fbpx

Skogsfastighet

Skogsskiften vid Axmar, 98 Ha.

Högsta bud

6 000 000 kr

Högstbjudande: 5 800 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 12 apr kl 17:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Välskött skog i växtkraftig ålder med bra vägar som utgör del av fastighet belägen strax norr om Gävle. Total areal om ca 98 hektar varav ca 91 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 14 160 m³sk som domineras av tallskog varav ca 5 400 m³sk har nått slutavverkningsbar ålder. På fastigheten ligger en jaktstuga i bra skick som ger möjlighet till övernattning efter en härlig dag i skogen. Skiftena ligger i ett varierat skogslandskap med inslag av sjöar där det finns gott om insjöfisk som gädda eller abborre. Fastigheten ingår även i Häckelsängs viltvårdsområde där du får möjlighet att jaga på en areal om ca 4 200 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GÄVLE HÄCKELSÄNG 7:4, DEL AV

Adress

Skogsfastighet

Totalareal
97,5 ha
Skogsmark
90,9 ha
Myr/kärr/mosse
5,1 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
14 161 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Kringlan

Jaktstuga med ett rum, gasolspis, vedspis och förråd. Byggnaden har stensatt grund, stomme av trä klädd med stående rödmålad träpanel och tak av plåt. El via solpanel på taket kopplat till ett 12- volts system med monterad konverter till 220 volt. Uppvärmning sker via vedspisen i gjutjärn av märket Husqvarna.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av Belton Konsult i maj 2021. Planen har uppdaterats med utförda skogsvårdsåtgärder och uppdaterats med två års tillväxt fram till 2023 av Alexander Rönngren på Ludvig & Co.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 90,9 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 14 160 m³sk som domineras av välskött tallskog varav ca 5 400 m³sk nått slutavverkningsmogen ålder. Skogsbeståndet är fördelat över samtliga åldersklasser med tyngdpunkt på skog i huggningsklass G1. Medelvolymen per ha är ca 156 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,4 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 505 m³sk för tillväxtsäsongen 2024.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Häckelsängs Viltvårdsområde som jagar på ca 4 200 hektar. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela området. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur, räv, skogsfågel och björn. Kronhjort förekommer i området. Några gånger per år brukar gemensamhetsjakt på björn och rådjur hållas för markägarna. En ny markägare kan tidigast tillträda jakten 2023-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@ludvigfast.se.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet eller bilda egen fastighet genom avstyckning. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Inga samfälligheter tillhörande fastigheten följer med vid delförsäljningen. Andelar i gemensamhetsanläggningar så som vägar kommer fördelas av lantmätaren vid lantmäteriförrättningen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns finns fem forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. Fyra av dem avser kolningsanläggningar med kolbottnar efter resmilor, belägna i avdelning 17, 42, 43 och 65 i skogsbruksplanen. En av dem avser ett område med fäbodbebyggelse kring jaktstugan, se avdelning 56 och 57 (jaktstugan) i skogsbruksplanen (källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Det finns tre nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. En nyckelbiotop avseende senvuxna träd i barrskog om ca 1 hektar finns registrerad i norra delen av avdelning 3, en nyckelbiotop avseende senvuxna träd i barrnaturskog om ca 1,8 hektar finns registrerad och utgörs till större delen av avdelning 52, en nyckelbiotop avseende senvuxna träd i tallsumpskog om ca 1,7 hektar finns registrerad och utgörs av avdelning 51 samt norra delen av avdelning 52 .

Vägar

Fastigheten har andel i Norrskogens Samfällighetsförening. Vägavgift betalas vid underhåll av vägen. Eventuell snöröjning sker på egen hand. Skogsbilvägarna är försedda med vägbommar. Angående bomnyckel kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@ludvigfast.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett varierat skogslandskap med inslag av sjöar och lämpar sig för skogsbruk, jakt och fiske.

Vägbeskrivning

Från Gävle kör E4:a norrut mot Sundsvall sväng av höger på avfarten vid Axmartavlan och följ väg 583 (axmarstigen) mot Axmar, kör ca 1,2 km så befinner ni er på fastigheten, se bifogad fastighets- och översiktskarta.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 12 apr kl 17:00

Högstbjudande: 5 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter