fbpx

Skogsfastighet

Skogsskiften i Myskje

Utgångspris

1 350 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,0 ha
Skogsmark
20,7 ha
Inägomark
8,0 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
3,9 ha
Vatten
1,3 ha
Virkesförråd
3 163 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Område av SÖDERHAMN MYSKJE 3:2 med undantag av ca 3,0 ha

Adress

Område av SÖDERHAMN MYSKJE 3:2

Om fastigheten

Områden belägna mellan Myskje och Marmaskogen, ca 1,5 mil väster om Söderhamn med tyngdpunkt på gallringsskogar. Jakt i viltvårdsområde.

Bilder

Fakta

Allmänt

Försäljningen omfattar områden av fastigheten Söderhamn Myskje 3:2, med undantag av ett område om ca 3 ha omfattande mark och byggnader. Fastigheten är belägen väster om Söderhamn och består av 7 områden, varav ca 21 hektar produktiv skogsmark och ca 8 hektar åkermark med ett virkesförråd om ca 3 133 m³sk. Nedan kallad fastigheten.

Fastighetsbildning

Fastigheten säljs genom fastighetsreglering av fastigheten Söderhamn Myskje 3:2. Områden överförs till en av köparen redan ägd fastighet.

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar eget taxeringsvärde eftersom försäljningen avser områden av fastighet.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad januari 2020 av Nils Persson & Jennie Olsson, Ludvig & Co .

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 20,7 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 3 133 m³sk. Medelvolymen per hektar är 151 m³sk, medelboniteten uppgår till 5,0 m³sk per hektar och av virkesförrådet utgör 18 % tall, 37 % gran och 45 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på gallringsskogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning och gallring för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Skogsvård att utföra till följd av föreslagna åtgärder inom kommande planperioden är ca 3 hektar röjning.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektet gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 8 hektar. Inägomarken består av både åker och betesmark.

Inteckningar

Med fastigheten följer inga penninginteckningar (pantbrev).

Jakt

Fastigheten ingår i Söderala Övre viltvårdsområde som omfattar cirka 1 500 hektar.

Samfälligheter

Inga andelar i samfälligheter ingår i försäljningen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det flera registrerade forn- och kulturlämningar:
"Fornlämningsliknande lämning", aktnummer L1950:3176
"Blästbrukslämning", aktnummer L1950:3176
"Hög", aktnummer L1950:3174
(Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Planer, bestämmelser mm

Avstyckningsplan, 1930-08-09, akt: 21-SÖA-448
Fornlämning, 2006-04-06, akt: L1950:3175
Vattenskyddsområde, 1981-06-24, akt: 21-GXVI:34
Järnvägsplan, 2017-02-07, akt: 2182-P2017/2

Motionsspår

På fastigheten finns ett motionsspår som korsar skogsskiftet beläget i den sydöstra delen.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastighetens mark på egen hand eller genom konsult och själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen bör undersöka fastigheten kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Avvikelser i enskilda avdelningar kan förekomma, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter