fbpx

Skogsfastighet

Stor skogsgård med bra jakt – Hallstavik

Accepterat pris

19 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 26 jun

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Om fastigheten

I Malmberga nära Hallstavik säljs nu två skogsfastigheter som tillsammans bildar 165 välarronderade hektar med bra jakt. Trevligt bostadshus med permanentstandard. Huset som uppfördes 1928 inrymmer fem rum och lantkök, tidstypiska detaljer och fyra eldstäder. På detta jaktparadis jagas bl.a. älg, rådjur, vildsvin skogsfågel samt småvilt. Totalt virkesfröråd om ca 19749 m3sk. Trädslagsfördelningen är 38 % tall, 37 % gran och 25 % löv. Den årliga tillväxten under planperioden är uppskattad till ca 708 m³sk per år. Avverkningsförslag under planperioden totalt för båda fastigheterna är 5397 m³sk fördelat på ca 2851 m³sk föryngringsavverkning, 2341 m³sk gallring och 205 m³sk naturvårdande skötsel. Fastigheterna säljs i första hand som en enhet men det går även att lämna bud på en av fastigheterna. Välkommen till en riktigt fin skogsgård!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE MALMBERGA 2:3 och 2:16

Adress

Malmbergavägen 15 76394 Hallstavik

Totalareal
165,1 ha
Virkesförråd
19 749 m3sk
Boyta
80 kvm
Antal rum
5 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Malmbergavägen 15

Efter en kortare färd på delvis egna ägor når man tomtmarken som bildar en ostörd oas. På tomtmarken finns ett vackert boingshus från 1928, två bodar, en byggnad som innefattar garage och förråd samt ett uterum. Invid boningshuset finns en borrad brunn som förser huset med vatten. Avloppet från bad- dusch och tvättvatten leds till en trekammarbrunn med infiltration. Runt omkring sig har man här sina egna ägor i fin arrondering.

Boningshuset

Boningshuset är uppfört 1928 och har vissa bevarade delar kvar från byggåret. I huset finns fyra eldstäder, vackra trägolv och spegeldörrar. Taktäckningen består av tegelpannor. Utvändiga plåtarbeten är mestadels målad plåt. Stommen liksom bjälklagen är av trä. Grunden är delvis en kryp-/torpargrund och delvis källare. Byggnadens fönster är enkelspröjsade 2-glasfönster. Fasaden är klädd med trä. Skorsstensstocken är murad. Ventilationen är självdragsventilation. Huset värms med de fyra eldstäderna, en luft/luft-värmepump, direktverkande elradiatorer samt golvslingor i köket.

Planlösning

Entréplan:
Veranda/hall med klinkergolv och många fönster.
Inre hall med garderober och spegeldörrar. Från den inre hallen når man trätrappan upp till övre plan, ett duschrum, vardagsrummet och köket.
Duschrummet är utrustat med våtrumstapet, plastmatta, duschhörna, tvättställ och wc.
I vardagsrummet finns ett vackert trägolv, en braskamin och inne-delan av luft/luft-värmepumpen.
Sovrummet på entréplanet är likaså utrustat med ett vackert trägolv samt flera fönster och en vacker öppen spis.
I lantköket finner man en klassisk vedspis, klinkergolv med golvvärme samt full utrustning med kyl, frys, ugn, diskmaskin och micorvågsugn.

Övre plan:
Trätrappan leder upp till ett stort allrum med många fönster och en kamin. I detta utrymme går det fint att skapa ett ytterligare sovrum för den som önskar.
Stort sovrum med klädkammare/förråd på kattvinden.
På det övre planet finns även ett mindre sovrum med snedtak, fönster.

Kostnader
Elförbrukningen har varit ca 10000 kwh per år. Förutom uppvärming via el har även ved från skogen använts att värma bostaden.
Kostnaden för villaförsäkring har varit ca 8000 kr.
Den sista delen av vägen till huset ansvarar fastighetsägaren för att ploga och underhålla. Vägnätet efter bommen ingår i en samfällighet vars kostnad är 700 kr per år.
Slamtömning har skett ca vartannat år.

Observera att fler driftkostnader finns samt att kostnaderna ökar vid åretruntboende.

Skogsuppgifter

Det finns en skogsbruksplan upprättad för respektive fastighet.
Skogsbrruksplanen för Malmberga 2:3 har upprättats av Alexander Rönngren på Ludvig & Co. Fältarbete genomfördes 2023-04-12.
Skogsbruksplanen för Malmberga 2:16 har upprättats av Holmen år 2018 samt uppräknats av Holmen november 2022 (utan fältbesök). Från dessa skogbruksplaner står att läsa att:

Den produktiva skogsmarken uppgår vid summering av båda fastigheternas areal, enligt skogbsbruksplanerna till totalt ca 139,4 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 19749 m³sk . Trädslagsfördelningen är 38 % tall, 37 % gran och 25 % löv. Medelvolym per hektar är 113 m³sk på Malmberga 2:16 respektive 160 m³sk /ha på den större fastigheten Malmberga 2:3. Den årliga tillväxten under planperioden är uppskattad till ca 708 m³sk per år. Medelboniteten är 6,2- respektive 5,6 m³sk /ha. Avverkningsförslag under planperioden totalt för båda fastigheterna är 5397 m³sk fördelat på ca 2851 m³sk föryngringsavverkning, 2341 m³sk gallring och 205 m³sk naturvårdande skötsel.

Fältbesök har därefter utförts på Malmberga 2:16 2023-05-16 av Alexander Rönngren på Ludvig & Co där följande observerats:

Utlåtande Malmberga 2:16
Översiktlig kontroll av skogsmarken gentemot skogsbruksplanen på fastigheten Malmberga 2:16 utfördes den 16/5-23 av Alexander Rönngren på Ludvig & Co.
Planen upprättades 2018 av Holmen Skog och har sedan dess uppdaterats med utförda åtgärder efter virkesköparuppgifter samt tillväxtberäknats fram till hösten 2022 av Holmen Skog. Över lag stämmer planen bra överens med skogstillståndet som det var vid kontrollen. Nedan följer de noteringar som gjorts.
Sporadiska stormfällningar av i synnerhet gran förekommer över några av bestånden på fastigheten. I regel är de stormfällda granarna också angränsande misstänkta mindre angrepp från Granbarkborre. Ingen mer ingående inventering av skador orsakade av Granbarkborre utfördes, de angrepp som kunde ses noterades. Stormskador och åtföljande misstänkta angrepp kunde noteras på avdelning 24, 23, 14, 10.
Sporadiskt har också mindre ytor avverkats eller gallrats ur, detta ur slutavverkningsmogna bestånd. Då framför allt gran är uttaget och stormbrutna träd återfinns angränsande dessa ytor så förmodas detta bero på ett uttag av barkborreangripna granar. Mindre ytor (ca 0,1 ha) har avverkats på avdelning 23, södra halvan av avdelning 12, västra delen av avdelning 7 och på de östra delarna av avdelning 20.
Utöver ovanstående kunde noteras att en mindre yta avverkats längs traktorvägen mellan avdelning och 11 och 14 samt att gallring utförts längs traktorvägen som löper genom avdelning 8.
Över hela fastigheten förekommer ett hårt betestryck från vilt. Detta ses framför allt i planteringar och yngre röjningar. Avdelning 4, 6 och 1 är hårdast drabbade. På dessa avdelningar rekommenderas att inventering utförs för att undersöka behovet av stödplantering.
Avdelning 3 bedöms ha en högre volym än i planen. Ungefärligt virkesförråd bör ligga på ca 45 m³sk/ha i stället för planens 13 m³sk/ha.
Avdelning 21 bedöms ha en högre volym än i planen. Ungefärligt virkesförråd bör ligga på ca 100 m³sk/ha i stället för planens 66 m³sk/ha. Avdelningen har stor variation på höjd och diametrar.
Avdelning 22 bedöms ha en låg grundyta och medeldiameter i planen vilket påverkar beståndets angivna volym. Ungefärligt virkesförråd bör ligga på ca 100 m³sk/ha i stället för planens 53 m³sk/ha. Tilläggas bör att beståndet har stor variation med en del äldre tallar och ett stort inslag av löv.
Avdelning 24 bedöms ha en högre grundyta än vad som är angivet i planen. Ungefärligt virkesförråd bör ligga på ca 200 m³sk/ha i stället för planens 177 m³sk/ha.
Avdelning 26 har huggningsklass R2 i planen men är nu snarare en G1. Gallring rekommenderas utföras om ca 5 år. Ungefärligt virkesförråd bör ligga på ca 90 m³sk/ha i stället för planens 25 m³sk/ha

Skogsvård

Fastigheterna är enligt skogsbruksplanerna i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för dessa åtgärder samt ev. övriga åtgärder som finns på fastigheten.

Åtgärder som enligt skogbruksplanerna behöver åtgärdas inom kort är markberedning, plantering, hjälpplantering, återväxtkontroll samt röjning. Se skogsbruksplanerna för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker och betesmark

Enligt skogsbruksplanerna finns totalt 6,5 hektar inägomark.
Enligt fastighetsdatautdrag finns totalt 6 hektar åkermark och 10 hektar betesmark.

Naturvärden

På fastigheterna finns inga registerade nyckelbiotoper, naturvårdsavtal eller naturvårdsobjekt.
På fastigheterna finns fyra registrerade sumpskogar varav en endast angränsar.
1. Al och glasbjörk dominerar (Malmberga 2:3)
2. Lövskog, blandat eller ospec dominerar (Del av sumpskog finns på Malmberga 2:3)
3. Fuktskog, Barrskog, blandat eller ospec dominerar (endast del av denna sumpskog finns på Malmberga 2:3)
4. Fuktskog,Barrskog, blandat eller ospec dominerar (Denna sumpskog ligger i angränsning till Malmberga 2:16)

Källa: Skogsstyrelsen. Kontrolldatum: 2023-05-11

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns ett flertal registerade och icke registrerade forn- och kulturlämningar. Bl.a. finns flera rösen, stensättningar, skärvstenshögar, en stenkrets/stenrad, en husgrund, vägmärke, "fossil åker odlingssten", fornlämningsliknande stensättning samt en grav- och boplats om ca 75x40 meter. Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök.

Jakt

Överallt på fastigheterna syns tydliga spår efter mycket vilt. Fastigheterna med sin fina arrondering lämpar sig mycket bra för jakt. Jakträtten är inte upplåten vilket innebär att köparen av fastigheterna har rätt till all jakt. Fastigheterna ingår i Häverö Norra älgskötselområde. Älg, rådjur, vildsvin, skogsfågel och småvilt jagas här.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. Intressenter besöker själv fastighetens marker för att låta besiktiga och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare. Visning av fastighetens byggnader sker via allmän visning enligt utannonserad dag och tid, alternativt via privat visning efter överenskommelse med handläggande fastighetsmäklare.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och arealer före köpet. Köparen uppmanas samt ges möjlighet att på egen hand eller genomsakunnig konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om dess beskaffenhet.

De uppgifter som lämnats i objektbeskrivningen ska ses som vägledande för att underlätta för intressenter och ger en grov uppfattning om fastigheterna. Den som ämnar köpa fastigheterna måste ovillkoligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som hen kan grunda sitt köpbeslut på.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och är därför behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Energideklaration

Energideklaration finns ej då byggnaden enligt Boverkets information utgör en byggnad som är ett:

"Bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning." (Källa: Boverket)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person för denna fastighet. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett nyttjanderättsavtal upprättat där rätten att bedriva jordbruk och bete på delar av fastigheternas åker- och betesmark är "överlåten" till annan fastighetsägare, samt som motprestation ytterligare jaktmark på tre ytterligare skiften finns att nyttja utöver de 165 hektar fastigheterna Malmberga 2:3 och 2:16 utgör. Se "nyttjanderättsavtal" för mer information.

Områdesbeskrivning

Malmberga är beläget mellan Hallstavik och Väddö. Såväl i Hallstavik samt Väddö finns all tänkbar service. I omgivningarna finns även golfbanor, restauranger, flertalet naturreservat och Bergby gård med Roslagens bästa räkmackor. Malmberga ligger ca 15 minuter från Grisslehamn där Hotell Havsbaden ligger samt många andra trevliga restauranger ligger. Här tar man även båten över till Eckerö på Åland.

Vägbeskrivning

Sök efter Malmbergavägen 15 (Hallstavik) i din GPS så kommer du rätt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 26 jun

Accepterat pris: 19 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter