.

Marken avlämnas med 17 ha höstvete, 17 ha vall, 11 ha insådd slåttervall, 5,5 ha insådd betesvall och resterande höstplöjt.

Den stödberättigande betesarealen uppgår till ca 6,3 ha och finns belägen vid Kavelbron. Denna areal har planläggaren klassat som skogsmark men är berättigad till EU-stöd. Därför skiljer sig arealuppgifterna på åker- och betesmark mellan stödberättigad areal och areal enligt skogsbruksplan. ​

Nuvarande ägare brukar även ca 4,5 ha åkermark via arrende vilket eventuellt kan övertagas av ny ägare efter överenskommelse.​

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den angivna åker- och betesarealen ingår i överlåtelsen och överförs vederlagsfritt till köparen i 2022 års SAM-ansökan.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 30,7 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 121 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 69 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 8,7 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 193 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts
till 1% tall, 50% gran och 49% björk. Under planperioden ligger gallringsuttaget på ca 760 m³sk.
Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i juli 2021 av Lars Densborn.
Skogen domineras av ungskogar med tyngdpunkten i åldersintervallet 10-20 år. I och med skogens unga ålder så föreligger det ett stort röjningsbehov under planperioden varav omgående röjningsbehov på ca 17 ha.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen 2022-07-01. Fastigheten ingår i Skövde Östra älgskötselområde. Stora Björstorp ingår i Sventorps älgjaktlag och Kavelbron ingår Klingabackens jaktlag. Området erbjuder jakt på framförallt älg, rådjur och vildsvin.

Säljaren önskar om möjligt att behålla jakträtten på Kavelbron.

Övrig mark

Ca 3,6 ha övrig mark som utgörs av tomtmark, gårdsplan, väg etc.

Hyresavtal

Bostadshuset med carport är uthyrt med en årlig intäkt om 96 000 SEK i kallhyra.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från SAM-ansökan och mätning på fastighetskarta.
Areal enligt skogsbruksplan uppgår till 107,5 ha fördelat på 72,7 ha inägomark, 30,6 ha skogsmark och 4,2 ha övrig mark.
Eftersom fastigheten ligger under en pågående lantmäteriförrättning så kommer den slutliga arealen att fastställas i förrättningen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 15 oktober 2021. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & CO, Sara Gyllensvaan, Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde eller sara.gyllensvaan@ludvig.se, tillhanda senast 15 oktober 2021. Använd gärna bifogad budblankett.​

Del försäljning

Möjlighet finns att lägga bud på del av fastigheten. Förutsättningar för en delförsäljning är att det finns bud på samtliga delar och att fastighetsbildning är genomförbar. Lantmäterikostnaden bekostas i sin helhet av köparen.
En förutsättning för delning är också att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt.

Tillträde

Säljaren önskar tillträde under perioden januari-mars 2022. ​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 15 okt

Utgångspris: 17 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter