fbpx

Skogsfastighet

Stor virkesrik fastighet till salu

Utgångspris

10 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 16 jun kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
267,6 ha
Skogsmark
209,1 ha
Myr/kärr/mosse
29,4 ha
Berg/hällmark
24,8 ha
Väg och kraftledning
2,3 ha
Övrigmark
2,0 ha
Virkesförråd
31 300 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ROBERTSFORS ULTERVATTNET 22:1

Adress

Ultervattnet, Robertsfors 93132 Ultervattnet, Robertsfors

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva Ultervattnet 22:1 som på sina 209 hektar produktiv skogsmark håller ett virkesförråd om ca 31 3000m³sk och en bonitet på 4,1m³sk/ha/år. Fastigheten är fördelad på två närliggande skiften med bra vägnät. Jakträttigheterna är upplåtna till Buafors jaktklubb.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Jill Persson 2003 och sedan ajourhållits och räknats upp. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 209 ha med ett virkesförråd om totalt ca 31 300 m³sk varav ca 9 000 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Skogsvård

Avdelningarna 29 och 57 på skifte 1 samt avdelningarna 19,20,27 och 39 på skifte 2 är alla klassade som K1 i planen. Dessa avdelningar är nedlagda inägor, där skogsvårdsåtgärder kan vara nödvändiga för att främja tillväxten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten till Buafors Jaktklubb och förlängs med 1 jaktår i taget, om inte avtalet sagts upp senast 3 månader före jaktårets inledning.

Intäkten för jakträtten är 2280 kronor/jaktår och betalas av jaktklubben till lagfaren ägare.

Om fastigheten försäljs efter 1 Juli tillfaller intäkten säljaren.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett antal forn och kulturlämningar som berör avdelningarna 13,14,51 och 72 på skifte 1 i skogsbruksplanen, samt på avdelningarna 35 och 38 på skifte 2 i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 920 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 16 jun kl 12:00

Utgångspris: 10 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter