Skogsfastighet

Skog och jordbruksmark i Möklinta​

Utgångspris

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 9 feb kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
71,8 ha
Skogsmark
45,1 ha
Myr/kärr/mosse
5,6 ha
Inägomark
17,7 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Vatten
2,9 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA MÖKLINTA PRÄSTGÅRD 1:62 del av

Adress

Åsvägen 20B 73375 Möklinta

Om fastigheten

Del av fastighet. Totalt 69 ha mark varav 45 ha skogsmark och 17 ha jordbruksmark fördelat på fyra skiften. Skiftat vatten i Stensjön medföljer.
Virkesförråd om 6 240 m³sk med ett medeltal om 138 m³sk/ha. Bonitet 5,7 m³sk /ha/år.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2016 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2020. Inga av åtgärdsförslagen i planen har utförts.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 45 ha med ett virkesförråd om 6240 m³sk, varav 4 350 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 5,7 m³sk per ha. Medeltal 138 m³sk per ha. Trädslagsblandning 52 % tall, 34 % gran, 12 % björk och 2 % övrigt löv. Åldersfördelningen är ojämn med huvudsakligen ungskog under 20 år och äldre slutavverkningsmogen skog. ​33 % av arealen är skog under 20 år och 37 % utgör skog som är över 100 år.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Terrängen är bitvis kuperad men huvudsakligen lättframkomlig. Skogen är fördelad på 4 skiften med olika markförhållanden och produktionsförmåga. Skifte 4 och 5 består huvudsakligen av tallmarker och myr. Skifte 2 och 3 domineras av granmarker och fuktigare partier med större andel löv. På fastigheten är 2 ha föreslagen som NS-områden (naturvård skötsel) motsvarande 4,4 % av den produktiva skogsmarken. 4,8 ha föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) 10,6 % av den produktiva skogsmarken.

Vid fältbesök i november 2020 förekom granbarkborreangripna granar i det äldre skogsbeståndet, avdelning 14, på skifte 3. För att köparen ska ha rätt uppfattning om angreppets omfattning och det friska virkesförrådet i detta bestånd vid köpet rekommenderas därför att köparen på egen hand eller med hjälp av en sakkunnig låter undersöka detta bestånd särskilt noga.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av hjälpplantering på 2,7 ha, avdelning 4. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen. I planens åtgärdsförslag fram till försäljningstillfället finns två avdelningar om sammanlagt 4,5 ha som bör röjas, och en avdelning om 1 ha där gallring är föreslaget. Även gödsling är föreslaget på en avdelning om 4,3 ha. Inom de kommande 2 åren föreslås röjning på ytterligare 5,2 ha. Inom planperioden föreslås även avverkning av gran- och björkskärm i avdelning 17 och 19, totalt 4 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt taxerad areal uppgår åkermarken till 17 ha. All åkermark är samlad på skifte 3. Normal avkastning och kvalitet med tillfredställande dränering enligt taxerad uppgift.

Jordbruksmarken är i dagsläget upplåten med nyttjanderätt enligt en muntlig överenskommelse. Ingen ersättning utgår till fastighetsägaren för upplåtelsen. Fastighetsägaren har istället kvar stödrätterna och söker och tar emot EU-bidraget för marken.

Stödrätter

Stödrätter finns för 13 ha och ingår i överlåtelsen.

Vägsamfälligheter

Försäljningsobjektet har del i Ås-Hagen samfällighetsförening och Forneby skogsbilväg. Vägavgifter om totalt ca 1 600 kr betalas årligen till dessa samfälligheter.

Jakt

Fastigheten ligger inom Fagersta-Möklinta Älgförvaltningsområde (ÄFO). Skifte 4 och 5 är utarrenderade till Forneby-Östervad-Hede Jaktvårdsförening som jagar på ett område om totalt 2 700 ha. Alla markägare inom området har möjlighet att gå med i Jaktvårdsföreningen och vara med på gemensamhetsjakt på älg. Småviltsjakt sker som enskild jakt på hela området.

På skifte 2 och 3 arrenderar Österbo-Ås Jaktklubb jakträtten. Fastighetsägaren kan ansöka om medlemskap även i denna klubb.

Fiske

Vattnet i Stensjön ingår i Sala Fiskevårdsförening.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Det fanns inga registrerade nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden registrerade på objektet vid kontrolltillfället. Det finns områden med sumpskog spridda på delar av alla skiften. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Denna försäljning gäller del av fastighet och objektet säljs fritt från lån, inskrivningar och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan till länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljaren för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar omkring 12-18 månader. Tillträde sker då förrättningen vunnit laga kraft.

Fastigheten har del i ett par gemensamhetsanläggningar, som bl a avser vägar m m, och belastas av och har förmån till rättigheter för utfart, ledningar m m. Endast de rättigheter, inskrivningar, andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, som behövs för förrättningens genomförande skall ingå.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Sker den dag lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 9 feb kl 13:00

Utgångspris: 3 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter