Skogsfastighet

Skogsskiften Torsås 58 ha

Högstbjudande

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 19 mar

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
59,9 ha
Skogsmark
57,0 ha
Vatten
2,0 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
4 599 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TORSÅS BRÄNDERÅS 1:26

Adress

Bränderås

Om fastigheten

Skogsskiften i Torsås kommun med 58 ha skogsareal och 4 600 m³sk.
Virkesförrådet finns i huggningsklasserna röjnings- och gallringsskog.
God bonitet som ger bra produktionsmöjligheter framåt.
Möjlighet till flera försäljningsalternativ.

Utgångspris: 3 600 000 kronor.

Bud senast: 2021-03-19.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten Torsås Bränderås 1:26 är beläget i sydvästra delen av Torsås Kommun.
Ny skogsbruksplan, upprättad av Skogsmästare Mattias Johansson Ludvig & Co i februari 2021.

Fastighetens totala areal uppgår till 58 ha samt vattenareal.
Markens bonitet är mycket goda 9.5 m³sk/ha och ger bra produktions- och tillväxtmöjligheter för framtiden.
Virkesförrådet är 4 600 m³sk.

Virkesförrådet finns i huggningsklasserna röjnings- och gallringsskog.
Cirka 7 ha är kalmark. Se bifogad skogsbruksplan.
Fastigheten finns i tre skiften som är lättåtkomliga
från allmänna- och skogsvägar.
Flera försäljningsalternativ.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt/vatten

Sedvanliga jaktmöjligheter på klövvilt.
Jakten tillgänglig för ny ägare från 1 juli 2021.
Fastigheten har gräns till Nordsjön.
2 ha vatten.

Forn- och kulturlämningar

På flera avdelningar på fastigheten finns stenmurar och odlingsrösen samt gränsmarkering, dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Vägar

Vägbom finns, skall vara öppen under budtiden.
Fastighetens vägar ger tillgänglighet för skogsbruket.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.
Delförvärv förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Vägbeskrivning

Se bifogade vägkartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 260 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 19 mar

Högstbjudande: 3 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter