Lantbruk

Stadsnära markområde, Dye

Högstbjudande

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
4,0 ha
Skogsmark
2,0 ha
Åkermark
2,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSTAD DYE 1:6

Adress

Dye 65349 Karlstad

Om fastigheten

Alldeles intill Råtorps bostadsområde, med ett lantligt läge vid I2-skogen. Här finns möjlighet att förvärva en obebyggd fastighet om ca 3,7 hektar som utgörs av jord-och skogsmark. Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område. För området gäller översiktsplan för Karlstads kommun och enligt nu gällande plan är fastigheten belägen inom ”Upplevelseanlägging/grönområde”.
I dagsläget är alltså inte möjligt att beviljas bygglov på fastigheten.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område. För området gäller översiktsplan för Karlstads kommun antagen 2012, se bilaga i annons "översiktsplan". Enligt översiktsplanen är fastigheten belägen inom "Upplevelseanlägging/grönområde", "rekreationsvärden". Kommunen har nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Karlstads kommun som skall sträcka sig fram till år 2050. Den planen beräknas vara klar under 2022 enligt information på karlstad.se.
I dagsläget är alltså inte möjligt att beviljas bygglov på fastigheten.
För mer och uppdaterad information hänvisas till Karlstad kommun.

Skog-och åkermark

Fastigheten utgörs av ca: 1,6 hektar åkermark och resterande ca: 2 hektar är avverkad skogsmark som nu är återbeskogad med främst lövungskog.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade inom fastigheten.
Strax sydväst om fastigheten finns registrerat fornminne i form av Stenkrets, Dye Domarring. RAÄ-nummer Grava 18:1, Lämningsnummer L2007:1452
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Visning

Fastigheten kan besökas och besiktigas på egen hand. För personlig visning kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Arrende/nyttjanderätter

Inga arrenden eller andra nyttjanderätter föreligger på fastigheten förutom servitut och ledningsrätt, se vidare under rubriken "rättigheter och belastningar" i Prospekt. Karta med servitut och ledningsrätt utmärkta finns som bilaga "Servitut/ledningsrätt".

Tillträde

Tillträde kan ske efter överenskommelse med den slutlige köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Vid juridisk persons förvärv (exempelvis aktiebolag) krävs förvärvstillstånd. Då marken ligger utanför detaljplanerat område och idag ägs av fysisk person kommer förvärvstillstånd för juridisk person troligen inte beviljas.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter