fbpx

Lantbruk

Skogsskiften med jaktstugor i Rätansbyn

Utgångspris

6 800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 30 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
344,9 ha
Skogsmark
291,1 ha
Myr/kärr/mosse
37,6 ha
Berg/hällmark
12,3 ha
Inägomark
0,4 ha
Väg och kraftledning
2,5 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
20 058 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

4 områden av Berg Rätansbyn 7:22, fortsättningsvis kallad fastigheten

Adress

4 områden av Berg Rätansbyn 7:22

Om fastigheten

Skogsskiften belägna i Rätansbyn med en mindre jaktcamp bestående av tre timrade jaktstugor, vedförråd och utedass. Fastigheten har sin tyngdpunkt på ungskog och yngre gallringsskogar.

Produktiv skogsmark 291,1 ha med ett virkesförråd om ca 20 000 m3sk. Fastigheten ingår för närvarande i Erskerbodarnas jaktlag med 2 300 ha samt Böle jaktlag med 6 581 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstugor

På fastigheten finns tre jaktstugor av timmer under plåttak.

Övriga byggnader

På fastigheten finns också ett vedförråd under plåttak, en eldstad samt ett utedass.

Allmänt

Försäljningsobjektet omfattar fyra områden av fastigheten Berg Rätansbyn 7:22 beläget i södra delen av Jämtland ca 10 mil söder om Östersund.

Fastigheten har en total areal på 344,70 hektar, varav ca 291,1 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 20 058 m³sk.

Areal

Arealen för försäljningsobjektet enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 344,7 hektar.

Skogsuppgifter

Till försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2015 av Folke Lindblom, Ludvig & Co. Planen är sedan tillväxtberäknad och uppdaterad med utförda åtgärder till och med mars 2021 av Rödins Trä.

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarken 291,1 hektar med ett uppskattat virkesförråd om 20 058 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 6 200 m³sk. Medelvolymen per hektar är 69 m³sk och medelboniteten uppgår till 3,4 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 956 m³sk/år (3,3 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 43 % tall, 32 % gran, 16 % contorta och 9 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på ungskog och yngre gallringsskogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning och gallring för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Skogsvård att utföra till följd av föreslagna åtgärder inom kommande planperioden är ca 60 hektar röjning.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektet gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skidspår

Fastigheten belastas av ett nyttjanderättsavtal avseende upplåten mark för skidspår. Sträckningen berör avdelningarna 50, 53-56. Nyttjanderättshavare är Bergs kommun. Se bifogat avtal.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i dels Erskerbodarnas jaktlag med 2 300 ha dels Böle jaktlag med 6 581 ha.
Kontaktperson Erskerbodarnas jaktlag; Marcus Svelander 070-620 29 28
Kontaktperson Böle jaktlag; Karl-Åke Eriksson 070-206 19 96

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på områdena som berör försäljningsobjektet (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Avdelning 25 och 26 i skogsbruksplanen berörs av ett naturvårdsområde om ca 0,3 ha. Vid Gravarmyrberget, avdelning 32, finns en nyckelbiotop registrerad. På avdelning 60 finns en nyckelbiotop registrerad. (Källa: Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet omfattar område av fastighet som antingen kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till en av köparen tidigare ägd lantbruksfastighet. Kostnader för fastighetsbildning betalas av köparen. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Samfälligheter

Andelar i samfälligheter ingår ej i försäljningen.

Inteckningar

Försäljningsobjektet överlåtes fri från penninginteckningar.

Taxeringsvärde

Försäljningen gäller områden av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för både fysisk och juridisk person som förvärvar lantbruksfastighet i glesbygds- eller omarronderingsområde. Samtliga församlingar inom Bergs kommun räknas som glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person som sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

För att få ansökan om förvärvstillstånd prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor. (Källa: Länsstyrelsen, Jämtlands län.)

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga skogsskiftena på egen hand eller genom konsult därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan till ett utgångspris av 6 800 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande/budgivning.

Intresseanmälan skickas senast 2021-04-30 till Ludvig & Co , Åke Karlsson, Långgatan 7B, 821 43 Bollnäs. OBS! Märk kuvertet "Rätansbyn 7:22". Använd gärna bifogad intresseanmälningsblankett.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 30 apr

Utgångspris: 6 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter