Lantbruk

Stor tomt i vackra Slagårda

Fast pris

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Fast pris

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
3,3 ha
Övrigmark
3,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄSTERÅS SLAGÅRDA 1:12

Adress

Slagårda 6B 72593 Västerås

Om fastigheten

Stor tomt om 3,26 ha belägen väster om Västerås i vackra Slagårda. Detta är den perfekta fastigheten för dig som vill bo lantligt men ha nära till stadens bekvämligheter!

Fastigheten består av så väl skogsbacke som åkerteg. Förhandsbesked om nybyggnation av bostad finns samt för gemensamt stall med plats för fyra hästar. Tomten ligger vackert uppe på en höjd med skog om knuten och utsikt över åkerlandskapet. Ger möjlighet till mindre djurhållning och växtodling

Möjlighet att bo lantligt och ha plats för både familj och hästar!

Bilder

Fakta

Förhandsbesked för nybyggnation

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt ett stall har godkänts.

Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta förhandsbeskedet är förenligt med intentionerna i översiktsplan ÖP 2026.

Eftersom platsen ligger i ett område som berör Slagårda gårdsmiljö krävs en särskild anpassning till befintlig kulturmiljö när det gäller placering och utformning av tillkommande bebyggelse för att bli en del av en lämplig bebyggelseutveckling. Ny bebyggelse ska underordna sig gårdsmiljön när det gäller storlek, proportioner och läge. De föreslagna nya byggnaderna bedöms utgöra en lämplig komplettering av den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i beslutsbilagan kan bygglov beviljas.

Positivt förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

Nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller fasadens utformning och färgsättning.

Planer, bestämmelser mm

Servitut som avser rätt till utfart på befintlig väg för transporter från planerat stall till allmän väg bildas till förmån för styckningslotter.

Gemensamhetsanläggning inrättas för den planerade utfarten.

Vatten- och avloppsfrågan löses genom inrättande av gemensamhets-anläggning för gemensamma anordningar.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns en fornlämningsliknande bildning, naturbildning med fornlämningsliknande utseende, i det nordöstra hörnet på fastigheten. Bildningen är ej en kulturhistorisk lämning. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Fastigheten övertas fri från lån och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger ca 15 km nordväst om staden Västerås. I Västerås finns flygplats, buss- och tågstation som gör det lätt att pendla till ex. Stockholm. Stort utbud av skolor, för vidare skolgång finns gymnasium och högskola. För den kulturintresserade finns teater, konserthus och museum. Det finns ett stort idrottsintresse i staden och flertalet inom- och utomhusarenor vilket ger goda möjligheter till att utöva de flesta idrotter. Med trevliga stadsparker, tätortsnära skogar och en stor insjöhamn är Västerås en attraktiv sommarstad.

För shopping finns Erikslund, ca 6 km från fastigheten. Här hittar du matbutiker, bensinstationer och ett shopping center med ett stort utbud av restauranger och butiker, bl a. IKEA.

Bara 3 kilometer från tomten ligger ridcentra Skästa Gård som drivs av Louise Haaga. Här erbjuds träning och kurser av etablerade tränare i både hoppning och dressyr. För mer information besök Skästa Gårds hemsida: www.skastagard.se

Kommunikationer

Kollektiv busstrafik på väg 66.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter